Region Östergötland

Ny föreskrift om läkemedelshantering

Från den 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Föreskriften innehåller fler regler och många av de regler som fanns tidigare har förtydligats och kompletterats.

Bakgrund Tidigare föreskrift togs fram år 2000 och sedan dess har hälso- och sjukvården genomgått stora förändringar, som t.ex. digitalisering av journal- och ordinationshandlingar. Det fanns därför ett behov av uppdatering och anpassning efter dagens förutsättningar och arbetssätt.

Så ska patientsäkerheten öka med den nya föreskriften:

  • Tydligare och säkrare rutiner ska öka patientsäkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av patientens läkemedelsbehandling.
  • Vid ordination ska bedömning göras av behov och lämplighet, bl.a. efter patientens diagnoser och pågående behandling.
  • Skärpta krav på kontroller och dokumentation när läkemedel iordningställs, administreras och överlämnas.När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten.En sjuksköterska kan ges behörighet att i vissa situationer justera doseringen i en läkemedelsordination.
  • Delegering av läkemedelshantering tillåts även inom sluten vård.
  • Delegering får bara ske när det är för patientens bästa samt en rad säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift delegerad måste ha.
  • Samma regler för hantering av läkemedel gäller alla vårdgivare i öppen- och sluten vård.

Revidering av regional riktlinje och lokala rutiner I Östergötland har en regiongemensam grupp reviderat den regionala riktlinjen för läkemedelshantering utifrån förändringarna i den nationella föreskriften. Syftet med riktlinjen för läkemedelshantering är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet med läkemedel.

Riktlinjen är övergripande och ska kompletteras med enhetens lokala rutin som nu behöver revideras. Kopplat till Östergötlands riktlinje för läkemedelshantering finns mall för lokal rutin samt tillhörande bilagor/blanketter som kan vara till hjälp, exempelvis för delegering av läkemedelshantering och behörighet att justera dos.

Östergötlands riktlinje och mall för lokal rutin se Läkemedelswebben. På denna sida finns även en Power Point presentation med exempel på förändringar i den nya föreskriften.