Region Östergötland

Regionen rustar för nya värmeböljor

 
     

Förra sommarens värmebölja var mer långvarig än vad vissa av Region Östergötlands lokaler klarar. Ett antal operationer fick ställas in då luftfuktigheten gjorde att instrumentens sterilitet inte kunde garanteras och på vissa håll förvarades läkemedel inte tillräckligt svalt. Dessutom led såväl patienter som medarbetare av att vistas i de många gånger mycket varma lokalerna.

 
 

Ett portabelt avfuktningsaggregat som
tillfälligt placerats på Universitetssjuk-
huset i Linköping på grund av problem
med fukt. På bilden syns också Anders
Dahlström, steriltekniker på steril-
teknisk enhet US.

Uppemot femhundra felanmälningar och avvikelserapporter inkom till följd av problem med för hög värme eller luftfuktighet i lokalerna förra sommaren. Sedan dess har verksamheter från olika delar av Region Östergötland tillsammans prioriterat vad som bör åtgärdas och i vilken ordning, för att minimera problemen vid nya värmeböljor.

Provisoriska kyllösningar till Vrinnevi
På Universitetssjukhuset i Linköping är lokalerna utrustade med kylsystem på de flesta håll. På Vrinnevisjukhuset däremot, finns ingen kyla alls installerad i dagsläget i stora delar av sjukhuset, vilket ledde till stora problem förra sommaren. I väntan på ombyggnad i Vision 2020 installeras nu provisorisk kyla i ventilationsaggregaten i de vårdavdelningsbyggnader som ligger ned mot gärdet (hus 30 och 40).

Verksamhetskritiska rum prioriteras
– Förutom Vrinnevisjukhuset har vi valt att prioritera andra sjukhusbyggnader i första hand och då allra mest de som är verksamhetskritiska. Hit räknas operationssalar, sterilförråd och läkemedelsförråd, säger Reine Sundell, verksamhetschef på Regionfastigheter inom Region Östergötland.

För de mest verksamhetskritiska rummen har ett antal portabla kylaggregat och avfuktningsaggregat dessutom köpts in, som snabbt kan placeras ut om värmen eller luftfuktigheten har blivit för hög. Skulle problemen bli omfattande, har styrgruppen i uppgift att prioritera vilka av dessa rum som ska kylas i första hand.

Man har även börjat installera värme- och fuktövervakning i operationssalar, sterilförråd och läkemedelsförråd i regionen.

Det finns en hel del verksamheten själv kan göra. På Vårdgivarwebben finns praktiska tips samlade till verksamheter om det blir höga temperaturer, samt länkar till de riktlinjer kring läkemedelsförvaring och sterilhantering som man behöver hålla koll på.

Risk för fler värmeböljor
Även i många av primärvårdens och tandvårdens lokaler var problemen med värmen stora förra sommaren:

– Primärvårdens och tandvårdens lokaler har tyvärr inte byggts med kylanläggningar hittills. Behovet har inte setts som en tillräckligt stort, men jag tror det kommer förändras framöver.

Med klimatförändringen kommer en ökad risk för bland annat värmeböljor, nu måste vi anpassa inomhusklimatet efter detta, säger Reine Sundell.

dessa sidor på Vårdgivarwebben samlas information gällande åtgärder för klimatanpassning av lokaler, riktlinjer och andra användbara länkar.

Vad kan verksamheterna själva göra?


Förebyggande

Praktiska tips vid för hög temperatur

  • Kontakta CVU Direkt om lokalerna blir för varma. Alla ärenden som går den vägen prioriteras i första hand.
  • Dra för gardiner och persienner - även i angränsande korridorer
  • Stäng av alla apparater som inte behöver vara i drift inkl. datorer. Alla apparater alstrar värme.
  • Stäng av belysning när den inte behövs. Belysning alstrar värme.
  • Håll fönster stängda dagtid för att behålla kyld luft inomhus.
  • Vädra om möjligt lokalerna nattetid då utomhustemperaturen är lägre.

Kontakt
Kundtjänst för stöd och service - CVU Direkt
Telefon: 010-103 60 00
Webbanmälan för externa samarbetspartners

 

Textansvarig: Johanna Helmer, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28