Landstinget i Östergötland

Studierektorer

Studierektorns uppgift är att stötta chefen, handledarna och ST-läkarna i att skapa ett gott utbildningsklimat på kliniken. Det formella ansvaret för att verksamheten är ändamålsenligt utformad ur utbildningssynvinkel och att utbildningsstrukturer finns på plats är chefens. I praktiken innebär det dock att en stor del av det ansvaret delegeras till studierektorn, som:

  • Ser till att utbildningsplaner finns på plats för alla ST-läkare på kliniken
  • Stöttar handledarna i deras uppdrag
  • Tar fram förslag på lämpliga kurser och anordnar utbildningstillfällen på kliniken
  • Håller sig informerad om vad som pågår inom utbildning och fortbildning inom regionen och specialistföreningen nationellt
  • För dialog med chefen om hur verksamheten kan optimeras ur ett utbildningsperspektiv.

Studierektorn fungerar också som en pedagogisk resurs på kliniken, utifrån intresse och kunskap om utbildningsfrågor. 

Lista över ST-studierektorer
Datum för ST-studierektorer
Verktyg för bedömning och återkoppling
Mer om studierektorsrollen
Utvärdering och granskning av ST i Region Östergötland