Landstinget i Östergötland

Kompetensrådet

Kompetensrådet är ett gemensamt forum för Region Östergötland, Region Jönköpings län, landstinget i Kalmar och Linköpings universitet Medicinska fakulteten (Medfak).

Kompetensrådets uppgift är att bedöma framtida kompetenskrav med hänsyn till samhällsutveckling och forskningsresultat samt att föreslå program- och kursutveckling för att möta dessa behov. Förutom detta är kompetensrådets uppgift att:

  • Ha övergripande funktion vad gäller samordning av information och förankring av beslut med hänsyn till utbildningarnas och verksamhetens förutsättningar.
  • På ett övergripande plan ansvara för att utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen kommer till stånd och att resultaten av dessa utvärderingar följs upp och återkopplas till berörda parter.
  • I bred bemärkelse behandla alla gemensamma frågor som rör grund- och specialistutbildning.

Kompetensrådet ska ha en strategisk och operativ representation från Medfak, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. 

Sammanträden

Vårterminen Höstterminen
19 maj 2020

23 november 2020


Ledamöter Region Östergötland

Zilla Jonsson, Kristina Nyström, Kourosh Lotfi, Karin Steinvall.

Ledamöter Medfak

Anna Strömberg (ordförande), Helene Marklund, Lena Hanberger, Jane Holstein, Johan Söderholm, Jan Brynhildsen, Malin Lindqvist Appell, Jan-Erik Karlsson, Sara Bjurman (Consensus), Åsa Ernersson och Helene Eriksson.

Deltagare i arbetsgrupper från RÖ
Anna Näslund, Jessica Vollertsen, Maria Vanhanen, Lena Nilsson, Karin Steinvall och Kourosh Lotfi

Kontakt


Kristina Nyström
Tel. 010-103 31 58

Mer information


Protokoll från sammanträden