Landstinget i Östergötland

Kompetensrådet

Kompetensrådet är ett gemensamt forum för Region Östergötland, Region Jönköpings län, landstinget i Kalmar och Linköpings universitet Medicinska fakulteten (Medfak).

Kompetensrådets uppgift är att bedöma framtida kompetenskrav med hänsyn till samhällsutveckling och forskningsresultat samt att föreslå program- och kursutveckling för att möta dessa behov. Förutom detta är kompetensrådets uppgift att:

  • Ha övergripande funktion vad gäller samordning av information och förankring av beslut med hänsyn till utbildningarnas och verksamhetens förutsättningar.
  • På ett övergripande plan ansvara för att utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen kommer till stånd och att resultaten av dessa utvärderingar följs upp och återkopplas till berörda parter.
  • I bred bemärkelse behandla alla gemensamma frågor som rör grund- och specialistutbildning.

Kompetensrådet ska ha en strategisk och operativ representation från Medfak, Region Östergötland, Region Jönköpings län och landstinget i Kalmar. 

Sammanträden

Höstterminen Vårterminen
26 november 2018  13 maj 2019

 

25 november 2019

 

  

Ledamöter Region Östergötland

Zilla Jonsson, Kristina Nyström, Karin Siwe, Karin Steinvall.

Ledamöter Medfak

Margareta Bachrach-Lindström (ordförande), Johan Söderholm, Jan Brynhildsen, Malin Lindqvist Appell, Karin Valeskog Elisabeth Welin-Henriksson, Jan-Erik Karlsson, Paulina Guillén (Consensus), Åsa Ernersson och Helene Eriksson.

Deltagare i arbetsgrupper från RÖ
Anna Näslund, Jessica Vollertsen, Maria Vanhanen, Lena Nilsson, Karin Steinvall och Karin Siwe

Kontakt


Kristina Nyström
Tel. 010-103 31 58

Mer information


Protokoll från sammanträden