Region Östergötland

Begränsningar i ersättningsetablering

Lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering:

 • För att få teckna samverkansavtal med landstinget i samband med att en verksamhet övertas, måste läkaren/sjukgymnasten först säga upp sin eventuella anställning i något landsting. En läkare som övertar en verksamhet måste också uppfylla krav om angiven specialistkompetens. 
   
 • Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren/sjukgymnasten har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem. Detta innebär att ersättningsetableringar exempelvis inte kan genomföras inom allmänmedicin i vissa av de landsting som infört Vårdval, eller andra valfrihetssystem inom primärvården.
   
 • Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren/sjukgymnasten måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i 35 timmar per vecka. Landstinget kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.
   
 • Läkare/sjukgymnast kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren/sjukgymnasten inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.
   
 • Läkare/sjukgymnast kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om landstinget kan visa att läkaren/sjukgymnasten gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.