Region Östergötland

Frågor och svar om ersättningsetablering


Övergripande

Vad är en ersättningsetablering?

Om en läkare eller sjukgymnast som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) vill överlåta sin verksamhet kan läkaren/sjukgymnasten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Det gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget.

 

Vilka begränsningar finns kring ersättningsetablering?

Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering.

 

Kan jag som vill överlåta min praktik själv utse min efterträdare?

Nej, det går inte. Lagändringen innebär att tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning. En konsekvens av detta för den enskilde läkaren och sjukgymnasten som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.
 

Är det landstinget som utser min efterträdare?

Landstingets har i uppgift att genomföra processen med att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

 

Hur länge kommer systemet med ersättning enligt den nationella taxan att behållas?

Det är i dag oklart hur ett framtida system med ersättning till privata vårdgivare inom öppenvården utanför primärvården kommer att se ut.
 

Hur lång tid kommer det att ta att genomföra en ersättningsetablering?

När landstinget tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg, som vanligtvis löper över cirka 3-4 månader. Läs mer om de olika stegen i processen.

 

Om processen kring ersättningetablering

Jag vill överlåta min etablering. Var finns anmälningsblankett och till vem skall jag skicka den?

Blanketten Anmälan om ersättningsetablering och mer information finns här på landstingets webbplats.
 
Får jag annonsera själv, exempelvis i olika tidningar?

Landstinget ska publicera ansökningsinbjudan på en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Denna annonsering görs på: www.opic.com. Det står vårdgivaren fritt att även annonsera ut sin verksamhet i annan form, exempelvis i tidningar och tidskrifter. Kostnader för detta svarar vårdgivaren själv för.
 

Vad kommer landstingets annons (ansökningsinbjudan) att innehålla?

Av landstingets annons (ansökningsinbjudan) ska det framgå uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas. Information om eventuella inventarier, lokal eller övrigt finns med som bilaga om säljaren inkommit med sådan.
Här finns också information om de villkor som ska gälla för det samverkansavtal som ska träffas med den övertagande läkaren eller sjukgymnasten, samt de krav som en sökande ska uppfylla för att ingå samverkansavtal.
En ansökningsinbjudan anger också vilket kriterium som landstinget ska tillämpa vid valet av sökande, beskrivning om hur en ansökan ska se ut, samt information om vilken dag som ansökan senast ska ha kommit in till landstinget.

 
Hur länge publiceras en ansökningsinbjudan?

En ansökningsinbjudan publiceras i cirka åtta veckor från den dag då den offentliggörs, om inte annat anges. Uppgiften om sista dag för att lämna in en ansökan kommer att framgå av ansökningsinbjudan.
 
Fråga Jag vill ta över en etablering. Var finns landstingets annonser? Vart skickar jag min ansökan?
 
Annonseringen avseende ersättningsetableringar kommer att ske på www.opic.com. Därifrån kommer det att finnas länk till landstingets webbplats, där ansökningsinbjudan kommer att finnas tillgänglig. I varje publicerad ansökningsinbjudan finns uppgifter om var sökanden ska lämna sin ansökan.
 
Fråga

Kan jag som sökande lämna ett pris enbart på etableringsrätten?

Uppgifter om vilken verksamhet som ska överlåtas kommer att framgå i varje ansökningsinbjudan. Inlämnat pris avser den verksamhet som är till försäljning. Närmare uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas kan inhämtas hos säljaren.

 

Hur kommer jag i kontakt med den som vill överlåta sin etablering?

Av den ansökningsinbjudan som offentliggörs på landstingets hemsida kommer säljarens kontaktuppgifter att framgå.

 

Är det pris i ansökan som jag lämnar in för en verksamhet bindande?

Ja, du som köpare är bunden av den ansökan som du lämnat in. I detta omfattas även det pris som du lämnat i ansökan. Du har dock rätt att dra tillbaka din ansökan innan tidsfristen för inlämnande av en ansökan har gått ut. Av ansökningsinbjudan kommer det att framgå under vilken period som en ansökan kommer att vara bindande.

 

Får man flytta en mottagning som man tagit över?

Mottagningen får inte flyttas till annan ort utan samråd med landstinget. Det går dock bra att flytta mottagningen inom aktuell ort.

 

När jag övertagit en ersättningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

 

Går det att ta reda på vilka som ansökt om en viss verksamhet?

Nej. Vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess. Efter anbudstidens utgång hävs sekretessen.

 

När skriver man ett samverkansavtal?

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt en vidimerad kopia av aktuellt köpekontrakt lämnas till landstinget.

 

När börjar samverkansavtalet att gälla?

Av samverkansavtal som sluts mellan köparen och landstinget kommer det bland annat att framgå när avtalet äger giltighet.

 

Har jag rätt att återkalla min anmälan om ersättningsetablering?

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, återkalla sin anmälan. Landstinget får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendetOm överklagande

Får jag överklaga landstingets tilldelningsbeslut?

Ja. Du har rätt att inom 10 dagar från att du har fått del av beslutet övarklaga detta till Förvaltningsrätten. Överklagan kan lämnas till landstinget eller den förvaltningsrätt där landstinget har sitt hemvist.

 

Får jag överklaga ett beslut från landstinget att inte inleda en ersättningsetablering avseende min verksamhet?

Ja. Beslutet går att överklaga endast enligt 10 kap. Kommunallagen (1991:900) hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningen av sådant beslut är begränsad till lagligheten av ett sådant beslut.

 

Kan jag överklaga landstingets beslut att avbryta ett pågående förfarande om ersättningsetablering (det vill säga ett beslut om avskrivning av ärendet)?

Ja, Beslutet kan överklagas enligt lagen om offentlig upphandling inom 10 dagar från det att landstinget lämnat underrättelse till sökanden om beslutet.