Landstinget i Östergötland

Så här genomförs ersättningsetablering

Landstinget har i uppdrag att genomföra den administrativa processen kring ersättningsetableringar.

Denna process är ingen regelrätt upphandling men har en liknande procedur eftersom tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning.

En konsekvens av detta för den enskilde läkaren och sjukgymnasten som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.

Läkare/sjukgymnast som är verksam med ersättning enligt den så kallade nationella taxan som är intresserad av ersättningsetablering ska anmäla detta till landstinget. Detta sker via en särskild blankett.

När landstinget tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg. Landstinget måste inledningsvis säkerställa att alla uppgifter som behövs har lämnats in och är korrekta. Därefter görs en bedömning om etableringen kan överlåtas eller om det finns några formella hinder. Om ersättningsetableringen kan genomföras fattas ett särskilt beslut om detta av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Läs mer om de olika stegen i processen.