Landstinget i Östergötland

Nära vård i Östergötland

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har omställningen till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den.

Varför jobbar vi med Nära vård?

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med alltfler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Den demografiska utvecklingen innebär att det blir färre i befolkningen som ska ta hand om alltfler äldre. I takt med ökad ålder ökar också sjukdomarna. Ett annat viktigt skäl till att vi arbetar med Nära vård är att det skapar möjlighet för medborgarna att bli mer delaktiga i sin vård exempelvis genom digitala verktyg och vård i hemmet. Det finns också en miljöaspekt i arbetet med Nära vård genom att transporterna minskar om vi kan vårda fler närmare hemmet istället för på sjukhus.

Vad är Nära vård?

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Vad ska vi uppnå?

Målet är att vården finns där östgöten behöver den. Den är nära och tillgänglig. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Vi arbetar förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och ta eget ansvar för sin hälsa.

Östgöten ska uppleva att: "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver".

Hur ska omställningen ske?

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets 13 kommuner och Region Östergötland har tagit fram en gemensam målbild för år 2030. Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal aktiviteter/projekt som följs upp och utvärderas under vägens gång.

Kontaktpersoner

Magnus Oweling
Programansvarig för Nära vård
Magnus.Oweling@regionostergotland.se

Maria Malmberg
Utvecklingsledare Nära vård LGVO, Region Östergötland
Maria.Malmberg@regionostergotland.se

Åsa Carlsson
Utvecklingsledare Nära vård LGVO, Söderköpings kommun
Asa.Carlsson@soderkoping.se

 


Nyhetsbrev

Läs nyhetsbrevet här > > >

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Nära vård i Östergötland?
Skicka ett mail till:
pia.jakobsson@regionostergotland.se