Landstinget i Östergötland

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Här hittar du information om införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Östergötland.

Om vårdförloppen

Ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp är en beskrivning av vilka åtgärder som ska utföras och flödet i en vårdkedja för en specifik diagnos eller grupp av patienter. Vårdförloppen är framtagna inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och ska införas i alla regioner i Sverige.

Syftet med införande av vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Införande i Östergötland

I Region Östergötland pågår arbete med att ta fram en modell för införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Förberedelserna omfattar organisation, arbetssätt och framtagande av underlag och stödmaterial som ska underlätta införande. En styrgrupp är tillsatt.

Den pågående pandemin har medfört att förberedelserna ännu endast har omfattat den administrativa nivån och ännu inte startat inom berörda verksamheter.

Mer information

Om sammanhållna vårdförlopp på kunskapsstyrningvard.se 

Godkända vårdförlopp, bildspel och filmer om respektive vårdförlopp finns på kunskapsstyrning.se

Beskrivningar av godkända vårdförlopp finns för nedladdning på nationelltklinisktkunskapsstod.se

 

Kontaktpersoner

Carin Ericsson, processledare, Region Östergötland

Mia Ilhammar, processledare, Region Östergötland