Landstinget i Östergötland

Åtkomst till IT-stöd

För att kunna erbjuda en konkurrensneutral bra och säker vård samt att underlätta kontakter i vårdkedjan mellan Region Östergötland och privata vårdgivare/kommuner, erbjuder regionen möjlighet till åtkomst av vissa IT-stöd.

Alternativ 1

Åtkomst till Region Östergötlands intranät (Lisa)

Om man enbart önskar åtkomst till Lisa, kan detta göras genom att via internet koppla upp sig mot Lisa med lösenord. För detta krävs att man via Region Östergötland ansöker om en personlig behörighet.  Det är inte möjligt att via denna behörighet komma åt andra applikationer eller IT-system som innehåller patientinformation. Däremot finns möjlighet att digitalt sända enkel remiss till olika vårdenheters funktionsbrevlådor inom Region Östergötland.

Åtkomst till enbart Lisa är utan kostnad.

Alternativ 2

Åtkomst till IT-stöd med patientinformation samt Region Östergötlands intranät (Lisa)  

För att få tillgång till IT-system med patientinformation finns ett antal krav och rutiner som gäller för alla användare och som måste vara uppfyllda. Nedan specificeras kort dessa förutsättningar.

Legala förutsättningar

För att få åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd krävs följande:

  • Vårdgivaren måste ha en vårdrelation till patienten
  • Patienten måste ge sitt samtycke till att man tar del av informationen i Region Östergötlands IT-stöd
  • Informationen som avser Patientöversikten får inte sparas, skrivas ute eller på annat sätt lagras

Vårdgivaren måste informera sina patienter om hur de journalförda uppgifterna hanteras. I de fall Vårdgivaren är en juridisk person måste Vårdgivaren följa den rådande lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling GDPR.

En särskild överenskommelse måste tecknas mellan Region Östergötland och den privata vårdgivaren. 

Den externa vårdgivaren ska på motsvarande sätt som Region Östergötland ha en utsedd kontaktperson som hanterar dialogen med Region Östergötland (behörigheter m m).

Behörighet

Alla som ska ha behörighet och åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd måste vara individuellt godkända och registrerade i regionens behörighetssystem. Åtkomsten är personlig vilket också medför att uppföljning (via loggning) kan ske på individuell nivå. För åtkomst från PC utanför Region Östergötlands brandvägg krävs också en personlig säkerhetsdosa (se nedan). Alla som får åtkomstmöjlighet måste också godkänna och underteckna ett åtagandeavtal. 

Åtkomliga IT-system

Av de system som idag är möjliga för åtkomst kan anpassning ske till den enskilde vårdgivarens behov av åtkomst. Det är möjligt att välja ett eller flera av de åtkomliga systemen efter behov och i överenskommelse med Region Östergötland.

Teknik

Åtkomst till Region Östergötlands IT-stöd måste följa rigorösa säkerhetskrav. Region Östergötland har löst detta med en Citrixportal och ett så kallat ”nättorg”, dit man kan koppla upp sig via vanligt Internet. Alternativt kan den som har särskilda prestandabehov hyra en särskild förbindelse. Normalt löses det av er vanliga nätoperatör. Region Östergötland kan här vara behjälplig med råd eller teknisk lösning.

Säker identifiering som behörig användare görs i Citrixportalen med hjälp av lösenkod och säkerhetsdosa (SecurID).

Med denna lösning ställs låga krav på klienten (datorn) hos den privata vårdgivaren. Det räcker normalt med att ha en webbläsare.

Kostnader       

Kostnaden för säkerhetsdosa (SecurID) är 36 kr + moms per månad.

Dosan är personlig och får ej lånas mellan olika personer. Licenskostnaden för att använda nättorget är för en användare 138 kr + moms per månad. Licensen är inte personlig men om två användare samtidigt ska ansluta till nättorget krävs två licenser osv.

Dessa kostnader är angivna i 2009 års prisläge. Uppräkning sker årligen med regionsindex.

I de flesta fall räcker det att man har en ordinär bredbandsuppkoppling. Om man har höga prestandabehov och många samtidiga användare kan det vara en fördel med en fast uppkoppling till en betydligt högre kostnad.

Utbildning

Några gånger per år ger Region Östergötland möjlighet till kort utbildning i användning av aktuella IT-system. Frågor om system och teknik hanteras av CVU-Direkt (36000). 

Kontakt


Johan Wahlström
CVU kundansvarig

E-post till Johan
Telefon: 010-103 31 52

CVU-Direkt

Region Östergötlands support:

Telefon: 010-10 36 000