Region Östergötland

Symtom eller fynd för remittering till SVF

Symtom eller fynd vid misstanke om cancer som ska leda till remiss för fortsatt utredning enligt SVF.


AKUT MYELOISK LEUKEMI (AML)

 • Anemi och avvikande mängd vita blodkroppar/trombocytopeni.
 • Avvikande koagulationsprover och avvikande blodstatus
 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod.

Symtom att vara uppmärksam på:

 • trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak
 • blåmärken eller blödningstendens
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

Påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar: kontakta hematologjouren omedelbart, även utanför kontorstid.

Remitteras till hematologiska kliniken, remissmall "samordnad cancerutredning".  

Länk till medicinsk riktlinje för SVF AML
 


ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM/TECKEN PÅ ALLVARLIG SJUKDOM SOM KAN VARA CANCER
 • Oavsiktlig viktnedgång till exempel > 10 procent av kroppsvikten på 6 mån eller mindre viktnedgång på kort tid
 • Uttalad trötthet
 • Sväljsvårigheter
 • Tidig mättnadskänsla > 3 veckor
 • Aptitlöshet/matleda
 • Kräkningar > 3 veckor
 • Smärta
 • Långvarig feber
 • Nattsvettningar
 • Provsvar som kan tyda på allvarlig sjukdom

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning". 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF allvarliga ospecifika symtom
 


BRÖSTCANCER

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Suspekt knöl i bröstet
• Suspekt knöl i armhålan hos kvinnor
• Ändrad kontur på bröstet
• Nytillkommen indragen bröstvårta
• Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
• Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
• Sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
• Ensidigt eksem på bröstvårtan
• Nytillkommen apelsinliknande hud
• Fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.


Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".


Länk till medicinsk riktlinje för SVF bröstcancer
 


CANCER I BUKSPOTTSKÖRTEL OCH PERIAMPULÄRT

 • Gallstas som inte är kopplad till gallstens-eller leversjukdom
 • Fynd vid bilddiagnostik eller endoskopi som talar för premalign eller malign förändring (inklusive vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt
 • Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet i pankreas eller periampullärt
 • Misstanke om malignitet i pankreas eller periampullärt vid bukoperation

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".


Länk till medicinsk riktlinje för SVF cancer i bukspottskörteln eller periampulärt
 


CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

 • Gallstas som inte är kopplad till gallstens-, pancreas- eller leversjukdom
 • Fynd vid bilddiagnostik eller endoskopi som talar för malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång
 • Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång
 • Misstanke om malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång vid bukoperation

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".


Länk till medicinsk riktlinje för SVF cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

 


CANCER I URINBLÅSAN ELLER ÖVRE URINVÄGARNA

 • Makroskopisk hematuri hos:
  - personer som är 40 år eller äldre
  - personer som är yngre än 40 år och har rökt mer än 20 år
 • Fynd vid bilddiagnostik som talar för cancer i urinblåsa eller övre urinvägar
 • Fynd vid cystoskopi som talar för cancer i urinblåsa

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.


Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".


Länk till medicinsk riktlinje för SVF cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
 


CANCER UTAN KÄND PRIMÄRTUMÖR
 • Bilddiagnostik som visar metastasmisstänkta förändringar inklusive lymfkörtel > 1,5 cm
 • Palpabel lymfkörtel > 1,5 cm (förstorad lymfkörtel i huvud/halsområdet gäller enbart vuxen patient utan infektion eller annan förklaring)
 • Palpabel resistens i bukens övre del
 • Palpabel mjälte
 • Malignitetsmisstänkt vätska i buken
 • Malignitetsmisstänkt vätska i lungan

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning". 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF cancer utan känd primärtumör 
 


HUVUD- och HALSCANCER


Om en vuxen patient utan infektion eller annan förklaring har ett eller flera av nedanstående symtom ska utredning inledas:

 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker
 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel/knöl på halsen
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Ensidig inflammation i mellanöra eller i örontrumpet
 • Knöl i spottkörtel

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".

Länk till medicinsk riktlinje för SVF huvud-halscancer
 


LUNGCANCER

 • Fynd vid bilddiagnostik (lungröntgen alt. DT-thorax) som talar för lungcancer
 • Metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • Obstruktion av vena cava superior
 • Upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • Stämbandspares.

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".

Länk till medicinsk riktlinje för SVF lungcancer
 


MALIGNA LYMFOM

Observera att för personer med palpabel lymfkörtel större än 1,5 cm eller palpabel mjälte eller bilddiagnostik som talar för malignt lymfom ska remittering ske i enlighet med dokumentnamn ”Cancer utan känd primärtumör– standardiserat vårdförlopp”

 • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

Remissen adresseras till Hematologiska kliniken.


Länk till medicinsk riktlinje för SVF maligna lymfom
 


MATSTRUPS- ELLER MAGSÄCKSCANCER


Observera att för personer med allvarliga symtom som t.ex. sväljsvårigheter, tidig mättnadskänsla, aptitlöshet/matleda, oavsiktlig viktnedgång ska remittering ske i enlighet med dokumentnamn ”Allvarliga ospecifika symtom/tecken på allvarlig sjukdom som kan vara cancer – standardiserat vårdförlopp”

 • Fynd vid gastroskopi som föranleder cancermisstanke
 • PAD-svar från gastroskopi som föranleder cancermisstanke

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".

Länk till medicinsk riktlinje för SVF matstrups- och magsäckscancer
 


MYELOM

 • M-komponent IgG eller IgA i serum mer än 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • Monoklonala lätta kedjor i urinen mer är 500 mg/dygn
 • S-FLC-kvot mer än 100 (involverad lätt kedja måste vara mer än 100 mg/l)
 • Fynd vid bilddiagnostik som talar för plasmacellsmalignitet
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd som talar för plasmacellsmalignitet

Remissen adresseras till hematologiska kliniken.

Länk till medicinsk riktlinje för SVF myelom
 


PENISCANCER

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog och dermatolog
• Histopatologiskt fynd som talar för invasiv peniscancer
• Förstorad lymfkörtel i ljumskarna i kombination med symtom från penis:
o Svårläkt sår
o Förhårdnad
o Illaluktande flytning
o Återkommande blödning

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.
 

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".
 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF peniscancer


PRIMÄR LEVERCANCER

 • Fynd vid bilddiagnostik som talar för malignitet i levern utan annan känd aktuell malign sjukdom
 • Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion mer än 1 cm
 • Histopatologiskt fynd talande för primär levercancer
 • Misstanke om malignitet i levern vid bukoperation
   

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".
 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF primär levercancer
 


PROSTATACANCER

 • Förhårdnad i prostatakörteln
 • PSA-värde över åldersrelaterat gränsvärde:
  o PSA-värde:
  Yngre än 70 år: minst 3 mikrogram/l
  70–79 år: minst 5 mikrogram/l
  80 år eller äldre: minst 7 mikrogram/l
 • Urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".

Länk till medicinsk riktlinje för SVF prostatacancer
 


TESTIKELCANCER

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enlig standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Palpapel knöl i testikel
• Bilddiagnostik som visar testikeltumör
• Förhöjt alfa-fetoprotein (AFP) som inte förklars av leversjukdom
• Förhöjt beta- humant koriongonadotropin, beta-hCG
• Histopatologiskt fynd som talar för germinalcellscancer

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.
 

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".
 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF testikelcancer
 


TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

 • Fynd vid bilddiagnostik som inger misstanke om tjocktarms-eller ändtarmscancer
 • Fynd vid rektoskopi som inger misstanke om ändtarmscancer
Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".


Länk till medicinsk riktlinje SVF tjock- och ändtarmscancer
 


ÄGGSTOCKSCANCER

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enlig standardiserat vårdförlopp (SVF)

• RMI minst 200
• Fynd som talar för cancer i äggstock eller äggledare:
o Bilddiagnostisk undersökning
o Histopatologisk undersökning
o Cytologisk undersökning
o Vaginal ultraljudsundersökning

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.
 

Remitteras till enheten för samordnad cancerutredning, remissmall "samordnad cancerutredning".  
 

Länk till medicinsk riktlinje för SVF äggstockscancer