Region Östergötland

Ersättningens olika delar

Nedanstående dokument beskriver alla ersättningsnivåerna i ersättningen till vårdcentralsverksamheten i Östergötland. 

Riktlinje Ersättning år 2020 - komplement till regelbok för auktorisation (Dokumenta 36893)

De olika ersättningsparametrarna beskrivs i regelboken och ersättningarna här nedan beskrivs med egna dokument eller hemsidor.

Forskningsfinansiering för disputerade medarbetare
För att utveckla och stimulera forskning i östgötsk primärvård är det viktigt att efter disputation behålla och attrahera medarbetare med forskningskompetens. Därför har beslut fattats (HSN 2016-108) om en central finansieringskonstruktion med möjlighet till forskning på 20 procent av arbetstiden för disputerade medarbetare i primärvård. Konstruktionen är upplagd som en tidsbegränsad finansiering om tre år efter beviljad ansökan, med möjlighet att ständigt återkommande söka för nya treårsperioder. Ansökningsperiod för Forskningstid i primärvården och rehabiliteringsorganisationen är den 1 maj - 1 juni.

Mer information finns på hemsidan för Forskning och innovation, se länk nedan.

Länk till Forskning och innovation.

 

Utvecklingsmedel
Vårdcentralen har i sitt uppdrag att bedriva gemensamt förbättringsarbete och är därmed också ekonomiskt ersatt för detta arbete. Särskilda utvecklingsmedel finns avsatta för vårdcentraler som åtar sig ett utökat ansvar i det gemensamma förbättringsarbetet. Beställaren avgör i vilka fall särskilda utvecklingsmedel kan användas samt ersättningens storlek.

Kriterier för utbetalning av utvecklingsmedel

Blankett utbetalning utvecklingsmedel (Dokumenta 36898)

 

Utvecklingspott (tidigare Hälsopotten)
Vårdcentralerna får ekonomisk ersättning genom att anmäla systematiskt förbättringsarbete. För att få ersättning behöver vårdcentralen anmäla sitt  förbättringsarbete inklusive en tidsplan. Företrädare från vårdcentralen ska även redovisa förbättringsarbetet vid en konferens för Utvecklingspotten under hösten 2020.

Länk till Utvecklingspotten.

 

Hälsosamtal (tidigare Hälsolyftet)
Hälsosamtal är ett erbjudande om en hälsoundersökning med ett tillhörande samtal om hälsa utifrån en så kallad Hälsokurva. Det är ett tillfälle för deltagarna att få en bild av sin hälsa och stöd i att förbättra den. Hälsosamtal erbjuds till ett slumpvis urval av de som fyller 40, 50, 60 eller 70 år, på de vårdcentraler som valt att arbeta med Hälsosamtal.

För att stimulera till ökat deltagande i hälsosamtalen kan vårdcentralerna även erbjuda hälsosamtal till de personer som identifieras att vara i behov av det.

Ersättning utgår med 900 kronor per genomförd hälsoundersökning och hälsosamtal, vilket inkluderar kallelse och provtagning. 

Länk till Hälsosamtal inom Enhet för folkhälsa.

 

Psykologisk behandling/psykoterapi
Region Östergötland ersätter vårdcentraler och ungdomshälsor för samtalsbehandling vid psykisk ohälsa enligt särskild ersättningsmodell, se dokument nedan:

Rutin för koder och ersättning för samtalsbehandling (Dokumenta 36895)

Rapporter för utbetalning av ersättning

 

Ersättning för tolkkostnader
Region Östergötland ersätter Leverantören för kostnader för teckentolk samt språktolk, både via telefon och via kontakttolk.

Manual för Fakturering av tolkkostnader (Dokumenta 36894)