Region Östergötland

Ersättningens olika delar

Nedanstående dokument beskriver alla ersättningsnivåerna i ersättningen till vårdcentralsverksamheten i Östergötland. 

Ersättning år 2019 - komplement till regelbok för auktorisation

  • Ersättning baserad på ACG, vårdvalsdel
  • Ersättning baserad på ACG, läkemedelsdel
  • Socioekonomisk ersättning CNI (Care Need Index)
  • Vårdcentraler ensamma på orten
  • Ersättning för BVC (barnhälsovård)
  • Ersättning för listade 75 år och äldre
  • Ersättning för att främja hälsa och utveckling
  • Ersättning för rehabkoordinator
  • Ersättning till vårdcentraler med stor andel asylsökande

Ovanstående ersättningar beskrivs i regelboken och ersättningarna här nedan beskrivs med egna dokument eller hemsidor.

Forskningsfinansiering för disputerade medarbetare
För att utveckla och stimulera forskning i östgötsk primärvård är det viktigt att efter disputation behålla och attrahera medarbetare med forskningskompetens. Därför har beslut fattats (HSN 2016-108) om en central finansieringskonstruktion med möjlighet till forskning på 20 procent av arbetstiden för disputerade medarbetare i primärvård. Konstruktionen är upplagd som en tidsbegränsad finansiering om tre år efter beviljad ansökan, med möjlighet att ständigt återkommande söka för nya treårsperioder.

Mer information finns på hemsidan för Forskning och innovation, se länk nedan.

Länk till Primärvårdens forskningstid.

 

Utvecklingsmedel
Vårdcentralen har i sitt uppdrag att bedriva gemensamt förbättringsarbete och är därmed också ekonomiskt ersatt för detta arbete. Särskilda utvecklingsmedel finns avsatta för vårdcentraler som åtar sig ett utökat ansvar i det gemensamma förbättringsarbetet. Beställaren avgör i vilka fall särskilda utvecklingsmedel kan användas samt ersättningens storlek.

Kriterier för utbetalning av utvecklingsmedel

Blankett utbetalning utvecklingsmedel

 

Utvecklingspott (tidigare Hälsopotten)
Vårdcentralerna får ekonomisk ersättning genom att anmäla systematiskt förbättringsarbete. För att få ersättning behöver vårdcentralen anmäla sitt  förbättringsarbete inklusive en tidsplan. Företrädare från vårdcentralen ska även redovisa förbättringsarbetet vid en konferens för Primärvårdspotten under hösten 2019.

Länk till Utvecklingspotten.

 

Hälsosamtal (tidigare Hälsolyftet)
Hälsosamtal är ett erbjudande om en hälsoundersökning med ett tillhörande samtal om hälsa utifrån en så kallad Hälsokurva. Det är ett tillfälle för deltagarna att få en bild av sin hälsa och stöd i att förbättra den. Hälsosamtal erbjuds till ett slumpvis urval av de som fyller 40, 50, 60 eller 70 år, på de vårdcentraler som valt att arbeta med Hälsosamtal.

För att stimulera till ökat deltagande i hälsosamtalen kan vårdcentralerna även erbjuda hälsosamtal till de personer som identifieras att vara i behov av det.

Ersättning utgår med 900 kronor per genomförd hälsoundersökning och hälsosamtal, vilket inkluderar kallelse och provtagning. 

Länk till Hälsosamtal inom Centrum för hälso- och vårdutveckling.

 

Samtalsbehandling vid psykisk ohälsa
Region Östergötland ersätter vårdcentraler och ungdomshälsor för samtalsbehandling vid psykisk ohälsa enligt särskild ersättningsmodell, se dokument nedan:

Manual för registrering av KVÅ-koder

Rapporter för utbetalning av ersättning

 

Ersättning för tolkkostnader
Region Östergötland ersätter Leverantören för kostnader för teckentolk samt språktolk, både via telefon och via kontakttolk.

Se dokument om ersättning för tolkkostnader.