Region Östergötland

Kriterier för utbetalning av utvecklingsmedel

Vårdcentralerna har i sitt uppdrag att bedriva gemensamt förbättringsarbete och är därmed också ekonomiskt ersatta för detta arbete. Enligt Regelboken ska vårdcentralerna vara delaktiga i regionens arbete med utveckling och förbättring och bidra med medarbetare till arbetsgrupper.

Särskilda utvecklingsmedel finns avsatta som en rörlig ersättning för vårdcentraler som åtar sig ett utökat ansvar i det gemensamma utvecklingsarbetet. De kriterier som gäller för att få del av utvecklingsmedlen är:

  • uppdraget gäller en fråga som är gemensam för flertalet vårdcentraler
  • beräknad tidsåtgång ska vara > 20 tim/år och fråga
  • beslut fattas i förväg om ersättning ska utgå för uppdraget

 

Ersättning utgår med en schablon med 775 kr/timme för läkare/verksamhetschef och 484 kr/timme för övriga medarbetare. Även restid ersätts enligt schablon.
Beställaren avgör i vilka fall särskilda utvecklingsmedel kan användas samt ersättningens storlek.

För uppdrag som har utförts under 2020 behöver varje vårdcentral senast 2020-12-19 skicka in Blankett utbetalning utvecklingsmedel, som beskriver:

  • uppdrag och uppdragsgivare
  • deltagare från vårdcentralen samt profession
  • övriga deltagare i arbetet
  • tidsåtgång fram t o m 2020-12-31 och eventuell beräknad återstående tidsåtgång.

 

Blanketten skickas till
Ann-Sofie Pettersson, Ledningsstaben

ann-sofie.pettersson@regionostergotland.se