Landstinget i Östergötland

Uppföljning

Uppföljningen syftar till att säkra att uppdraget utförts och stimulera till ständiga förbättringar.  Här finns information om uppföljningsplanen, uppföljningsdialoger och underlaget som används för uppföljning.

Uppföljningsplanen

Uppföljningsplanen är utgångspunkt för uppföljningen av auktoriserade vårdcentraler.

Utdrag från Regelbok för auktorisation - Uppföljningsplan

 

Uppföljningsdialog

Planerad uppföljningdialog genomförs varje vår mellan beställare och företrädare för vårdcentralerna. Uppföljningsdialog kan också genomföras på förekommen anledning.

 

Underlag för uppföljning

I Vårdval primärvård används olika underlag för för den årliga uppföljning. Områden som beaktas i uppföljningen är : tillgänglighet, delaktighet, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, kvalitet och patientsäkerhet.
 
Tillgängligheten inom primärvården avseende besök och telefon följs upp och sammanställs varje kvartal och presenteras på Regionens hemsida

Regionen genomför varje höst en patientenkät inom primärvården. Resultaten presenteras på Region Östergötlands webbsida där patienter har möjlighet att jämföra vårdcentralernas resultat.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt kvalitet följs upp årligen utifrån fastställda indikatorer i kvalitetsrapporten.

Patientsäkerhet följs upp i patientsäkerhetsdialoger som genomförs med ett och ett halvt års mellanrum.

Kvalitetsrapport primärvård
Tillgänglighet i primärvården