Landstinget i Östergötland

Vårdval öppen specialiserad vuxenpsykiatri

En regelbok för auktorisation av vårdgivare inom den öppna specialiserade vuxenpsykiatrin har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdvalet upphör att gälla den 31 maj 2021.

Regelboken för vårdval bygger på nuvarande överenskommelser och avtal med förbättringar utifrån de erfarenheter som gjorts.  

Alla vårdgivare som uppfyller kraven i regelboken kan beviljas auktorisation. Det innebär att det kan finnas flera vårdgivare för patienterna att välja på. Något ansvar knuten till ett geografiskt område finns inte utan det är patientens val som avgör vilken vårdgivare som ger vården och ersätts för den.

Alla verksamheter som bedriver öppen specialiserad vuxenpsykiatrisk vård, både regiondrivna och privata, ska vara auktoriserade.

Information om hur auktorisationsprocessen går till finns i regelboken, kapitel 8. 

Ansökan med bilagor skickas till Region Östergötland, Regionhuset, Ledningsstaben, 581 91 Linköping.

Dokument
Auktorisationsblankett auktorisation för öppen specialiserad vuxenpsykiatri
Auktorisationsblankett auktorisation för öppen specialiserad vuxenpsykiatri
Regelbok 2021 med bilagor
Beslutsunderlag för regelbok 2021 HSN

Förtydligande om auktorisation vårdval vuxenpsykiatri - en leverantör kan bedriva verksamhet på flera orter i en länsdel eller på flera adresser i en ort inom ramen för en auktorisation.

VUP Bilaga 3 - Beskrivning av ersättningssystem 2021

 

  

 

Kontaktperson


Håkan Samuelsson
Hälso- och sjukvårdsenheten
Telefon: 010-103 24 44
E-post