Region Östergötland

Civilt försvar

Krigsplacering i Region Östergötland

Efter händelser i Sveriges närområde beslutade regeringen 2015 att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret, där hälso- och sjukvården är en viktig del. Som en följd av detta arbetar Region Östergötland med sin roll i det civila försvaret. En planeringsåtgärd är att krigsplacera personal.

I planeringsanvisningarna för det civila försvaret ska utgångspunkten för planeringen vara den fredstida krisberedskapen. Detta innebär i Region Östergötlands fall att arbetet med planeringen av civilt försvar till stora delar är tätt integrerat med kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Våren 2020 beslutade Region Östergötland formellt att börja krigsplacera personal. Regionen kommer fortsättningsvis se över vilken personal som ska krigsplaceras.

Vad innebär det för mig?

Om regeringen beslutar om höjd beredskap och föreskriver om allmän tjänsteplikt är du skyldig att tjänstgöra vid Region Östergötland. Detta gäller även om du inte har erhållit en krigsplaceringsorder från Region Östergötland.

Den allmänna tjänsteplikten innebär en skyldighet att kvarstå i anställningen. Det betyder att du inte kan säga upp dig under höjd beredskap. Det betyder också att du är skyldig att utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar, det vill säga dina ordinarie arbetsuppgifter, eller andra arbetsuppgifter inom ramen för regionens verksamhet.

Krigsplacering innebär inte några skyldigheter för den enskilde under fred.

Krigsplaceringen upphör när du slutar din anställning.

Man kan endast vara krigsplacerad i en organisation.

När du blir krigsplacerad kommer du få en krigsplaceringsorder till din folkbokföringsadress.

Även utan krigsplacering innebär den allmänna tjänsteplikten att du ska tjänstgöra hos din arbetsgivare vid höjd beredskap. Krigsplaceringen är endast ett planeringsdokument för att ha kontroll över att personal inte tjänstgör hos andra organisationer vid höjd beredskap.

Om två organisationer önskar krigsplacera samma individ ska en överenskommelse träffas mellan organisationerna om var individen gör mest nytta för totalförsvaret.

Om jag vill veta mer?

FAQ

Frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering (MSB) >>>

Krisberedskap och civilt försvar (MSB) >>>

Kontakt

Telefon 010-103 9794

E-post: krigsplacering@regionostergotland.se