Region Östergötland

Dödsfall utanför sjukhus-förkortad version

Dokumentnamn:
Dödsfall utanför sjukhus-förkortad version
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Avliden patient anländer till Akutmottagningen
Giltig fr o m:
2017-03-06
Utfärdande enhet:
Akutkliniken US
Målgrupp:
Ledningsteam på akutmottagningen US
Giltig t o m:
2018-03-06
Framtagen av:
Ulrika Håkansson, ssk Akutkliniken US
Godkänd av:
Anna Gunnarsson, verksamhetschef Akutkliniken US
Diarienummer:
NSC-2017-00056
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Då dödsfall inträffar utanför sjukhus men på allmän plats så kan det komma ifråga att ambulans används som transportmedel och då åligger det akutmottagningens läkare och övrig personal att utfärda dödsbevis, visning för anhöriga och transport till patologen.
Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.
I de fall som det kan bli aktuellt blir LS kontaktad av sjukvårdsledare, räddningsledare, tjänsteman i beredskap eller vakthavande polisbefäl.

Akutmottagningen ansvarar för följande:
• Då den/de avlidna anländer upprättas ett särskilt avskilt rum.
• Dödsbevis utfärdas.
• Försäkra Dig om att anhöriga är underrättade och om de har för avsikt att komma hit de närmaste timmarna. Detta gäller även om det är planerad rättsmedicinsk obduktion. Den avlidna kan vid behov stanna över natten med kylan på i visningsrummet.
• Fråga polisman om huruvida den avlidne kan iordningsställas för visning (med tanke på ev bevisföring). Polisen kan besluta om att visning av den avlidne inte får ske av utredningsskäl.
• Visningen ska vara värdig. Det som eventuellt har tillförts av akutvårdspersonal såsom endotrachealtuber skall avlägsnas – även om det är rättsmedicinsk undersökning. Det som tillförs och det som tas bort från patienten ska dokumenteras i akutjournalen.
• Ta hand om de anhöriga. Kurator/krisstödsgrupp är en resurs att tillkalla
• Möjliggöra för de närstående att ta ett avsked, Den avlidna bör få vara kvar på akutmottagningen så de närstående får denna möjlighet.
• Kvällar och helger - visning
När det uppkommer behov av visning och avskedstagande av avliden utanför kontorstid kontakta krisstödsgruppen (KSG) eller sjukhuskyrkans beredskapsgrupp (SjkyB). Dessa nås via sjukhusets växel; 010-103 00 00. Person i beredskap (antingen från KSG eller SjkyB) tar ställning till förfrågan och kontaktar sedan avtalad begravningsentreprenör. Begravningsentreprenören har i uppdrag att inom två timmar möjliggöra visning och avskedstagande i bårhusets visningsrum, Klinisk patologi och klinisk genetik
Universitetssjukhuset, Ingång 69 581 85 Linköping
Representant från KSG eller SjkyB tar emot de närstående inför avskedstagandet, och deltar vid visningen, i överenskommelse med de närstående Visningen är kostnadsfri för de närstående.
• Den avlidna ska alltid transporteras till patologen på US. Även när det är beslutat om rättsmedicinskt obduktion. Transport sker på sedvanligt sätt med vaktmästare. Ej bårbil.

Länk till PM nedan:
Visning av avliden på akutmottagningen

Rutiner vid dödsfall Akutkliniken US

Dödsfall utanför sjukhus (nytt PM from 170101)

Rutiner vid rättsmedicinsk obduktion (ska upprättas inom kort)

Revisionshistorik:

Reviderat datum: Reviderat av: Godkänt revideringen: