Region Östergötland

Astma och allergier under graviditet

Dokumentnamn:
Astma och allergier under graviditet
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
allergi graviditet amning
Giltig fr o m:
2010-04-15
Utfärdande enhet:
Allergicentrum US
Målgrupp:
MVC och läkare LiÖ
Giltig t o m:
2020-06-30
Framtagen av:
Öl Ulla Nyström Kronander
Godkänd av:
A.K.M Munir, öl, med. lednings ansvarig
Diarienummer:
MC-2008-00186
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Astma och allergier under graviditet

 

ASTMA    

 • Lindrig och välkontrollerad måttlig astma är som regel förenad med okomplicerat förlopp både för modern och fostret.
 • Vid svår eller dåligt kontrollerad astma finns dock en ökad risk för graviditetshypertoni, preeklampsi, intrauterin tillväxthämning, för tidig födsel och behov av kejsarsnitt.
 • Optimal astmakontroll är därför viktig både för den gravida kvinnan och för fostret.
 • Rökstopp är extra viktigt för en gravid kvinna med astma.
 • Svår eller svårkontrollerad/labil astma under graviditeten bör skötas av obstetriker tillsammans med lungläkare, allergolog eller annan specialist med särskild kompetens inom astmasjukdomar.
 • Astma under graviditet ska behandlas minst lika aktivt som hos icke-gravida. Läkemedel för astma kan i princip användas som hos icke-gravida.
  Risken för påverkan på barnet av en inadekvat behandling överväger eventuella mindre risker av läkemedlen.


  Rekommenderad underhållsbehandling av astma vid graviditet och amning.
           

  Preparat

  Vid nyinsättning Vid fortsatt behandling Vid försämring
  Kortverkande luftrörsvidgande

  X

  X

  X

  Långverkande luftrörsvidgande  

  X

  X

  Inhalationskortison 

  X

  X

   X

  Kortisontabletter     

  X

  Antileukotrien   

  X

  X

   

 
RINOKONJUNKTIVIT/HÖSNUVA under graviditet och amning

 • Hormonell rinit är vanligt under graviditet, det drabbar 20-25% av alla gravida. Besvär med nästäppa debuterar under första trimestern och finns ofta kvar under hela graviditeten. Besvären brukar försvinna snabbt efter partus. 
  Det finns risk för överanvändning av ”vanliga förkylnings-näsdroppar” innehållande kärlsammandragande ämnen.
 • Vid behandling av astma under graviditet ska även näsan utvärderas för optimal behandling av hela luftvägen.
 • Om behandling av allergisk rinit med antihistamin är insatt före graviditet och med adekvat effekt finns det ingen anledning att avsluta denna behandling på grund av graviditet.
 • Loratidin är förstahandspreparat under graviditet.
 • Sederande antihistaminer skall undvikas.
 • Om behandling med nasal kortisonspray är insatt före graviditet och med adekvat effekt finns det ingen anledning att avsluta denna behandling på grund av graviditet. Av glukokortikoider för inhalation är erfarenheten i samband med graviditet störst för budesonid.
 • Om allergisk rinit debuterar under graviditet ska samma behandlingsrutiner följas som vid icke graviditet.
 • Om stark medicinsk indikation föreligger kan peroral steroid användas även under graviditet.
 • Rinexin och Rinomar är perorala kärlsammandragande och slemhinneavsvällande medel som kan användas under hela graviditeten.

 
Specifik immunoterapi (Allergivaccination, hyposensibilisering) kan fortsätta under graviditet om man nått underhållsdos. Man startar ej immunoterapi under pågående graviditet. 
 

 
EKSEM - Behandling under graviditet och amning

 • Basbehandlingen av gravida med eksem är att eliminera/minimera utlösande faktorer, samt att smörja huden med grupp I-III glukokortikoider och mjukgörare.
 • Grupp IV-glukokortikoider (extra starka) ska, liksom hos icke-gravida, användas med viss restriktivitet.
 • Om basbehandling är otillräcklig görs tillägg med ljusbehandling.
 • Lokala kalcineurinhämmare (Elidel, Protopic) kan övervägas till utvalda fall där behandling med mjukgörare, lokala glukokortikoider och ljus inte fungerat, under förutsättning att endast begränsade hudytor smörjs. Dessa preparat skall dock undvikas vid amning.
 • Behandling med tjära och naturmedel undviks.
 • Bakteriella hudinfektioner behandlas med penicillin eller cefalosporin.
 • Eczema herpeticum behandlas med aciclovir eller valaciclovir.
 • Systembehandling av eksem hos gravida bör skötas av hudläkare i samråd med förlossningsläkare och patienterna bör dokumenteras noggrant för att möjliggöra uppföljning. I svårare fall kan korttidsbehandling med perorala glukokortikoider ges. Systembehandling med ciklosporin (ej vid amning) eller azatioprin ges med största restriktivitet. Metotrexat får inte ges till gravida eller ammande kvinnor.
 • Eksem på/runt bröstvårtan har rapporterats hos upp till 1,7 procent av ammande kvinnor, oftast på basen av atopisk eksem eller irritativt kontakteksem. Detta eksem behandlas med svaga till medelstarka glukokortikoider, samt mjukgörare, så att kvinnan kan fortsätta att amma och för att minska risken för sekundärinfektion.

 
Referenser 
 
Astma & Allergi - Handbok vid graviditet & amning
Utgivare: Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2009

Treatment of asthma during pregnancy
Ann Allergy Asthma Immunology  2005 ;95:213-214