Region Östergötland

Diagnosregistrering Allergicentrum

Dokumentnamn:
Diagnosregistrering Allergicentrum
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
diagnosregistrering
Giltig fr o m:
2013-11-15
Utfärdande enhet:
Allergicentrum US
Målgrupp:
Medarbetare Allergicentrum
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
AKM Munir överläkare
Godkänd av:
Mahvash Behzad, Verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2012-00479
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

 Riktlinjer diagnosregistrering Allergicentrum


Genom att sätta diagnos och åtgärdskoder på läkarbesök och sjukvårdande behandling kan vi mäta vår produktion och förändringar i den. Om våra kostnader ökar kan vi få en förklaring till detta, till exempel genom att enkelt se att andelen besök som kräver dyra utredningar eller tar lång tid ökar.
Diagnoskod och åtgärdskod skall sättas både vid läkarbesök och sköterskebesök.
Diagnoskod skall anges av vårdaren men de ordinarie sekreterarna skriver de vanligaste åtgärdskoderna.

En lathund för de vanligaste diagnoskoder och åtgärdskoder som används inom Allergologi har sammanställts. Vi har utgått från de vanligaste diagnoserna vi sätter.
Naturligtvis kan andra koder användas också men i första hand skall vi försöka välja dem som finns i lathunden.

Diagnoskod enlig ICD-10
Det är den vid besökets slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges, ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. Om orsaken till patientens problem fastställs i en senare fas i utredningen, exempelvis vid senare besök, ska inte diagnoser angivna för tidigare besök ändras i efterhand. Men det nya besöket får naturligtvis den diagnosen.

Vid utredning av tidigare allergiska reaktioner skall inte ex. T-diagnoserna användas
( t.ex. anafylaxi T78.2) utan utredningsdiagnoser. (Utredningen av allergi kan vara mer resurskrävande än behandling av en akut allergisk reaktion)

Exempel: En patient kommer för utredning på allergimottagning med allergisk reaktion mot fisk- och skaldjur i anamnesen. Diagnosen blir:
Z91.0D Fisk- och skaldjursallergi som riskfaktor i patientanamnesen

Exempel: En patient beskriver en tidigare allergisk reaktion efter intag av penicillin. Kommer nu till allergimottagningen för utredning. Utredningen bekräftar misstanken om penicillinöverkänslighet.
Z88.0 Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien

I de fall där diagnosen bedöms som sannolik och man som en konsekvens av sin bedömning handlägger patienten utifrån detta, anges den sannolika diagnosen som huvuddiagnos. Ex misstänkt astma, där vi inte ännu har sett reversibilitet eller svar på insatt behandling. Samma klassificeringsprinciper gäller såväl för sannolika diagnoser som för fastställda.

Telefonsamtal som ersätter besök skall ha diagnos och KVÅ kod.

 

Sköterskebesök:
Om ingen tidigare diagnos finns hos oss sätter sköterskan en
Z-diagnos. (utredningsdiagnos)
Ex barn som kommer för pricktest
Z015A om neg pricktest
Z910 (+ bokstav)om man hittar en allergi

Om tidigare diagnos finns (ex. astma) och patienten kommer på ett uppföljningsbesök hos sköterska skall den tidigare diagnosen användas.


KVÅ kod skall sättas både vid läkar- och sköterskebesök.

Indirekta kontakter, t.ex. receptförskrivning eller annan anteckning behöver inte diagnossättas. Om den indirekta kontakten ersätter ett läkarbesök, Telefonsamtal som ersätter besök, skall vi sätta diagnos och KVÅ-kod, t.ex. XS012, telefonsamtal med patient
Även sköterskor kan ha telefonsamtal som ersätter besök.

En lista för de vanligaste KVÅ-koderna inom allergologi och beskrivning hur de skall användas är framtagen.  Blodprov och receptförskrivning behöver inte anges som KVÅ-kod vid vanliga besök.

 

Läkemedelsbehandling Läkemedelsgenomgångar kodas

XV015 Enkel Läkemedelsgenomgång

XV016 Fördjupad Läkemdelsgenomgång

XV017 Läkemedelsberättelse

DT 026 Skriftlig behandlingsplan

 

Behandling med klinikläkemedel och andra speciella åtgärder

Allergen immunoterapi Huvuddiagnos Z51.6 med åtgärdskod DT001

Sublingual allergen immunterapi (Grazax, Acarizax) kodas med Z51.6 som huvuddiagnos ochAllergisk rinit orsakad av pollen eller kvalster samt ev. astma som bidiagnos.
Åtgärdskod DT019.  Dessa koder används också vid telefonsamtal som ersätter besök.

Behandling med Xolair kodas med astmadiagnos eller den diagnos som pat. får behandlingen för (urticaria, födoämnesallergi…) samt åtgärdskod DT021

Behandling med Nucala och Fasenra kodas med astmadiagnos och åtgärdskod DT021
Behandling med Cinqaero kodas med astmadiagnos och åtgärdskod DT016


 

Instruktion och visning av adrenalinpenna, åtgärdskod DT011

 

Ref.
Anvisningar för diagnosklassificering i öppen specialistvård som inte är primärvård
2005-12-15
 

 

 

 

Revisionshistorik:

2015-06-10

Förtydliganden avseende åtgärdskoder.

2015-08-20

Förtydliganden om koder vid Allergen immunoterapi sc och sl.

2015-12-10

Tillägg om läkemedelsbehandling och koder

2016-10-17

Tilägg om koder vid Nucalabehandling

2018