Region Östergötland

Acarizax

Dokumentnamn:
Acarizax
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
01041100
Sökord:
Acarizax
Giltig fr o m:
2018-04-27
Utfärdande enhet:
Allergicentrum
Målgrupp:
Medarbetare Allergicentrum
Giltig t o m:
2021-06-01
Framtagen av:
Ulla Nyström
Godkänd av:
Mahvash Behzad
Diarienummer:
HMC-2018-136
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

Indikationer för behandling med Acarizax:


Acarizax® är registrerat för åldern 12-65 år vid svår allergisk rinit mot husdammskvalster. Indikation för behandling finns även för vuxna patienter med astma som inte är välkontrollerad med inhalationssteroider och samtidig mild till svår allergisk rinokonjunktivit mot husdammkvalster.

Patientens astmastatus ska noga utvärderas innan behandlingen påbörjas. I de senaste GINA-riktlinjerna för astmabehandling rekommenderas behandling med slit mot kvalster till vuxna patienter som har astma med ett FEV1 värde > 70 % av predikterat och allergi mot kvalster och som har exacerbationer trots inhalationssteroider.

Innan behandling mot kvalsterallergi startas skall en bedömning göras om patientens symtom beror på kvalstersensibilisering. Analys av kvalsterförekomst i hemmet bör göras. Anamnesen är viktig, bor patienten i en miljö som främjar kvalsterförekomst? Har patienten symtom nattetid eller på morgonen eller vid bäddning och städning?

Hög grad av sensibilisering mot kvalster mätt med pricktest och/eller specifikt IgE talar för klinisk relevans.

 

Utredning
Pricktest och specifikt IgE mot kvalster.

Kvalstermätning i hemmet.

Spirometri med reversibilitetstest, NO.
Frågeformulär om symtom och behandling Kvalster (Uppföljningsformulär som AIT)

 

Kontraindikationer
- Svår allergi av annat allergen som patienten inte kan undvika.

- Okontrollerad astma.
- FEV1 < 70 % av pred.
- Bristande medverkan.

- Som vid scit: Andra sjukdomar som malignitet, allvarliga immunologiska sjukdomar, allvarlig kardiovaskulär sjukdom, kroniska infektioner, behandling med immunmodulerande medel.
- Oral slemhinnesjukdom.

- Eosinofil esofagit.

- Behandlingen skall inte påbörjas under graviditet.

 

Relativa kontraindikationer

-Svår fiskallergi.
- Behandling med beta-blockerare eller ACE hämmare.

Behandlingens genomförande

Behandlingsstart kan skenär som helst men inte under pollensäsong om patienten också är sensibiliserad mot pollen.

Behandlingstid: 1 tablett dagligen i 3 år

Behandlings-uppehåll:
- Munhålekirurgi inkl tandextraktion, ny piercing i läpp o tunga
- Munblåsor eller sår i munnen
- Graviditet
- Svår allergisk rinokonjunktivit med behov av po steroid under säsong
- Luftvägsinfektion med feber

Behandling avslutas:
Vid svår systemreaktion (angioödem, halssvullnad, andnöd).
Om ingen relevant effekt har uppnåtts efter 16 veckor,
bedöms utifrån uppföljningsdokument.

Praktisk behandling:

Start vid sköterskebesök (med läkare på AC)

Uppföljningsformulär för kvalster fylls i.

Informationsblad/kontrakt skall skrivas med patienten om hur behandlingen går till, när han/hon skall göra behandlingsuppehåll och hur man får kontakt med Allergicentrums mottagning.

Första tabletten tas på kliniken med 1 timmes observationstid. Ingen premedicinering, men om patienten får munklåda kan antihistamin ges.

 

Telefonuppföljning efter ca en månad. Pat uppmanas höra av sig tidigare vid behov.

Återbesök till ansvarig läkare efter 16 v för utvärdering av effekt och beslut om fortsatt behandling.

Frågeformulär om symtom och behandling skall användas vid uppföljningen. 


Vid astma återbesök årligen, ev till ssk.

Vid endast rinokonjunktivit kan uppföljning ske genom telefonsamtal med läkare en gång per år.

 

Diagnossättning:

 

Huvuddiagnos Z 516, bidiagnos J303B,  Ev astma J450, Åtgärdskod DT019, vid besök samt vid telefonkontakter.