Region Östergötland

Central venkateter icke tunnelerad - rutiner för vuxna inom öppenvård

Dokumentnamn:
Central venkateter icke tunnelerad - rutiner för vuxna inom öppenvård
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-11-28
Utfärdande enhet:
Anestesi- och opertionskliniken, US
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2018-02-09
Framtagen av:
Gudrun Appelquist, vårdutvecklare LAH, Ann-Sofie Urdal sjuksköterska NSV, Ulrika Raninger, sjuksköterska VC Valdemarsvik
Godkänd av:
Eva-Lena Zetterlund, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2015-100
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Central venkateter icke tunnelerad - rutiner för vuxna inom öppen vård

 

Förkortad version för extern tillgång

 

1. Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar ska vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål.
Använd vit etikett med svart text. Etiketten fästes runt katetern.


2. Handhavande

 1. Endast läkare och sjuksköterskor, som är väl förtrogna med hantering av central venkateter får handha skötseln.
 2. Använd sprutor med LUER-LOCK fattning.
 3. Använd nålfri injektionsport med konstruktionen ”split septum”. Desinfektera injektionsport med mekanisk gnuggning/vridning med Klorhexidinsprit 5 mg/ml under 15-20 sek och låt torka 30 sek. OBS! Injektionsport ska inte förses med skyddspropp.
 4.  Kontrollera i samband med skötsel att trevägskran/förlängningsslang och injektionsport är ordentligt åtskruvade för att förhindra att luft sugs in i systemet vilket kan leda till luftemboli.
 5. Förbandet byts i samband med att trevägskran/förlängningsslang och injektionsport byts. Detta görs 1 gång per vecka i öppen vård.
 6. Förbandet ska också bytas om det inte längre fäster mot huden eller om blod finns under förbandet.
 7. En central venkateter som är i bruk ska ha injektionsport med förlängningsslang/ trevägskran och injektionsport.
 8. Desinfektion av injektionsport och kranhus med Klorhexidinsprit 5 mg/ml enl punkt 3 ska alltid göras innan man utför injektion, infusion och provtagning.
 9. Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 10. Lägg ren kompress/stor tork/gyntork runt kranhuset och sätt ev. på ett rent elastiskt tubnät.

 

3. OmläggningMaterial:

Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Sterilt tvättset
Handsprit
Rena handskar
Plastförkläde, engångs
Sterila handskar
Injektionsport med slang alternativt trevägskran och 1 eller 2 injektionsportar
10 ml spruta
Infusion NaCl 9 mg/ml 50-100 ml alt. förfyllda sterila 10 ml sprutor med NaCl 9mg/ml
Sterilt transparent semipermeabelt förband
Uppdragningskanyler
Lösningsmedel vid behov
Rena kompresser eller stor tork/gyntork
Eventuellt elastiskt tubnät
Påse för avfall
Burk för använda kanyler

Gör så här:

 • Ta på plastförkläde. Desinfektera händer och underarmar med handsprit. Ta på rena handskar.
 • Duka upp material för omläggning och genomspolning sterilt på underlaget till omläggningssetet.
 • Lossa förbandet försiktigt. Använd ev. våtservett av typ Remove för att ta bort klister från hud och kateter.
 • Ta bort injektionsport med förlängningsslang. Ta av handskar.
 • Desinfektera händer och underarmar med handsprit
 • Ta på sterila handskar.
 • Desinfektera hud och kateter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Börja tvätta inifrån insticksstället och arbeta utåt. Desinfektera hela katetern och huden runt omkring med god marginal 15-20 cm omkrets. Låt lufttorka i 2 minuter.
 • Förbered NaCl injektionen, byte av trevägskran samt injektionsport eller injektionsport med förlängningsslang.
 • Injicera minst 10 ml NaCl med pulserande rörelser. Aspirera tills du ser att blod kommer några mm in i katetern och injicera igen. Spola sedan igenom med (20-)40 ml i NaCl 9 mg/ml
 • Ta bort trevägskranen/injektionsport med förlängningsslang om den centrala venkatetern inte ska användas och låt endast en injektionsport sitta kvar.
 • Stäng ON/OFF knappen.
 • Täck katetern och injektionsport med sterilt transparent förband. Undvik att lägga dubbla lager transparent förband över insticket, då förbandet förlorar sin semipermiabla funktion.

 

4. Injektion och infusion

Vid kontinuerlig infusion ska infusionsaggregatet bytas var 72: a timme. Infusionsaggregatet byts alltid efter läkemedel som inte kan blandas med efterföljande infusion. Var mycket noggrann med att arbeta aseptiskt.
 
Material:

Handsprit
Rena handskar vid behov
Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Infusion NaCl 9 mg/ml 50-100 ml alt. förfyllda höggradigt rena 10 ml sprutor med NaCl 9mg/ml
10 ml sprutor
Uppdragningskanyler
Rena kompresser eller stor tork/gyntork
Ev. elastiskt tubnät, typ Liderfix
Påse för avfall
Burk för använda kanyler

Gör så här:

 • Desinfektera händer och underarmar med handsprit.
 • Undersökningshandskar behövs bara när antibiotika, cytostatika eller blodprodukter hanteras.
 • Gör i ordning injektioner/infusioner.
 • Desinfektera injektionsport med förlängningsslang/trevägskran och injektionsport samt infusionsaggregat 20 cm upp på slangen med ren kompress indränkt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Lufttorka minst 30 sekunder.
 • Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 • Injicera minst 10 ml NaCl med pulserande rörelser. Aspirera tills du ser att blod kommer några mm in i katetern och injicera igen.
 • Vid byte av aggregat se till att systemet är luftfritt och att alla kopplingar är åtskruvade.
 • En backventil sätts på infusionsaggregatet för att förhindra att blod backar tillbaka upp i infusionsslangen.
 • Injicera 10 ml NaCl mellan varje läkemedel.
 • Efter avslutad infusion skall katetern genomspolas med (20-) 40ml NaCl.
 • Byt injektionsport/trevägskran.
 • Lägg ren kompress/stor tork/gyntork runt kranhuset och sätt ev. på ett rent elastiskt tubnät.

 

5. Blodprovstagning


 Vid svårigheter att ta prover med vakuumrör kan man försöka aspirera med 10 ml spruta, eller be patienten ändra läge på huvudet, axel och arm.
 
Material:

Se ovan för injektioner/infusioner
      Provrör, slaskrör, etiketter
      Plastförkläde, engångs
      Injektionsport

Gör så här:

 • Ta på plastförkläde. Desinfektera händer och underarmar med handsprit och ta på rena handskar.
 • Desinfektera injektionsport med förlängningsslang/injektionsport och kranhus på trevägskranen med ren kompress indränkt med Klorhexidinsprit  5 mg/ml. Lufttorka minst 30 sekunder.
 • Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 • Spola med minst 10 ml NaCl. Aspirera därefter minst 10 ml med spruta eller vakuumrör som kasseras. Om patienten har parenteral nutrition kan felvärde uppstå, varför 20 ml blod i spruta eller två vakumrör, kasseras.
 • Ta därefter de prover som ordinerats.
 • Om det är svårt att få tillräckligt backflöde, kan man ta bort injektionsporten och aspirera direkt ur trevägskran eller kateter.
 • Byt injektionsport/trevägskran.
 • Spola genom med pulserande rörelser med minst (20-) 40 ml NaCl.

 

6. Vilande central venkateter


Steril omläggning görs 1 gång per vecka. Förbandet ska täcka hela katetern inklusive injektionsport. Vilande CVK behöver ej genomspolas.


7. Avlägsnande


Material:

Rena handskar
Plastförkläde
Sterilt tvättset
Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Suturkniv
Rena kompresser
Sterilt förband
Ev. steril sax och odlingsrör.

Gör så här:

 • Patienten bör ligga plant.
 • Desinfektera händerna med handsprit.
 • Gör i ordning material.
 • Ta på rena handskar.
 • Desinfektera kateter och huden runt omkring med Klorhexidinsprit. Lufttorka minst 2 min.
 • Ta bort ev. suturer.
 • Lägg en hoprullad steril kompress över instickstället. Dra ut katetern snabbt och jämnt under det att patienten ombeds andas ut. Trycket kvarhålls 5-10 minuter beroende på patientens tillstånd och kateterns grovlek.
 • Täck med tättslutande förband över kompressen som bör sitta 24 timmar.

Om odling ska tas på kateterspetsen, klipps 5 cm av med steril sax direkt ner i ett sterilt odlingsrör.8.  Referenser

 1. http://www.vårdhandboken.se/
 2. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Central venkateterisering. Kliniska riktlinjer och rekommendationer. http://sfai.se/riktlinjer/cvk
Revisionshistorik:

Förlängs 2016-01-19 utan ändringar av Lena Nilsson
Förlängs 2017-02-09 utan ändring av Lena Nilsson