Region Östergötland

Central venkateter tunnelerad av Groshongtyp - rutiner för vuxna inom öppen och slutenvård

Dokumentnamn:
Central venkateter tunnelerad av Groshongtyp - rutiner för vuxna inom öppen och slutenvård
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Central venkateter, CVK, tunnelerad Groshong
Giltig fr o m:
2012-12-19
Utfärdande enhet:
Anestesi- och operationskliniken, US
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2018-02-09
Framtagen av:
Gudrun Appelquist, Vårdutvecklare LAH Öst, Ann-Sofie Urdal, sjuksköterska NSV, Ulrika Raninger sjuksköterska VC Valdemarsvik
Godkänd av:
Eva-Lena Zetterlund, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2015-110
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Central venkateter tunnelerad av Groshongtyp - rutiner för vuxna inom öppen och sluten vård

 

 Förkortad version för extern tillgång

 

1. Allmänt om central venkateter

 

 • Sluten kateter med klaff/ventilfunktion, så kallad Groshong, reducerar risken för luftemboli och blodåterflöde samt eliminerar användandet av Heparin. Ventilen är utformad så att den är stängd vid tryck mellan -7 och +80 mmHg. Normalt tryck i vena cava är 0-5 mmHg och ventilen kommer därför att vara stängd vid normalt ventryck. Centralt ventryck (CVP) kan därför inte mätas med denna kateter.
  Vid positivt tryck öppnar ventilen som vid injektioner och infusioner. Ventilen öppnas även vid kraftigt negativt tryck och det är alltså möjligt att aspirera blod för provtagning.
 • Groshongkatetern har ingen avstängningsklämma.
 • Katetern sutureras med en ”suturvinge” alternativt fixeras med särskilt förband i samband med insättandet. Suturerna med vinge/förbandet tas bort efter 3-4 veckor, då muffen på katetern vuxit fast under huden. Suturerna vid insticksstället tas bort efter muffen på katetern vuxit fast under huden. Suturerna vid insticksstället tas bort efter 10 (-14) dagar.

 

2. Handhavande av tunnelerad central venkateter

 

 1. Endast läkare och sjuksköterskor, som är väl förtrogna med hantering av central venkateter får handha skötseln.
 2.  Använd sprutor med LUER-LOCK fattning.
 3. Använd nålfri injektionsport med konstruktionen ”split septum”. Desinfektera injektionsport med mekanisk gnuggning/vridning med Klorhexidinsprit 5 mg/ml under 15-20 sek samt invänta torktid minst 30 sek. OBS! Injektionsport ska inte förses med skyddspropp.
 4. Kontrollera i samband med skötsel att trevägskran/förlängningsslang och injektionsport är ordentligt åtskruvade.
 5. Suturerna vid halsen avlägsnas efter 10 dagar. Kontrollera att suturer som fixerar katetern ("vingar") sitter kvar. Om sutur lossnat måste katetern fixeras med nya suturer tills det är dags att avlägsna samtliga suturer. Suturerna runt katetern och vingen avlägsnas efter 3-4 veckor.
 6.  Förbandet byts i samband med att trevägskran/förlängningsslang och injektionsport byts. Detta görs var 3:e dygn i sluten vård och 1 gång per vecka i öppen vård.
 7. Förbandet ska också bytas om det inte längre fäster mot huden eller om blod/smuts finns under förbandet. Efter att samtliga suturer inklusive vingen är tagna, behövs inget förband annat än för att förhindra att det sliter och drar i katetern när den är i bruk ex. med pågående infusion.
 8. En central venkateter som är i bruk ska ha injektionsport med förlängningsslang/ trevägskran och injektionsport.
 9. Desinfektion av injektionsport och kranhus med Klorhexidinsprit 5 mg/ml enl punkt 3 ska alltid göras innan man utför injektion, infusion och provtagning.
 10. Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 11. Lägg ren kompress/stor tork/gyntork runt kranhuset och sätt ev. på ett rent elastiskt tubnät.

 

3. Omläggning

 

Material:
Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Sterilt tvättset
Handsprit
Rena handskar
Plastförkläde, engångs
Sterila handskar
Injektionsport med slang alt trevägskran och 1 eller 2 injektionsportar
10 ml spruta
Infusion NaCl 9 mg/ml 50-100 ml alt. förfyllda sterila 10 ml sprutor med NaCl 9 mg/ml
Sterilt transparent högpermeabel polyuretanfilm
Uppdragningskanyler
Lösningsmedel för vidhäftande förband
Rena kompresser eller stor tork/gyntork
Ev. elastiskt tubnät
Påse för avfall
Burk för använda kanyler

 

Gör så här:

 • Ta på plastförkläde. Desinfektera händer och underarmar med handsprit. Ta på rena handskar.
 • Duka upp material för omläggning och genomspolning sterilt på underlaget till omläggningssetet.
 • Lossa förbandet försiktigt. Använd ev. våtservett för att ta bort klister från hud och kateter.
 • Ta bort trevägskran/injektionsport med förlängningsslang . Ta av handskar.
 • Desinfektera händer och underarmar med handsprit
 • Ta på sterila handskar.
 • Desinfektera hud och kateter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Börja tvätta inifrån insticksstället och arbeta utåt. Desinfektera hela katetern och huden runt omkring med god marginal 10-13 cm omkrets. Låt lufttorka i 2 minuter.
 • Förbered NaCl injektionen, byte av trevägskran samt injektionsport eller injektionsport med förlängningsslang.
 • Injicera minst 10 ml NaCl med pulserande rörelser. Aspirera tills du ser att blod kommer några mm in i katetern och injicera (20-) 40 ml NaCl.
 • Ta bort trevägskranen/ injektionsport med förlängningsslang om den centrala venkatetern inte ska användas och låt endast en injektionsport eller en vit propp sitta kvar.
 • Täck katetern och injektionsport med sterilt transparent förband. Undvik att lägga dubbla lager transparent förband över insticket, då förbandet förlorar sin semipermiabla funktion.
 • Efter att suturerna är tagna behövs inget förband, annat än för att förhindra att det sliter och drar i katetern när den är i bruk. Detta förband kräver ingen steril omläggning.
 • Dokumentera

4. Injektion och infusion

 

Material:
Handsprit
Rena handskar vid behov
Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Infusion NaCl 9 mg/ml 50-100 ml alt. förfyllda höggradigt rena 10 ml sprutor med NaCl 9 mg/ml
10 ml sprutor
Uppdragningskanyler
Rena kompresser eller stor tork/gyntork
Ev. elastiskt tubnät
Påse för avfall
Burk för använda kanyler


Gör så här:

 • Desinfektera händer och underarmar med handsprit och ta på rena handskar.
 • Undersökningshandskar behövs bara när antibiotika, cytostatika eller blodprodukter hanteras.
 • Gör i ordning injektioner/infusioner.
 • Desinfektera injektionsport med mekanisk gnuggning/vridning med Klorhexidinsprit 5 mg/ml under 15-20 sek. Invänta torktid 30 sekunder.
 • Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 • Injicera minst 10 ml NaCl med pulserande rörelser. Aspirera tills du ser att blod kommer några mm in i katetern och injicera igen.
 • Vid byte av aggregat se till att systemet är luftfritt och att alla kopplingar är åtskruvade.
 • En backventil sätts på infusionsaggregatet för att förhindra att blod backar tillbaka upp i infusionsslangen.
 • Injicera 10 ml NaCl mellan varje läkemedel.
 • Byt injektionsport efter blodtransfusion
 • Efter avslutad infusion skall katetern genomspolas med minst (20-) 40 ml NaCl.
 • Lägg ren kompress/stor tork/gyntork runt kranhuset och sätt ev. på ett rent elastiskt tubnät.


5. Blodprovstagning

 

Vid svårigheter att ta prover med vakuumrör kan man försöka aspirera med 10 ml spruta, eller be patienten ändra läge på huvudet, axel och arm.

Material:
Se ovan för injektioner/infusioner
Provrör, slaskrör, etiketter
Plastförkläde, engångs
Injektionsport

Gör så här:

 • Ta på plastförkläde. Desinfektera händer och underarmar med handsprit och ta på rena handskar.
 • Desinfektera injektionsport med förlängningsslang/injektionsport och kranhus på trevägskranen med ren kompress indränkt med Klorhexidinsprit  5 mg/ml samt invänta torktid 30 sekunder.
 • Håll kvar kompressen med Klorhexidinsprit under injektionsporten hela tiden du manipulerar med systemet.
 • Spola med minst 10 ml NaCl. Aspirera därefter minst 10 ml med spruta eller vakuumrör som kasseras. Om patienten har parenteral nutrition kan felvärde uppstå, varför 20 ml blod i spruta eller två vakumrör, kasseras.
 • Ta därefter de prover som ordinerats.
 • Om det är svårt att få tillräckligt backflöde, kan man ta bort injektionsporten och aspirera direkt ur trevägskran eller kateter.
 • Byt injektionsport/trevägskran.
 • Spola genom med pulserande rörelser med (20-) 40 ml NaCl.

6. Vilande central venkateter

 

1g/vecka görs en steril omläggning, tills katetern är fastläkt och samtliga suturer är tagna.. Därefter behövs inte förband, men används ofta för patientens bekvämlighet. Katetern behöver inte genomspolas.
Det finns ingen exakt angiven gräns för hur länge en Groshongkateter kan ligga. Den kan ligga kvar så länge den fungerar. Vanligen tas katetern bort efter 3-6 månader.


 

7. Avlägsnande

 

Tunnelerad  central venkateter med  ska avlägsnas på respektive anestesi-/operationsklinik och katetern tas bort i lokalbedövning. Då läggs ett litet snitt i huden ovanpå cuffen, som dissekeras loss från vävnaden och katetern kan sedan dras ut.

 

8.  Referenser

 

http://www.vårdhandboken.se/

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Central venkateterisering. Kliniska riktlinjer och rekommendationer. http://sfai.se/riktlinjer/cvk

Revisionshistorik:

Förlängs 2016-01-19 utan ändringar av Lena Nilsson
Förlängs 2017-02-09 utan ändringar av Lena Nilsson