Region Östergötland

Barn >6 månaders ålder premedicinering inför operation, diagnostiskt/terapeutiskt ingrepp eller undersökning i narkos

Dokumentnamn:
Barn >6 månaders ålder premedicinering inför operation, diagnostiskt/terapeutiskt ingrepp eller undersökning i narkos
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Premedicinering barn >6 månader
Giltig fr o m:
2015-10-01
Utfärdande enhet:
Anestesi- och operationskliniken, US
Målgrupp:
Personal på AnOp-kliniken
Giltig t o m:
2018-09-30
Framtagen av:
Matti Nyström, specialistläkare
Godkänd av:
Kerstin Metcalf, Medicinsk Chef
Diarienummer:
SC-2015-279
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Barn >6 månaders ålder, premedicinering inför operation, diagnostiskt/terapeutiskt ingrepp eller undersökning i narkos

 

Premedicineringens syfte är att vid behov minska oro och/eller förebygga smärta. För att uppnå den önskvärda effekten och undvika onödiga biverkningar bör varje barns behov av premedicinering bedömas individuellt med avseende på ålder, fysiskt och psykologiskt status, tidigare sjukvårdserfarenheter samt förväntad grad av postoperativ smärta. Rutinmässig administrering av sederande och/eller smärtstillande läkemedel bör undvikas. Sederande premedicinering till barn yngre än 6 månader bör ges endast efter särskilt övervägande.

Nedanstående läkemedel kan användas som monoterapi eller i kombination.

Samtliga läkemedel utom paracetamol kan ge andningsdepression, varför skärpt övervakning krävs efter administrering. Syrgas och utrustning för maskventilation skall medföras vid transport.

Paracetamol (Alvedon, Panodil) bör alltid ges då någon grad av smärta förväntas. Ges peroralt (Alvedon oral lösning 24 mg/ml, tablett 0,5 och 1g) eller rektalt (supp. 60 mg - 1g). Dosering 40 mg/kg kroppsvikt. Ges helst 1-2 h före operation. Försiktighet vid avancerad leversjukdom, malnutrition. Dygnsdosen ska inte överstiga 100 mg/kg/dygn de första två dygnen, därefter maxdos
60 mg/kg/dygn.


Midazolam ( Midazolam oral lösning 1 mg/ml, ATL) Benzodiazepin med snabbt insättande sederande och ångestlindrande effekt. Ger ofta amnesi. Finns som mixtur 1 mg/ml, kan ges såväl rektalt som peroralt (bitter smak). Dosering 0,3 (-0,5) mg/kg kroppsvikt. P g a snabbt insättande och snabbt avklingande effekt bör Midazolam inte ges tidigare än 20-30 minuter före operation.


Klonidin (Catapresan 150 μg/ml, Klonidinhydroklorid 20 μg/ml) α2 – agonist med såväl smärtlindrande som sederande egenskaper. Kan även förebygga postoperativt illamående. Klonidinhydroklorid oral lösning 20 μg/ml kan ges såväl peroralt som rektalt. Dosering 4 μg/kg kroppsvikt. Bör ges 1 timme före operation. Biverkan: hypotension, bradykardi (dessa biverkningar ses mycket sällan hos barn). Kontraindicerat vid grav bradyarytmi, AV-block 2-3.


Oxykodon (OxyNorm oral lösning 1 mg/ml, K. OxyNorm 5 och 10 mg) Smärtlindrande och sederande. Oxykodon är en opioid som vid parenteral tillförsel är att betrakta som likvärdig och ekvipotent med morfin, men som vid peroral tillförsel uppvisar högre biotillgänglighet med mindre interindividuell variation jämfört med morfin. Biverkningsprofilen är väsentligen densamma som för morfin. Dosering 0,1 mg/kg kroppsvikt, ges 1 timme före operation per os eller i sond/gastrostomi.

Revisionshistorik:

2009-06-05
2015-10-01, reviderat av Anders Tuneskog
2016-05-18, ny titel ändrat av Anders Tuneskog, godkänt av Kerstin Metcalf