Region Östergötland

Egenvård - riktlinjer barnkliniken ViN

Dokumentnamn:
Egenvård - riktlinjer barnkliniken ViN
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Administrativa
Giltig fr o m:
2018-08-15
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-275
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Egen vård - riktlinjer barnkliniken VIN
 

Definition och syfte
Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso-och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan. Syftet med egenvårdsföreskriften är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar och att egenvårdsbedömningarna ska utgå från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.
Den egenvård som den enskilde utför själv, eller med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård  och omfattas därför inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning att betrakta som hälso- och sjukvård.

Egenvård syftar till att stärka patientens självbestämmande, integritet och delaktighet i vården av sin egen hälsa. Utförande av egenvård kan också bidra till patientens möjlighet att leva så vanligt som möjligt, inte vara beroende av sjukvårdspersonal, samt kunna bibehålla eller få ökad livskvalitet. 

Egenvårdsföreskriften ställer krav på att hälso- och sjukvården:

 • gör individuella bedömningar
 • analyserar riskerna
 • samråder och planerar med de som berörs
 • gör nya bedömningar om förutsättningarna ändras
 • fastställer rutiner för samarbetet med andra aktörer t.ex. skolan
 • säkerställer att ledningssystemet innehåller rutiner för egenvård

Föräldrar kan många gånger ta ansvar för sitt barns egenvård hemma och blir experter på sina egna barn. Även vid mer avancerade åtgärder lär sig ofta föräldrarna hur barnet skall skötas om på ett tryggt och säkert sätt. Man måste dock alltid analysera riskerna utifrån varje enskilt fall. Den som gör bedömningen måste vara lyhörd för familjens situation och vilken hjälp och vilket stöd de behöver. Om mer avancerade åtgärder behövs är det viktigt att föräldrarna får tillräcklig information om vad egenvården innebär och att man planerar egenvården tillsammans. Det är alltid hälso- och sjukvården som bedömer vad som är hälso- och sjukvård och vad som kan utföras som egenvård och det ska utgå från vad som är patientsäkert i varje fall. Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Egenvård kan också utföras i andra miljöer, tex skola, förskola och kommunala boenden. Varje ny miljö där egenvård ska tillämpas kräver ny egenvårdsbedömning som ska dokumenteras. Vid komplicerade ärenden bör ansvariga för där egenvård ska tillämpas kalla till SIP-möte.

Planering
Planering ska göras med patienten och i samråd med den/de som praktiskt ska hjälpa patienten med egenvården samt andra vårdgivare/aktörer som kommer att beröras av egenvården.

Av planeringen av egenvården ska det framgå:

 1. vilken åtgärd som har bedömts som egenvård,
 2. om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården,
 3. hur information och instruktioner till dem som ska utföra egenvården ges,
 4. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården,
 5. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens situation förändras,
 6. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp och
 7. när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.

Egenvårdsplanen kopieras till patientjournalen i mallen Barn under sökordet Egenvårdsplan.
Patienten ska få kopia av planeringsdokumentationen.

Samverkan:
Om en person behöver hjälp med egenvård av personal inom socialtjänsten t.ex. på ett HVB eller verksamhet enligt LSS, är alltså kommunen och landstinget skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan enligt 2 kap. 7 § SoL och 3 § HSL om den enskilde samtycker till det.

Av den samordnade individuella planen (SIP) ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs
 2. vilka insatser respektive huvudman skall svara för
 3. vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget
 4. vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

 

Om barn behöver hjälp med egenvård inom skolan kräver behövs samplanering med skolan. Förskolan och skolan har ansvar för att barnen och eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. hjälp med att ta sina läkemedel. Det ska också finnas rutiner för vad som ska göras för att uppfylla denna skyldighet. Det är viktigt att behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, förskola och skola samt vårdnadshavarna samarbetar så att egenvården fungerar så tryggt och bra som möjligt.

Revisionshistorik:

Reviderat 2016-07-19
Reviderat 2018-08-15