Region Östergötland

Barn-KK: Nyföddhet Allmänna riktlinjer och rutin på BB

Dokumentnamn:
Barn-KK: Nyföddhet Allmänna riktlinjer och rutin på BB
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barn/KK, Nyföddhet
Giltig fr o m:
2016-08-30
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Barbara Graffmann, överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset US; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken ViN ;Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken ViN ; NInnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken US
Diarienummer:
BKC-2013-48
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Allmänna riktlinjer och rutin på BB

 

A. Allmänna kontroller och skötsel av det nyfödda barnet.
B. Tidig visning av nyfödda barn.
C. Uppvärmning av barn på förlossning och BB.
D. Smärtlindring till nyfödda barn på BB.
E. PKU-tagning på BB.
F. Återinläggning av barn på BB.


A. Allmänna kontroller och skötsel av det nyfödda barnet.

Avföring: Anteckna i journalen första gången barnet beckat. Barnet bör becka inom 2 dygn, annars kontaktas barnläkare för diskussion. Var observant på eventuella kräkningar och på om buken ser stort ut. Vid grönfärgade kräkningar eller kräkningar som innehåller färskt blod ska alltid barnläkare informeras.

Urin: Anteckna i journalen första gången barnet kissar. Barnet ska ha kissat inom 1-2 dygn efter födelsen, annars kontaktas barnläkare. Många gånger har barnet kissat på förlossningen.

Temperatur: Normal temperatur för nyfödda barn är 36,5 och 37,5 grader. Första kontrollen av barnets temperatur görs vid 1-2 tim ålder. För lätt prematura barn (v 35-36), tillväxthämmande barn (SGA) och för barn med lättare asfyxi bör temperaturen kontrolleras vid 1 tim ålder. Detta eftersom detta barn löper större risk att bli kalla vilket bland annat ökar risken för hypoglykemi. Vid avvikande temperatur på förlossningen omtempas barnet efter en timme. För kontroll av temperatur vid lång vattenavgång (≥ 18 tim), se särskilt PM.
 
OBS! Tidig kontakt med barnläkare om barnet visar symtom på infektion såsom sjaskig hudfärg, slöhet, irritabilitet eller kräkningar, avvikande POX-screening.

Vikt: Nakenvikt tas efter förlossningen och vid hemgång eller vid 48 timmars ålder. Dessutom vid onormal viktnedgång (≥10% av födelsevikten) och/eller tydlig ikterus.

Bad: Badning av nyfödda barn görs ej rutinmässigt på BB. Visa dock gärna föräldrarna hur man håller barnet vid badning.

Barnläkarundersökning: Sker normalt efter 18 timmars ålder. Tidigare vid behov eller vid tidig hemgång enligt nedan. Screening enl POX-PM ska vara utförd före barnläkarundersökning.
 
Hemgång är ej lämpligt vid 18h vid misstanke om sjukdom hos barnet, prematurfödda barn <37v, barn som inte suger, avvikand POX - värde,  infektionsobservation, tillväxtavvikelser SGA, LGA, samt fostervikt < 2500g.
 
PKU-screening:
Tas så snart som möjligt efter 48 timmars ålder.
 
I samband med återbesök för PKU-screening till barnmorska mäts barnets vikt, allmäntillståndet och ev tecken till ikterus. Vid avvikelser ska barnet bedömas i samråd med barnläkare.

Navelvård: - Fina navlar rörs ej! 
- Kladdig navel tvättas endast med ljummet vatten.
- Obs! Om kladdig, illaluktande eller rodnad navel – tvätta med Klorhexidinsprit eller lösning morgon, middag och kväll. Använd inte Alsollösning eller Alsolsprit. Visa barnläkare.
 
Täppt i näsan: Använd Natriumklorid eller mammans bröstmjölk. Droppa några droppar i varje näsborre v.b. I besvärliga fall får Nezeril® näsdroppar 0,25 mg/ml användas vid enstaka tillfälle.
Dos: 1 droppe i varje näsborre. Vid upprepat behov av Nezeril näsdroppar ska barnläkare först tillfrågas.
 

Plitor: Behöver sällan behandlas. I vissa fall kan Klorhexidin-lösning användas.

Kladdiga ögon: Se vårdprogram ” Handläggning av kladdiga ögon hos barn på BB”

 

B. Tidig visning (<18h ålder) av nyfödda barn.

Följande nyfödda barn ska diskuteras vid första ordinarie BB-rond efter födelsen. Ansvarig barnläkare avgör om barnet även ska undersökas.
      - Barn med symtom på sjukdom såsom sprittighet, trötthet, avvikande andningsfrekvens.
      - Barn med medfödda avvikelser som behöva utredas/behandlas snart t ex klumpfot. Dock ej preaurikulära bihang.
      - Barn födda före graviditetsvecka 37+0. 
      - Barn födda lätt för tiden (SGA).
      - Barn som är tunga för tiden  (men ej långa för tiden, d v s oproportionerliga). Dessutom barn som väger mer än 5 kg.
      - Barn till mammor med långvarig vattenavgång och/eller GBS. För särskilda kontroller se separat PM ”Infektionsobservation av nyfödda”.
      - Efter beslut av barnläkarjour oavsett skäl.

Barn med symtom på sjukdom såsom t ex sprittighet, trötthet, avvikande andningsfrekvens eller avvikande färg (bleka, tidig ikterus) ska handläggas skyndsamt. Barnläkare kontaktas oavsett tid på dygnet.
Tidig hemgång för välmående, fullgångna barn utan riskfaktorer kan ske från 6 h ålder. Barnet ska undersökas av barnläkare innan hemgång. Tidig läkarundersökning sker i mån av tid kl 16.30-22.00. Mellan 22.00-08.00 sker inga läkarundersökningar för tidig hemgång. 
 
Barn som undersöks tidigt ska alltid ha en uppföljande ordinarie undersökning då det är >18 timmar gammalt.

 


C. Uppvärmning av barn på förlossning och BB.

Normal rektal temperatur hos nyfödda barn är 36,5 – 37,5 °. Utan förebyggande åtgärder är det inte ovanligt att friska, fullgångna barn snabbt sjunker i sin kroppstemperatur ned till 35-35,5 °. För att förhindra detta tänk på följande förebyggande åtgärd:
      - I rummet där man sköter nakna nyfödda barn bör rumstemperaturen vara 23-25 °. Tänk på att undvika drag.
      - Alla nyfödda barn ska omedelbart efter födseln torkas av på huvudet och övriga kroppen. Använd gärna flera förvärmda dukar. Sätt på mössa.
      - Barnet kan sedan läggas hud mot hud hos mamma eller pappa och vara täckt med uppvärmda frottéhanddukar eller babyfiltar.
      - Om barnet läggs i en vanlig säng ska barnet ha mössa och kläder på sig samt vara omsvept i handduk/babyfilt eller ha täcke över sig.
Hos det friska fullgångna nyfödda barnet som är påklätt och ligger i säng är ofta rumstemperatur 20-22 ° tillräcklig.
Barn med födelsevikt ≤ 2,5 kg och/eller tillväxthämning (SGA) och barn som har svårt att hålla temperaturen ska ligga i värmesäng.

Om barnet har blivit kallt, vidta lämpliga åtgärder och kontrollera om temperaturen senast efter 1-2 timmar. Om barnet är stabilt och kommer upp till normal temperatur kan barnet vårdas på BB. Barn som har svårt att hålla temperaturen vid upprepad kontroll och/eller har andra symtom (skakighet, ökad andningsfrekvens, avvikande hudfärg) ska tittas på av barnläkare.

 

 

D. Smärtlindring till nyfödda barn på BB.
 
Smärtlindring vid PKU-tagning eller annan provtagning:
Dra upp 1 ml glukoslösning 30% (injektionsvätska 300mg/ml) i en spruta.
Dos: Fullgångna barn: 0,5 – 1 ml av glukoslösning 30%. Prematura barn (vecka 33-36+6) 0,1-0,5 ml. Ges ca 2 minuter före sticket, helst i små uppdelade doser. Gärna i kombination med napp eller att barnet suger på förälders finger. Om man behöver sticka mer än en gång kan glukosdosen upprepas.

Vid kontroll av b-glukos är det ok att ge glukos precis innan sticket.

Effekt av glukos för smärtlindring sker via smaknerverna. Endorfiner, endogena morfinliknande ämne frisätts.

Glukosampull (plast): sätt remsa och skriv datum + klockslag när det bryts. Hållbarhet ett dygn efter öppnandet. Förslut med vit propp.
 
Annan smärtlindring till födda barn på BB:
Barn födda t ex med hjälp av sugklocka eller med klavikelfraktur kan redan på förlossningen behöva smärtlindring. Om barnet verkar ha ont i huvudet eller axeln, men för övrigt mår bra, får man ge Paracetamol (Panodil®/Alvedon®).
Till fullgångna barn ges 15-20mg/kg x3 per dygn (ibland upp till 25mg/kg).
Till prematura barn födda vecka 35-36 ges 15-20mg/kg x 3 per dygn.
Ges i form av supp 60 eller 30mg, alternativt mixtur 24mg/ml. Tänk på att stolpiller ej bör delas då den verksamma substansen kan vara ojämnt fördelad i stolpillret.
Barnläkare meddelas senast vid nästkommande barnrond, om inte ordination har funnits tidigare.

OBS! Tänk på att barn med klavikelfraktur eller stor fostersvulst ska ej ligga på den onda sidan!

 

 

 

E. PKU-tagning på BB.

Sedan mitten av 60-talet tas PKU-prov på alla nyfödda barn i Sverige. Även alla adoptiv- och invandrarbarn under 18 år erbjuds att ta PKU-provet.
Syftet är att hitta barn med någon av ett antal ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.
Numer omfattar screeningen 24 sjukdomar: fenylketonuri, medfödd hypothyreos, galaktosemi, medfödd binjurebarks hypoplasi, biotinidasbrist, betaoxidationsdefekter, karnitinsystemdefekter, organiska acidurier, ureacykeldefekter och andra fel i omsättningen av aminosyror.

PKU-provet tas när barnet hunnit bli 48 timmar och högst 120 timmar (5 dygn).

OBS!  PKU bör tas efter 48 timmar men ett taget prov får inte resultera i att ett eventuellt återbesök till BB-mottagningen stryks. Det finns andra lika viktiga parametrar som bör noteras efter 3-5 dagar hos ett nyfött barn såsom grad av gulsot, vikt, blåsljud på hjärtat mm.

Inför venprovtagning förvärm hand med lämplig metod, t ex varmt vatten i plastpåse/gummihandske som hålls mot barnets hand i någon minut. 
Ge barnet glukos per os innan provtagning i smärtlindrande syfte. (Se ovan smärtlindring till nyfödda barn).
Lugna barnet efter sticket.

 

F. Återinläggning av barn på BB.

Återinläggning av barn hemgångna från BB kan bli aktuell under följande förutsättningar:
      - Barnet befinner sig inom första levnadsveckan.
      - Den åkomma som föranleder återinläggning (vanligtvis fysiologisk ikterus och/eller uppfödningssvårigheter) är av sådan art och grad att den skulle behandlas på BB även om barnet inte varit hemskrivet dessförinnan.

Detta innebär att tidigare överenskomna diagnostiska och terapeutiska BB-rutiner kvarstår och inte utökas eller glider över mot högre grad av patologi. BB-rondande barnläkare eller jourhavande barn-primärjour ska kontaktas vid återinläggning.

 


Litteratur:  1.  Rennie & Roberton`s Textbook of Neonatology : Fifth edition,
                       2012.
                 2.  Information om nyföddhetsscreening med PKU-provet: se
                       under www.karolinska.se/PKU.

Revisionshistorik:

Reviderat 2016-08-30