Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus – vårdprogram (Barnklinikerna)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus – vårdprogram (Barnklinikerna)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2013-07-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2017-10-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson, bitr. vårdenhetschef, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping-Motala; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-158
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

DIABETES MELLITUS - VÅRDPROGRAM

 

MÅLSÄTTNING FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGDOMAR MED DIABETES

  • God metabol kontroll - innebär frånvaro av symtom på diabetes, undvikande av svåra känningar och på sikt minskad risk för ut veckling av senkomplikationer i ögon, njurar och blodkärl. HbA1c bör under remissionsfas ligga inom lab:s referensområde, därefter ≤ 50 mmol/mol.
  • Normal tillväxt och pubertetsutveckling.
  • God psykosocial anpassning.
  • Goda kunskaper om diabetes - och därmed möjlighet till egenvård med ökad frihet och livskvalitet.
     

DIABETESTEAM
I Diabetesteamet ingår barnläkare med specialkunskap om diabetes, specialutbildad diabetessköterska, dietist, kurator psykolog och även ibland sjuksköterska och barnsköterska från slutenvårdsavdelningen.

Diabetesteamet träffas varje vecka och diskuterar aktuella patienter.

Diabetesansvarig läkare på resp klinik i Linköping och Norrköping ansvarar för att Diabetesteamet kallas till möte för diskussion om aktuella frågor minst två gånger per termin. 
 
NYUPPTÄCKT DIABETES
Se speciellt PM ”Diabetes Mellitus - akutbehandling” och ”Diabetes mellitus- omhändertagande vid debuten”

Observera att barn som kommer med symtom och tecken som inger misstanke om insulinberoende diabetes ska remitteras akut till barnklinik. Innan remiss ska blodsocker, urinsocker samt urinketoner, om möjligt även HbA1c, kontrolleras och bifogas remissen.
Barn vars föräldrar kontaktar sjukvårdsinrättning där det redan vid telefonkontakt framkommer misstanke på insulinberoende diabetes bör i analogi med ovanstående tas emot akut för bedömning.


UPPFÖLJNING
Barnen kommer i normalfallet till mottagningen var tredje månad. Fler besök efter individuell bedömning, framför allt efter nyinsjuknandet eller under perioder av dålig metabol kontroll. 

Mottagningsbesök
Diskussion med barnet och familjen om kost, fysisk aktivitet, känningar, insulindoser och genomgång av hemkontroller. Inspektion injektionsställen. Ordination insulin. Recept. Hjälpmedel. Förnyande av intyg.

Årskontroll
En gång om året sker en mer omfattande uppföljning. Utöver rutinerna i samband med vanliga mottagningsbesök innefattas fysikaliskt status inkl blodtryck och pubertetsgradering, ev ögonbottenfoto (≥10 års ålder), kontroll mikroalbuminuri och forskningsmässigt motiverad provtagning.

I Norrköping erbjuds barn t o m 16 år och föräldrar att genomföra årskontrollen på dagavdelningen under en dag tillsammans med 3 - 5 jämnåriga barn. För detaljer se ”Diabetes mellitus - årskontroll”. Om barnet av någon anledning inte deltar i årskontroll på dagavdelningen sker motsvarande undersökningar i samband med läkarbesök på mottagningen.

Kontroller i samband med mottagningsbesöken
Längd och vikt - var tredje månad. 

Blodtryck – minst en gång per år, över 10 års ålder var tredje månad. Höger arm sittande efter kort stunds vila. Förhöjt blodtryck definieras som > 130 systoliskt blodtryck, > 80 diastoliskt blodtryck eller ≥ 90:e percentilen för aktuell ålder. Förhöjda blodtrycksvärden bör kontrolleras upprepade gånger. Därefter ev. remiss till med klin för 24 timmars blodtrycksmätning före ställningstagande till insättande av blodtrycksmedicin.

HbA1c – minst var tredje månad.

Ögonbottenfoto – droppinmottagning på Ögonkliniken. Kontroll vartannat år från 10 års ålder.

Mikroalbumin/urin - en gång per år. Analyseras kvantitativt på kem.lab på natturin med definierad insamlinstid. Kan också tas som stickprov morgonurin och analyseras på DCA Vantage. Värden ≥ 3,0  mg/mmol kreatinin konfirmeras då med mer noggrann mätning av kvantitativ albuminutsöndring i natturin. Mikroalbuminuri definieras som albuminutsöndring 20 - 200 µg/minut i minst 2/3 efterföljande urin¬samlingar under 6 månader.

Pubertetsgradering - en gång per år.

Fysikaliskt status - en gång per år.

Screening av celiaki - provtagning celiakipaket vid debut, 9 månader, 30 måm, 4 år, 6 år, 8 års och 10 års duration och så vidare.

Screening hypothyreos – TSH vid debut, sedan samma som celiaki. Dessutom givetvis vid klinisk misstanke.


Självkontroller
Nedanstående gäller generellt som en minsta rekommenderad grundnivå. Betydligt tätare kontroller aktuellt efter individuell bedömning under t ex perioder med dålig metabol kontroll, vid insulinjustering och i samband med infektioner.

Uringlukos vid behov
 
Blodsockerkurva/profil 4 gånger per månad. Blodsockerkurva/profil innebär blodprovsprovtagning före och 1½ timme efter huvudmål, före sänggåendet och också gärna nattvärde mellan kl 02 och 04 samt nästa dags morgon d v s 7-8 prov per dygn.
Blodsockerkurva kan ersättas med upprepade stickprov tagna under flera dygn vid olika tidpunkter. Kan med fördel inprickas i samma diagram.

Enstaka blodsocker Minst 3-4 gånger/dag HbA1c <50 mmol/mol. Vid HbA1c >50 mmol/mol 4-5 blodsocker/dag och 2 blodsockerprofiler/vecka
Plasmaglukos före måltid bör vara 4-6,5 mmol/l, efter måltid 4-8 mmol/l.
Alla barn bör ha en egen dagbok för registrering av självkontrollerna.


Hjälpmedel för självkontroller
Alla barn bör ha tillgång till urinstickor som mäter uringlukos och ketoner i urin, blodsocker- apparat samt blodketonmätare.
Diabetessjuksköterskan ansvarar för information till barn/föräldrar om vilka alternativ som finns, uppföljning av provtagningsteknik och receptförskrivning. Landstingets REK-lista skall följas. 
  
Kurator
Alla barn och familjer erbjuds kontakt i samband med nyinsjuknandet Därutöver kontakt efter individuella önskemål och behov.
 
Dietist
Alla barn och familjer får kostinformation vid nyinsjuknandet. Alla bör därefter erbjudas kontakt minst en gång per år i samband med mottagningsbesök eller årskontroll. Ytterligare kontakter efter individuell bedömning eller familjens eget initiativ.

 
ÖVERFÖRING TILL VUXENMEDICIN
Ungdomarna överremitteras vanligen till vuxenmedicin (Medicinkliniken i Norrköping. Linköping, Motala resp Finspång) vid 18 års ålder. Efter tillstånd från patienten informeras det nya teamet muntligt av diabetessjuksköterska/läkare och skriftligt genom remiss från läkare. Relevanta journalhandlingar kopieras och översändes om remiss skrives utanför landstinget.

 
TELEFONRÅDGIVNING

Möjlighet till telefonrådgivning finns dygnet runt.

Dagtid ansvarar i första hand diabetessjuksköterskorna på mottagningen för rådgivning. I andra hand vidarekopplas telefonförfrågningarna i Norrköping till barnjoursköterskan och i Linköping till BOND.

Under helger och nätter sker telefonrådgivning via barnjoursköterskan i Norrköping och av sköterskorna på BOND i Linköping eller av barnjouren.

INFORMATION DAGIS/FRITIDS/SKOLA
I samband med nyinsjuknandet sker information i samråd med föräldrarna. Berörd personal inbjudes till information på mottagningen av diabetesteamet alternativt åker teamet ut. I Linköping informerar disbetessköterska i skolan berörd personal och klasskamrater och på förskola informerar diabetessköterska och dietist. 
Skolhälsovården meddelas efter tillstånd av föräldrarna.
Dietisten ansvarar för kontakt vid behov med skolmåltidspersonal.
Blankett ”Egenvård vid diabetes” ifylles i samband med nyinsjuknandet och i samband med första återbesöket varje höst. Föräldrarna ansvarar för att skolan sen får blanketten.

KVALITETSSÄKRING
I samband med nyinsjuknandet anmäles efter tillstånd av föräldrarna alla barn till Svenska Barnläkareföreningens incidensregister respektive DISS-registret (≥) 15 års ålder).

Alla barn som följs på barnkliniken rapporteras årligen till Svenska Barnläkarföreningens kvalitetsregister för diabetes SWEDIABKIDS om föräldrarna ger sitt tillstånd till detta. Här registreras bland annat bakgrundsdata, HbA1c, insulindos, svåra känningar och resultat av ögonbottenfoto. På detta sätt underlättas en kontinuerlig uppföljning av behandlingsresultat och att provtagningsrutiner följs. Detta ger också möjlighet att jämföra vård och vårdresultat med andra kliniker och riksgenomsnittet. Diabetessköterskorna /barnsköterskorna avd BOND US ansvarar för att aktuella data registreras i Linköping. I Norrköping förs uppgifterna in av den sköterska eller läkare, som varit ansvarig för besöket.

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-02-14
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-07-01