Region Östergötland

Diabetes: Diabetes mellitus –klassifikation och diagnostik (Barnkliniken)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes mellitus –klassifikation och diagnostik (Barnkliniken)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2015-04-08
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-153
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Diabetes mellitus –klassifikation och diagnostik

 

Klassifikation
Diabetes karakteriseras av kron. hyperglykemi orsakad av bristande insulinsekretion och / eller bristande insulinaktivitet pga relativ eller absolut insulinbrist.

I Diabetes mellitus typ1.
Den dominerande formen hos barn och unga vuxna.
Insulinbrist pga betacellsdestruktion.
A. Autoimmun (påvisbara autoantikroppar)
B. Idiopatisk
 
II Diabetes mellitus typ 2
Den vanligaste formen hos vuxna och gamla. Utgör 90 % av all diabetes i  Sverige. Ökad insulinresistens och relativ insulinbrist. Starkt samband med övervikt.
 
III MODY ( Maturity Onset of Diabetes in the Young)
Genetisk defekt i  betacellsfunktionen pga mutation i en gen. Olika varianter med       olika svårighetsgrad. Oftast klinik såsom vid typ2 diabetes. Autosomalt dominant ärftlighet.
 
IV Sekundär diabetes
Ex. Cushing syndrome, högdosterapi med steroider, hyperthyreos.
 

Diagnostik

Nedanstående värden gäller kapillärt p-glukos.(I fasta är kapillära och venösa värden jämförbara, men efter måltid är venösa värden ca 1 mmol lägre).

1. Diabetes mellitus
a. Typiska symtom(ökad törst, ökade urinmängder, ev viktnedgång)
   + slump-blodsocker ≥ 12,2 mmol/l

b. Utan typiska symtom ställs diagnosen diabetes med nedanstående kriterier, som skall ha   uppmätts vid 2 skilda tillfällen.
Faste- p-glukos ≥ 7,0 mmol/l
och/eller
2-timmarsvärdet vis OGTT ≥ 12,2 mmol/l

Ett förhöjt Hba1c (>42 mmol/mol = 5.0%) utgör ytterligare stöd för diagnosen.

OGTT(Oralt Glukos Tolerans Test) utföres genom att barnet fastande  får dricka en glukoslösning innehållande 1,75 g glukos / kg(max 75 g). Blodsocker mätes efter 2 timmar.


2. Nedsatt glukostolerans ( IGT = Impaired Glocose Tolerance)
    Faste – p –glukos < 7, 0 mmol/l
    2-timmarsvärdet vid OGTT 8,9 – 12,1 mmol/l
 

3. Förhöjt fasteblodsocker (IFG = Impaired Fasting Glukose)
     Faste-p –glukos 5,6 – 6,9 mmol/l
    2-timmarsvärdet vid OGTT < 8,9 mmol/L

IGT och IFG är en riskfaktor för framtida diabetesutveckling och barnet bör följas upp.

 

Diabetes  mellitus typ 1 hos barn och ungdomar – lite bakgrundsfakta

Orsaker
Orsaken till diabetes hos barn är bara delvis kända. Ärftlighet tycks vara en nödvändig, men ej tillräcklig, förutsättning. Utöver ärftlighet behövs också att individen utsätts för en eller flera skadliga omgivningsfaktorer. Till sådana faktorer har föreslagits tidig introduktion av komjölk, tidig exponering för vissa virus (kanske redan intrauterint), nitroshaltig kost. Arvet tillsammans med miljön startar en autoimmun process som bidrar till att de insulinproducerande cellerna förstörs. Denna process kan pågå i flera år innan det kliniska insjuknandet. Akuta infektioner är vanliga i nära anslutning till diabetesdebuten, liksom annan stress som kanske kan framkalla klinisk debut.

 
Förekomst
Incidensen har nästan fördubblats de sista 20 åren och uppgår nu till ca 40 / 100 000 barn och år. I Sverige insjuknar ca 700 barn per år, vilket innebär att det för närvarande finns ca 5000 barn under 18 år med diabetes.

 
Symtom
Ökad törst, ökade urinmängder, trötthet, viktminskning är de vanligaste symtomen. Påverkat allmäntillstånd är numera mindre vanligt. Illamående, kräkningar och buksmärtor kan förekomma och kan lätt misstolkas som akut buk , appendicit eller magsjuka. Ökad andning kan missuppfattas som astmabesvär. Hos små barn kan coma utvecklas så snabbt att misstanke om sepsis/ meningit kan uppstå.Hos småbarn är sjukhistorien oftast under 1 vecka, medan äldre barn och speciellt tonåringar kan ha symtom  i mer än 1 – 2 månader innan diagnosen ställs.

 
Prognos
Barn, som insjuknar i diabetes har hittills haft en betydande överdödlighet i förhållande till normalbefolkningen. Medelöverlevnaden är ca 20 år kortare. Överdödligheten förklaras huvudsakligen av den ökade dödligheten vid diabetisk njurkomplikation. Ketoacidos leder alltjämt till enstaka dödsfall årligen i Sverige. Även plötsliga dödsfall, dead-in-bed-, möjligen orsakade av hypoglykemi, förekommer.
 

Ögonskador till följd av diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet i Västvärlden.
Det finns ett starkt samband mellan dålig metabol kontroll, mätt som högt Hba1c, och risk för allvarliga senkomplikationer från njurar, ögon och nerver .Modern diabetesbehandling med möjligheter till förbättrad blodsockerkontroll har de senaste årtiondena minskat incidensen av ögon- och framförallt njurskador , vilket borde innebära en förbättrad långtidsprognos.

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-03-15
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2014-04-08