Region Östergötland

Endokrina: Hypothyreos (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Endokrina: Hypothyreos (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (thyr)
Giltig fr o m:
2015-04-08
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Karel Duchén, överläkare, Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Per Lewander, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-181
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

HYPOTHYREOS 
 

HYPOTHYREOS FÖRVÄRVAD- riktlinjer

Bakgrund :
Debut efter 2 års ålder.
 
Primära orsaker

 • Jodbrist: sällsynt i vårt land men fortfarande endemiskt i delar av Europa
 • Autoimmun (Hashimoto) thyreoidit
    Hereditet för thyreoideasjukdom i 30-40 % av fallen.
  Flickor >> pojkar.
  Ovanstående thyreoidit kan också orsaka hyperthyreos, nodulär struma samt euthyreoid struma.
 • Postthyroidektomi, strålbehandling mot halsen.
 • Thyreoideahormonresistens, sällsynt.
 • Goitrogena agens: jodöverdosering.

Sekundära orsaker

 • Hypothalamo hypofysära defekter.
    Tumör, meningit, granulomatösa sjukdomar, strålbehandling m.m.
 • Kromosomstörningar.
    Down, Klinefelter, Turner samt Noonans syndrom har ökat förekomst av hypothyreos.
 • Kronisk njursjukdom.

Symtomatologi:
tillväxtstagnation, sen tandutveckling, försenad pubertet (eller paradoxalt pubertas precox),  ev.struma, trötthet fysiskt och mentalt, frusenhet, obstipation, torr hud, lätt - moderat viktökning, anemi, myxödem.

Diagnostik:

 • S-TSH förhöjt vid primär hypothyreos.  S-frittT4, S-frittT3 sänkt eller normalt (subklinisk  hypothyreos. Serumkolesterol ofta förhöjt, anemi.
  Vid thyreoidit föreligger antiperoxidas (TPO) antikroppar i upp till 95 % av fallen men är ej patognomont , ty signifikanta antikroppstitrar förekommer i 10 - 15 % av patienter utan thyreoidit. För patienter med en antikroppsnegativ hypothyreos/struma, nodulära förändringar bör utredningen vidgas, se nedan.
 • Skelettåldersbestämning -retarderad. Tandutveckling retarderad (ej nödvändigt för diagnostiken).
 • TRH-stimulationstest utföres ev.om man har lågt TSH (och lågt T4, T3) för att differentiera mellan hypotalamisk orsak - normal eller ökad TSH-respons,T4,T3 respektive hypofysär orsak - låg eller utebliven TSH-respons. Vid TSH-defekt skall neuroradiologi utföras för att utesluta hypofystumör samt analys av övriga hypofyshormoner.
 • Biopsi - endast indicerad vid tumörmisstanke (nodulär struma).

Behandling:

Levaxin

Vid uttalade symtom starta med en låg dos (1 ug/kg/dag), öka därefter och sikta på ett lågt men mätbart TSH (= relativt lågt inom referensområdet). Dosen blir 2-4 ug/kg/dag .
S-frittT4 hamnar oftast vid eller strax över referensområdet vid adekvat substitution. För de äldre barnen räcker oftast 0,1mg/dag

Obs! Intervall mellan Levaxinintag och provtagning  av TSH och T4 skall vara > 12 tim.   l
 

Uppföljning

Vid nyinsättning av Levaxin kontrolleras TSH och T4 var annan till var 4.e vecka tills man når adekvat dos. Vid dosändringar rekommenderas nytt prov var 2-3 månad.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-04-18
Reviderat 2012-01-10
Reviderat 2015-04-08
Reviderat 2018-06-25