Region Östergötland

Endokrina: Retentio testis, behandling av

Dokumentnamn:
Endokrina: Retentio testis, behandling av
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-08-06
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Karel Duchén, överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Per Lewander överläkare, Barn- och ungdomsmed kliniken Norrköping;Peder Drott läkare barnkir US
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus; Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-228
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Man
Ålder:
Barn

Behandling av Retentio Testis
 

Ungefär vid ca 5- 6 veckor gestations ålder börjar germinalceller från gulesäcken vandra till gonadåsen vid bakre delen av mesodermet i bukhålan. Under 7-8 gestionsveckan framträder testiklarna som avgränsade runda strukturer fria från mesodermet. Under motsvarande period vandra testikeln nedåt lateralt och befinner sig vid inre inguinalkanlen vid ca 13 veckors ålder. Vid 35 veckors gestations ålder är testikelns nedvandring till skrotum vanligtvis avslutad. Icke nedvandrade testiklar ses hos ungefär 3-5 % hos nyfödda pojkar. Testikelnedvandringen fortsätter efter födelsen och vid 6 månader har 1-2 % ännu inte vandrat ner och 1 % av pojkarna över 1 års ålder saknar en/två testiklar. Nedsatt fertilitet och ökad risk för testikel cancer (2 % cancer in situ hos vuxna män) är kopplade till retention av testiklar. Det har diskuterats huruvida testikeln skadas därför att den inte vandrar ner men mest sannolikt är att det föreligger någon genetisk/miljö betingad faktor som stör testikelns differentiering och därmed påverkar dess förmåga att vandra ner i inguinalkanalen helt. Både medicinsk och kirurgisk behandling av tillståndet har prövats. Resultatet av hormonellbehandling är dålig, endast 20 % nedvandrade testiklar efter behandling och ännu lägre om man inte räknar med retraktila testiklar. Den hormonella behandlingen har av den anledningen övergivits och kirurgisk behandling (orchidopexi) är numera ”golden standard”. Tidig kirurgi (före 12 månaders ålder) har visat sig vara korrelerat med större testikelvolym vid 4 års ålder jämfört med orchidopexi vid 3 års ålder. I enlighet med de nordiska rekommendationerna bör operation genomföras helst mellan 6 och 12 månaders ålder. Man anser att tidig kirurgisk behandling ökar chanserna för fertilitet. Detta är dock fortfarande omdiskuterad och objektiva bevis på detta saknas i tonåren än så länge.

Operationsindikation utan föregående utredning:

 1. vid samtidigt förekommande ljumskbråk
 2. vid tidigare ljumskoperation
 3. uppenbar ektopi (sällsynt)
 4. unilateral icke palpabel testikel

Undersökningsteknik: Undersökningen bör utföras i varmt rum med varma händer. Barnet bör helst ligga i förälders och undersökarens knä. Inspektera penisstorlek, skrotums utseende, asymetri i skrotum (båda skrotal halvorna rynkiga och symetriska talar för att båda har innehållit en testikel som sannolikt har dragits sig upp av kremasterreflex, s.k. retraktil testikel). Bimanuell undersökning rekommenderas för att upptäcka retraktila testiklar. Stryk nedåt längs inguinalkanalen och fastställ testikelns läge med bimanuell palpation. Vid frånvaro av testikel, palpera efter ektopiska testiklar lateralt om skrotum i perineal området.  

Förfarande vid retentio testis:

 1. Retentio testis som hittas redan på BB (barnläkarundersökning):
   
            a) med micropenis (svällkropp < 25 mm, observera s.k. ”Hidden penis”) remiss till Barnmottagningen
            b) utan micropenis (svällkropp > 25 mm): remiss till barnkirurg för kontroll inom 6 månaders och ställningstagande till operation.
   
 2. Retentio testis som hittas på BVC remitteras till sk Testikelmottagning ** före  12 månaders ålder
   
 3. Ascenderande testiklar som hittas på BVC, d.v.s. testiklar som inte återfinns i skrotum efter 12 månaders ålder remitteras till till sk Testikelmottagning**.
   
 4. Bilateral retentio testis före 12 månaders ålder: Remiss till barnmottagning för hormonell utredning.
** =  Testikelmottagning i Linköping/Motala området = Barn och ungdomskliniken US samt Barnmottagningen i Motala
** =  Testikelmottagning i Norrköping området = Barnkirurgen, Kirurg Mottagningen i Norrköping.
Vid okomplicerad operation sköter patient själv kontroller och hör av sig till vederbörande kirurg om testikel inte kvarstannar eller slutar växa. Vid komplicerade eller bilaterala operationer tillkallas patienter för kontroll efter 3-6 månader.
Alla pojkar som opereras för retentio testis bör kontrolleras inom skolhälsovården vid 15-16 års ålder.
 

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2009-10-02
Reviderat 2011-11-20
Reviderat 2015-04-08
Reviderat 2018-08-06