Region Östergötland

Andningsorganen: CPAP-behandling med Boussignac (Barn- och ungdomssjukhuset)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: CPAP-behandling med Boussignac (Barn- och ungdomssjukhuset)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar
Giltig fr o m:
2016-10-11
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Maria Bergström sjukgymnast Barn- och ungdomssjukhuset, Eva-Lotta Hedblad sjuksköterska Hjärt- och medicincentrum, Anna Wålinder Österberg överläkare Barn- och ungdomssjukhuset
Godkänd av:
Ulf Samuelsson bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset
Diarienummer:
BKC-2016-84
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

CPAP behandling med Boussignac
 

CPAP=Continuous Positive Airway Pressure är en behandling som ger ett positivt luftvägstryck i lungorna under hela andningscykeln hos patienten, i både ut- och inandning. Patienten ska alltid andas själv och behandlingen är inte ett andningsstöd.
 
CPAP Boussignac är en högflödes CPAP och motstånd ( PEEP) skall ordineras av patientansvarig läkare. Boussignac är ett öppet system som drivs av komprimerad luft, men syrgas kan även kopplas till vid behov. Inhalationer kan med fördel ges efter CPAP behandlingen.
 
CPAP syftar till att underlätta andningen och därmed förbättra patientens respiratoriska tillstånd.
 
Intermittent CPAP används på våra vårdavdelningar, vid behov av kontinuerlig CPAP är vårdnivån oftast intensivvårdsmässig.

Respiratoriska effekter av CPAP-behandling

 • Funktionell residualkapacitet (FRC) ökar.
 • Ökad FRC medför minskad luftvägavstängning och luftvägsresistens.
 • Minskade atelektaser och ökad slem- mobilisering.
 • Tränger tillbaka alveolärt och interstitiellt ödem.
 • Ger minskat andningsarbete genom minskade tryckväxlingar mellan in- och utandning.

Cirkulatoriska effekter

 • Ökat intrathorakalt tryck som minskar venöst återflöde.
 • Minskat andningsarbete ger minskat hjärtarbete.


Behandlingsmål
 
Klinisk förbättring, minskad dyspné, minskad sekretstagnation, förbättrad saturation.

Indikationer för intermittent CPAP
 • Ökat andningsarbete
 • Pneumoni
 • Atelektaser
 • Svårbehandlad astma
 • Sekretmobilisering
 • Lungödem/ akut hjärtsvik
Kontraindikationer
 • Odränerad pneumothorax
 • Subkutant lungemfysem
 • Instabil cirkulation
 • Medvetslös patient
Relativa kontraindikationer
 • Sänkt medvetandegrad
 • Högt intrakraniellt tryck
 • Hypovolemi /Cirkulatorisk svikt
 • Aspirationsrisk/kräkningar
 • Hjärtarytmier

Ordination
Patientansvarig läkare ska alltid ordinera CPAP-behandling samt inställning av tryck(PEEP). Oftast startas behandlingen med PEEP-motstånd 4-5 cm H2O, utan extra syrgas och ges under 10-30 minuter var 3-4:e timme, i första hand dagtid. Vid otillräcklig effekt kan PEEP-motståndet försiktigt ökas efter diskussion med ansvarig läkare.


Förberedelser inför behandlingsstart
Puls, blodtryck, syremättnad, andningsfrekvens mäts före behandlingsstart, en gång under och en gång efter avslutat behandling. Sedan kan kontrollerna glesas ut beroende på hur patienten svarar på behandlingen.
Mätning av puls och saturation ska ske under hela behandlingen.
Vid speciella fall och/eller påverkan på parametrarna behöver BT kontrolleras även under behandlingen.
Parametrarna dokumenteras på separat dokumentationsblad, se bilaga 1.


Hygien och skötsel
Boussignac CPAP är alltid patientbunden.
Rengör mask med milt diskmedel och varmt vatten dagligen.
Mask och CPAP generatorn är engångsmaterial och kasseras efter avslutad behandling.
Hättan /mössan ska tvättas.


Komplikationer som kan kräva att behandlingen avbryts
Dålig compliance.
Luft i ventrikeln.
Aspiration.
Hypovolemi – PEEP-trycket kan prövas att minskas.
Pneumothorax – vid misstanke utför lungröntgen.
Fortsatt hypoxi – PEEP-trycket kan prövas att ökas, koppla ev till extra syrgas.