Region Östergötland

Barnkirurgi: Kongenitala handmissbildningar hos barn (Barn- och ungdomssjukhuset)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Kongenitala handmissbildningar hos barn (Barn- och ungdomssjukhuset)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2016-07-19
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset
Målgrupp:
Medarbetare inom hand-och plastikkirurgen samt Barn- och ungdomssjukhuset
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Carin Rubensson, överläkare hand- och plastikkirurgiska kliniken Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson Bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-253
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Kongenitala handmissbildningar hor barn
 

Introduktion
Handmissbildningar kan vara mycket varierande och av olika svårighetsgrad. Till de vanligaste typerna hör syndactylier (simhud mellan två eller flera fingrar) och polydactylier (övertaliga fingrar). Vid polydactyli är det vanligast med övertalig tumme eller lillfinger.
Det är mindre vanligt med de mera komplicerade handmissbildningarna t.ex. radikal club hand, tumplasier etc.

Vid samtliga typer av handmissbildningar är målsättningen att uppnå funktionsförbättringar på de barn som opereras. Ofta utförs operationen vid drygt ett års ålder för att grepputvecklingen inte skall störas. Vid de mera komplicerade missbildningarna avvaktar man ofta till 2-3 års ålder då det tekniskt är lättare att operera på en något större hand.
I vissa fall krävs det att barnet ska ha uppnått högre ålder ca 10-12 år för att kunna träna postoperativt

Mottagningsbesök
Vid besök på mottagningen ställs diagnos, och den fortsatta behandlingen planeras. Om operativ åtgärd är indicerad anmäls patienten till väntelistan. Ungefärlig tidpunkt för operationen bestäms redan primärt enligt ovan. Eventuell preoperativ röntgen beställs i samband med detta besök.
Dessa operationer görs alltid inneliggande och i narkos.

Inläggning
Inläggningen sker så gott som alltid operationsdagens morgon, men vid lång resväg kan inläggning kvällen innan bli aktuell. Patienten vårdas alltid på Barnkirurgisk avdelning.
Förberedelse för operation görs omgående då tidig operationsstart eftersträvas. Operatören bedömer patienten på nytt, informerar föräldrarna och markerar vilken sida som skall opereras.

Operation
Vid t.ex. syndactyli i båda händerna utföres operationen med två operatörer och två operationslag på vardera handen för att undvika ytterligare en operation. Hudtagning från ena ljumsken för fullhudstransplantat kan ibland bli aktuell.
Vid mera komplicerade handmissbildningar utföres ofta operationen av två operatörer tillsammans.
Vid de flesta handmissbildningarna är operationstiden ganska lång, ofta cirka 2 timmar eller längre.
Suturering av huden göres med 6-0 Vicryl Rapid vilket medför att suturtagning inte behöver göras. Före bandagering lägges bedövning lokalt med Marcain 0,5% i sårområdet för att minska postoperativ smärta.

Ofta lägges ett stadigt mjukt bandage som immobiliserar hand och fingrar. Gips användes ganska sällan då bandaget då lättare kan glida av.
Om gipsskena anbringas läggs den över armbågen på små barn.

Postoperativ vård
Efter operationen vårdas barnet först på den postoperativa avdelningen och därefter på Barnkirurgisk avdelning.
Högläge eftersträvas men kan vara svårt att uppnå. Cirkulationskontroll av fingertoppar är viktig, och om inte annat anges räcker det med att kontrollera att fingertopparna är rosiga.
Analgetika ges enligt schema, d.v.s. paracetamol som grund hos alla och detta kompletteras med oxynorm efter behov, enligt barnsmärtpärmen.
Om gips använts i bandaget blir detta ganska tungt och i vissa fall kan armslynga (liknande funktion som mitella men belastar inte axel och nacke lika myckat) behövas när barnet är uppe.

Hemgång
Utskrivning sker i regel dagen efter operationen. Återbesök bokas 7-14 dagar postoperativt beroende på diagnos, och relativt ofta kan en första omläggning bli aktuell att genomföra i sedering på barnsmärtenheten, vid Barnkirurgisk avdelning. Detta bokas via koordinator på avdelningen, så att tiden finns klar vid hemgång

Uppföljning
Vid första återbesöket kontrolleras sårläkning. Ett litet mjukt bandage kan behövas ytterligare 4-5 dagar. Detta kan avlägsnas av föräldrarna i hemmet. Tvättning med tvål och vatten kan påbörjas även om det fortfarande finns små sårytor och crustor.
Vid mera komplicerade missbildningar kan längre bandage- eller gipstid behövas. Oftast har då beningrepp eller stabilisering av ledband utförts t.ex. med stift som kan behöva sitta kvar ytterligare några veckor. Behandlingsgången avgörs här från fall till fall.
Uppföljning görs i regel efter cirka tre månader och efter ett år.
Barnet kan behöva följas upp med 1-2 års mellanrum för att se hur den fortsatta tillväxten eventuellt kan påverka ärrlinjer etc. Ibland kan mindre ärrkorrigeringar bli aktuellt. Vid svårare missbildningar kan ibland ytterligare ingrepp behövas.

Prognos
med en korrekt indikationsställning för operation uppnås så gott som alltid en funktionsförbättring i en missbildad hand. En rent kosmetisk indikation för operation förekommer ytterst sällan, men däremot kan man vinna även kosmetiskt vid funktionsförbättrande kirurgi.
Det är viktigt att redan från början informera föräldrarna om att man aldrig kan ge deras barn en helt normal hand med en operation.