Region Östergötland

Akut pediatrik: Pseudokrupp, handläggning av barn (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Akut pediatrik: Pseudokrupp, handläggning av barn (Barn- och ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akut Pediatrik
Giltig fr o m:
2018-08-13
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Catrin Furuhjelm, överläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping/Motala
Diarienummer:
BKC-2007-221
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Pseudokrupp 

  

Handläggning av barn med pseudokrupp 
 

1. Vid enbart skällhosta utan stridor.

  Kan oftast skötas i hemmet och hanteras på akutmottagningen som systerbesök om barnet är > 6 mån.
Dela ut klinikens föräldrainformation om pseudokrupp
   
 • Lugn och ro.
 • Högläge (> 30 grader).
 • Hostdämpande – avsvällande, ex Desentol eller Mollipect.
 • Näsdroppar.
 • Kall luft.
 • Febernedsättande vb.
   

2. Lindriga- måttliga besvär: påtaglig hosta, stridor när barnet är upprört, ej syrgasbehov

   
 • Åtgärd enligt punkt 1.
 • Inhalation Adrenalin (se nedan). - kan ges och upprepas en gång av ssk innan dr ev söks
 • Ev inhalationssteroider (se nedan) kan ges av ssk innan ev dr söks.
  Om barnet efter 30-60 min observation andas bra och symtomen har minskat kan det återvända hem utan läkarbedömning (systerbesök)
   
 • På läkarordination - perorala steroider (se nedan)

3. Uttalade besvär, stridor i vila och eller syrgasbehov (sat <93%)

 
 • Syrgas vb 
 • Ofta inläggning, sök dr direkt!!
 • Inhalation Adrenalin (se nedan) kan påbörjas av ssk innan dr kommer. 
 • Följ förloppet noga. Observera puls, andningsfrekvens, grad av indragningar, stridor i vila, medvetandegrad mm. 
 • Åtgärd enligt punkt 1. 
 • Steroider (se nedan).
   

4.Vid utebliven effekt av behandling, oxygenbehov och hotande CO2-retention

 

Tillkalla narkosläkare.
Ev. CPAP-behandling.
Överväg intubation/trakeotomi.
 

Det går alltid att ventilera med mun-till-munmetoden vid pseudokrupp!
 

Läkemedelsdosering vid pseudokrupp
Inhalationer: I första hand används Ailos 1.8 bar. Det går bra att flöda med AILOS

Accepterar inte barnet detta får Maxin användas.

Adrenalin

Upprepa inhalationerna efter 20 min vb

Ailos
Injektionsvätska Adrenalin 1 mg/ml. < 2 år 1mg, > 2 år 2 mg. Spädes vb med NaCl 9 mg/ml till sammanlagd mängd av 2 ml. Hela mängden ska inhaleras!
Maxin
Injektionsvätska Adrenalin 1 mg/ml 2 ml. Inhaleras 2 + 2 min med mask i maxin eller 4+ 4 min flöde. 15 minuter mellan doserna.  


Relativ kontraindikation för adrenalininhalation : Hjärtsjukdom med försämrat utflöde från hjärtats kammare: aortastenos, Fallots tetrad.

A  (luftväg) skall dock alltid prioriteras!
 

Steroider 

     

I första hand bör inhalationssteroider väljas med tanke på risken för systembiverkan med per oral behandling. Tänk särskilt på detta hos barn som söker flera gånger för pseudokrupp.
Till barn med svår pseudokrupp och till barn som är oroliga, och som därför inte klarar att inhalera, är dock Betapred p.o. ett bra alternativ.
I mycket svåra fall kan man även ge kortison intravenöst eller intramuskulärt.

Pulmicort

Ailos
Inhalationslösning Pulmicort 0,5 mg/ml, 4 ml. Hela mängden ska inhaleras!
Maxin
Pulmicort 0.5 mg/ml 4 ml ges outspädd i Maxin. Ge på mask tills läkemedlet är slut.  Dela upp inhalationen i två delar om barnet tröttnar. Höga doser är det som visats ha effekt! Effekt efter timmar.

Betapred tabletter 0.5 mg: 6 tabl till barn <10 kg, 8 tabl till barn >10 kg. Ges till barn som ej förbättrats på inhalationer, är påtagligt besvärade och ej klara inhalation eller haft mycket långvariga besvär. Undvik om möjligt steroider till små barn som söker för krupp med täta intervall. Effekt efter någon timme.
Alternativ till Betapred: Dexametason Rosemont 0,15 mg/kg i styrkan 0,4 mg/ml

Injektion, 
(i.v eller i.m.)
Inj.substans Solu-Cortef 100 mg eller
Inj.vätska Betapred 4 mg/ml, 1 ml


 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-01-08
Reviderat 2007-12-10
Reviderat 2012-08-10
Reviderat 2014-11-05
Reviderat 2015-08-10
Reviderat 2017-02-06
Reviderat 2018-08-13