Region Östergötland

Barnkirurgi: Gastrostomi, Rutin vid anläggande av gastrostomi (PEG) på barn/ungdom som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen (Barn- 0ch ungdomssjukhuset Linköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Gastrostomi, Rutin vid anläggande av gastrostomi (PEG) på barn/ungdom som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen (Barn- 0ch ungdomssjukhuset Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
nutrition PEG
Giltig fr o m:
2014-08-19
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Birgitta Andersson, nutritionssjuksköterska Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping, Peder Drott Överläkare barnkirurgi Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, Bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping
Diarienummer:
BKC-2014-63
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rutin vid anläggande av gastrostomi (PEG) på barn/ungdom som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen

 

 1. Ansvarig läkare på barnhabiliteringen beslutar tillsammans med vårdnadshavaren att en gastrostomi bör läggas. 
  Läkaren informerar vårdnadshavaren/barnet/ungdomen vad det innebär och skriver remiss till barnkirurg.
   
 2. Sjuksköterska på BUH visar materiel och hur en PEG och knapp fungerar. Speciell demonstrationsväska finns där. Hon hänvisar till informationssidor på nätet där bl.a. informationsfilmer finns.
  Meda: www.mic-key.se och Techno Medica: www.technomedica.se 
   
 3. Vårdnadshavaren och barnet/ungdomen kallas till ett läkarbesök hos barnkirurg som tillsammans med vårdnadshavaren beslutas om PEG skall läggas eller ej.
   
 4. Vid behov kontaktar BUH´s dietist Barn- och ungdomssjukhusets dietist för planeringen.
   
 5. Operationsplaneraren bokar tid för operation och meddelar den även till nutritions-sjuksköterska/barnsköterska.
   
 6. När nutritionssjuksköterska/barnsköterska fått operationstiden kontaktar hon vårdnadshavaren för eventuell mer information om PEG/knapp och svarar på frågor inför operationen.
   
 7. Nutritionssjuksköterska/barnsköterska och eventuellt Barn- och ungdomssjukhusets dietist kontaktar familjen för information och frågor inne på barnkirurgavdelningen före och efter operationen.
   
 8. Om dietist på Barn och ungdomssjukhuset varit inkopplade, kontaktar hon dietist på BUH för rapport angående aktuellt nutritionsintag.
    
 9. Vid eventuella frågor rörande PEG´en efter hemgång, kan vårdnadshavaren kontakta
  1 nutritions-sjuksköterska/-barnsköterska,
  2 Barnkirurgiska enheten
  3 Barnakuten
   
 10. Återbesök till barnkirurg ca 4 veckor efter op.
   
 11. Om barnet/ungdomen ska ha knapp:
  Cirka 10 veckor efter operationen kallas barnet/ungdomen till barnsmärtenheten för byte från PEG-slang till knapp under sedering/narkos. Barnsmärtenheten kontaktar nutritions-sjuksköterska/-barnsköterska minst en vecka innan för att få de knappar och matslangar som behövs för bytet.
   
 12. Nutritionssjuksköterska/barnsköterska träffar barnet/ungdomen i samband med byte från PEG till knapp, ordnar då med reservknapp, matslangar och enterala sprutor. Informerar också om kontroll av kuff/ballong mm.
   
 13. Cirka 2 månader efter den eventuella knappsättningen kontaktar vårdnadshavaren nutritionssjuksköterska/-barnsköterska för nästa byte av knapp då vårdnadshavaren får lära sig att byta själv.