Region Östergötland

Mag-tarm: Enkopres (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Mag-tarm: Enkopres (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Mag-tarmsjukdomar
Giltig fr o m:
2013-10-09
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-10-01
Framtagen av:
Maria Nordvall, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-90
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Enkopres

 

Definition

Enkopres = Ofrivillig, okontrollerad avgång av avföring efter 4 års ålder.
Primär enkopres = Barnet har aldrig varit rent.
Sekundär enkopres: Barnet har haft en period på minst 6 månader då det varit rent.

Ur praktisk synvinkel är det väsentligt att skilja på enkopres med och utan samtidig förstoppning.


Orsaker

 • Psykosocial problematik
 • Förstoppning
 • Anorektala missbildningar              Ovanligt – ofta andra uppenbara
 • Neurogen tarmrubbning                 symtom som talar för detta.


Vårdgivare

 • Distriktsläkare – BVC
 • Barnläkare
 • Barnklinikens kuratorsteam
 • BUP

Remissinstans:
Barn med enkopres som ej förbättras efter rådgivning på BVC/VC bör remitteras till barnklinik eller BUP-mottagning. Barnets huvudsakliga symtom avgör till vilken instans som remissen skall ställas. Oftast behövs så småningom ett samarbete mellan dessa olika vårdgivare.

A Barn med uppenbar psykosocial problematik remitteras primärt till BUP.

I första hand fokuseras behandlingen på de psykosociala faktorerna. De flesta barn behöver dock vid något tillfälle bedömas av barnläkare för att utesluta somatisk sjukdom, som fordrar utredning och behandling. Ibland kan också symtomet enkopres kräva specifik behandling, som då ofta sker i samarbete med barnläkare.

B Barn med uttalad förstoppning och inga tydliga psykosociala problem bör primärt bedömas av barnläkare.

Om behandling av förstoppningen inte leder till symtomfrihet eller behandlingen är psykiskt påfrestande för barn och familj konsulteras Barnklinikens kuratorsteam. Om allvarliga psykosociala problem framkommer skrives i stället remiss till BUP.


Utredning

 • Anamnes: Debutålder ? Primär ? Sekundär ? Kost. Psykomotorisk utveckling. Psykosocial anamnes.
 • Status: Allmänt rutinstatus inkl inspektion och palpation per rektum. Längd. Vikt. Tillväxtkurva. Tecken på endokrin eller neurologisk sjukdom.
 • Provtagning: Endast vid specifik misstanke på somatisk sjukdom.

Ytterligare utredning med t ex anorektal tryckmätning endast om anamnes och status talar för bakomliggande sjukdom. Colonröntgen nästan aldrig indicerad.


Behandling

 • Ev förstoppning behandlas enligt sedvanliga principer med kostråd, tarmtömning och laxantia. Se speciellt PM.
 • Individuell vårdplanering nödvändig för övrigt. Familjesituation, barnets ålder, mognadsnivå och motivation avgör vilken behandlingsstrategi som skall väljas.
 • Inläggning på dagavdelning indicerad i enstaka fall om poliklinisk behandling inte har varit framgångsrik.

 

Behandling på dagavdelningen av enkopres

Behandlingen bedrivs efter en beteendepsykologisk modell.

 • Indikation: Enkopres med eller utan förstoppning där poliklinisk behandling har misslyckats.
 • Information: Familjen och barnet skall på ett mottagningsbesök på Barnkliniken informeras om behandlingsprinciperna på avdelningen. Behandlingen kräver aktiv medverkan av såväl föräldrar som barn, som därför måste vara väl motiverade för vistelsen. Detta innebär att barnen bör vara över 7 år, endast i undantagsfall yngre.
 • Samarbete: Inläggning bör ske i samarbete mellan Barnklinik och BUP alternativt Barnklinikens kuratorsteam. Gärna gemensamt inskrivningssamtal.
 • Vistelsen: Barnet skall ha en kontaktperson på avdelningen (barnsköterska eller sjuksköterska). Det skall finnas ett strukturerat dagsprogram innefattande regelbundna tider för mat, skola, bad och lekterapi. Regelbundna tider för toabesök, vanligen efter måltid och i lugn och ro. Belöningssystem beroende på barnets ålder. Behandling av ev förstoppning enligt sedvanliga principer. Under vårdtiden uppföljande samtal med barnläkare och BUP/psykolog-kurator 1-2 gånger per vecka. Vårdtid c:a 2 – 3 veckor med successiv utslussning före definitiv utskrivning.
Revisionshistorik:

Reviderat 2009-02-02
Reviderat 2011-01-21
Reviderat 2013-10-09