Region Östergötland

Allmän ped: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Allmän ped: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Allmänpediatrik, övrigt
Giltig fr o m:
2014-04-24
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Maria Nordvall överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC 2013-37
ICD-10 kod:
(Z00-Z99) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Vårdprogram övervikt och fetma hos barn- och ungdomar
 

Definitioner


Övervikt och fetma definieras hos vuxna som BMI > 25 resp > 30 kg/cm2. BMI beräknas som vikt(kg) /( längd(cm) x längd(cm)). Eftersom BMI varierar med åldern, måste man hos barn använda ålders- och könskorrigerade värden, s k iso-BMI .
Övervikt: iso-BMI 25-30 alt BMI-SD > +1,5
Fetma: iso-BMI > 30 alt BMI-SD > +2,5
Svår fetma: iso-BMI > 35 alt BMI-SD > + 3
Se bilaga med tabell iso –BMI .I SHV journalen och tillväxtkurvan i Cosmic finns särskilda BMI-kurvor med gränsen för övervikt resp fetma markerade.

Bakgrund

Övervikt och fetma har de senaste decennierna ökat i befolkningen och ca 10-15% av 10-åringar är överviktiga och 3-5 % feta. Fetma är ett svårbehandlat tillstånd, där evidensen för de behandlingsmetoder som används idag(olika typer av gruppterapi, familjeterapi, kognitiv beteende terapi m fl) är begränsad. Effekten av olika terapier är också begränsad vad gäller viktnedgång. Bortfallet vid behandling är stort. Ju äldre barnet är, desto sämre är behandlingsresultatet. Fetma kan på sikt innebära betydande översjuklighet i bl a kardiovaskulära sjukdomar, cancer och diabetes. Biokemiska markörer kan visa avvikelser från det normala redan hos barn, medan manifesta sjukdomssymtom är ovanliga före puberteten trots betydande fetma. Prevention av övervikt och fetma är angelägen och ett ansvar för i första hand BHV, SHV och primärvård. Kunskapsläget tillåter inte idag allmän screening av fetma men de barn och ungdomar, som efterfrågar hjälp mot sin fetma bör kunna erbjudas någon form av rådgivning/behandling. 

Vårdnivåer, ansvarsfördelning och åtgärder


Vårdnivå 1

 • Barnhälsovården
  Primärprevention: Systematiska hälsosamtal
  Ingen intervention < 5 års ålder
 • Skolhälsovården
  Primärprevention: Skolmat, utbud kafeteria, fysisk aktivitetsnivå mm
  Hälsosamtal: förskoleklass med förälder, övriga stadier med barn/ungdomar och rapport till föräldrar
  Intervention:

  iso-BMI 25-30: Råd och stöd av skolsköterska/skolkurator 
  Iso-BMI>30: Bedömning skolläkare, ställningstagande remiss Primärvård/ Barnklinik
  Systematisk rådgivning skolsköterska/skolkurator, FaR(Fysisk Aktivitet på Recept) för barn.
   


  Vårdnivå 2
  Primärvården
  Primärprevention
  Iso-BMI > 30:

  Erbjuda behandling till familjer, som söker hjälp. (Formerna för detta utreds fn inom primärvården)
  Bedömning av utredningsbehov barnläkare.

Vårdnivå 3
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping

Ansvar utredning, behandling och uppföljning av barn med iso BMI > 30 och misstanke på annan sjukdom (t ex syndrom, endokrin rubbning, komplikation till fetma)
Remissindikation:
Fetma och misstanke på bakomliggande syndrom( t ex Prader-Willi)
Fetma och misstanke på endokrin sjukdom (Obs! Avvikande längdtillväxt)

Iso-BMI > 30 med symtom/tecken på komplikationer(diabetes, hypertoni)
Iso-BMI > 40, där familjen aktivt efterfrågar behandling och där insatser via SHV eller Primärvård inte gett effekt
Iso-BMI > 40 och önskemål om fetma kirurgi( < 18 års ålder utförs i Sverige idag bara i form av studier med strukturerad uppföljning på särskilda centra)

 

Vårdnivå 4
Rikscentrum

Remissindikation: Extrem fetma med medicinska komplikationer, som kan vara aktuell för fetmakirurgi

Åtgärder på barnkliniken


Remiss från SHV/primärvård för bedömning
Brev med besked att familjen får ringa och boka tid för besöket och med önskan att båda föräldrarna medföljer
Teambesök med läkare, dietist och kurator
Läkare: Somatiskt status inkl blodtryck och pubertetsgradering. Bedömning tillväxtkurva. Ställningstagande till behov av blodprovstagning( barnets ålder, hereditet, statusfynd, grad av fetma, tidigare provtagning avgör). Ev prover: blodstatus, leverstatus, f-glukos, f-insulin, thyreoideastatus, lipidstatus(f-triglycerider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol).
Dietist: Kostanamnes och individuell kostrådgivning.
Kurator: Psykosocial anamnes.
Bedömning, rådgivning och individuell åtgärdsplan kost, motion( ev FaR för barn),föräldraroller.
Uppföljande teambesök, 1-2 gånger, efter 1-3 månader. Därefter återremiss till primärvård/SHV för fortsatt uppföljning om ej behov av ytterligare medicinsk uppföljning/behandling på barnkliniken.
 

Bilaga. Iso-BMI enl Cole


 

Iso-BMI Cole
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-04-24