Region Östergötland

BB-mottagning, riktlinjer (Kvinnokliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
BB-mottagning, riktlinjer (Kvinnokliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2016-10-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Valerie Stålberg, specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-41
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

BB-mottagning, riktlinjer för Kvinnokliniken i Norrköping

Kvinnoklinikerna i Norrköping tillämpar individuell vårdtid för friska mammor med normal graviditet och normal förlossning och friskt barn. De som lämnar sjukhuset inom 48 timmar efter förlossningen erbjuds komma för poliklinisk uppföljning på BB-mott.
Verksamheten på BB-mott ska bedrivas av barnmorska med tillräcklig erfarenhet.
En förutsättning för fungerade BB-hemvård är gott samarbete mellan MVC, förlossning/BB och BVC.

1. Barnet skall vara minst 6 timmar gammalt och blivit undersökt av barnläkare innan mamman och barnet lämnar förlossningsavdelningen eller BB-avd.

2. De barn som undersökts av barnläkare före 18 timmars ålder skall vid återbesöket både till barnläkare och till barnmorska på BB-mott. Barn undersökta av barnläkare efter 18 timmars ålder ska vid återbesöket enbart till barnmorska på BB-mott.

3. Återbesöket eftersträvas att utföras på dag 3-5 om allt förefaller fungera normalt. Om något ej fungerar som förväntat eller normalt kan återbesök inplaneras till BB-mott vilken dag som helst efter partus.

4. Barnet ska ha sugit med rätt teknik innan mor och barn lämnar förlossningen/BB. Detta ska dokumenteras i journal.

5. Journal förs i Obstetrix av barnmorskan på BB-mott. Vårdsammanfattning
utförs vid hemgång från BB om PKU är taget, annars görs detta vid återbesöket på BB-mottagningen. Kontrollera att barnläkarundersökning är utförd och dokumenterad. Meddelande om födelse skickas till BVC av ob sekreterare via funktionsbrevlåda. Patienten informeras om BVC kontakt inom 1 v. Vid särskilda behov tas direktkontakt med BVC vid hemgång.

6. Telefonkontakt erbjuds dagligen alla mammor som tillhör BB-mott.

7. Alla mammor som tillhör BB-mott ska få information om telefonnummer till respektive BB-mott och BB-avd som är aktuella under olika delar av dygnet.

8. PKU-prov på barnet tas efter 48 timmar, helst så nära som möjligt, men kan tas fram till barnet är 5 dygn.

9. Informera alla om amningsmottagningen och amningshjälpen.

10. Ansvarig barnläkare kontaktas vid avvikelse hos barnet och ansvarig gynekologläkare vid avvikelse hos mamman.

11. Återbesöket innefattar bedömningar, undersökningar och information enligt de lokala arbetsbeskrivningarna på respektive BB-mott. Var god se dessa!

12. Utskrivningsvikten skrivs alltid på FV2 och är samma som födelsevikten upp till 24 timmars ålder. Därefter gäller vikten vid hemgång från förl/BB som utskrivningsvikt.

 Beakta följande:
• Moderns och barnets allmäntillstånd skall vara gott, tecken på infektion eller annan sjukdom får inte finnas och barnet skall kunna suga bra vid bröstet och ha ett tillfredsställande nutritionsläge.
• Hemsituationen bör bedömas vara sådan att den kan ge ett tillräckligt stöd för den nyblivna modern och barnet.

Absoluta eller relativa kontraindikationer:

• Graviditets- och/eller förlossningskomplikationer
• Infektionssymtom eller annan sjukdom hos modern
• Annat allvarligt tillstånd som i påtaglig grad nedsätter moderns allmäntillstånd.
• Vattenavgång >24 timmar före förlossningen. Om intrapartal antibiotika givits 2-4 timmar före partus är hemgång möjlig vid 36 timmars ålder.
• Förtidsbörd
• Barn som diagnostiseras som lätt för tiden, lätt för längden eller tung för tiden.
• Asfyxi vid partus (Apgar <7 vid 5 min)
• Sjukdom eller oklara symtom hos barnet.
• Allvarlig perinatal sjukdom eller perinatala dödsfall hos tidigare fött barn i familjen