Region Östergötland

Blödning efter Förlossning (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Blödning efter Förlossning (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-08-02
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Agneta Werner överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-115
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Blödning efter förlossningDefinition av aktiv handläggning:
• 8,3µg Oxytocin i.v. efter att barnets axlar fötts.
• Kontrollerad dragning i navelsträngen.

Riskfaktorer: Tidigare stor postpartum blödning, duplex, polyhydramnios, fetma (BMI>35), förlängt öppnings- eller utdrivningsskede, multipara.

Profylax: Ge profylax efter placentas avgång till patienter med kända riskfaktorer enligt ovan.
Utöver Oxytocin ge valfritt läkemedel enligt nedan:
• T. Cytotec 200 µg, 2 st tabletter sublingualt. Kan upprepas efter 2 timmar
• 1ml Methergin ges i.v OBS! Högt blodtryck.

Förlossningsjour tillkallas
• Vid kraftig blödning
• Vid blödning och misstanke på placentarester
• Vid fortsatt oklar blödning efter att placenta gått och Oxytocin samt Methergin eller Cytotec givits
• Senast då blödningen beräknas till 1000 ml. oavsett orsak
• 30 minuter efter förlossningen om placenta inte gått trots åtgärder som ex akupunktur eller Oxytocin 16,6µg spätt med 18 ml koksalt i navelven

Åtgärder vid kraftig blödning
• Tillkalla hjälp.
• Hämta blödningskorg
• För protokoll över givna läkemedel och vätskor samt blodtryck, puls.
• Ta bastest.
• Sätt två grova infarter (grön nål).
• Koppla syrgas på mask 10 liter/min.
• Tippa patient - sänkt huvudända.
• Kontrollera att urinblåsan inte är full, oftast genom att tappa blåsan
• Komprimera uterus antingen genom press utifrån eller bimanuellt om atoni.
• Aortakompression vid extrem blödning
• Ge vätska i.v., Ringer-acetat ska rinna in.
• Förlossningsjour beslutar om patienten skall till operation och kontaktar narkosjour på sökare 96711. F-jour har ansvar för att se till att pat. kommer under behandling på operation tillräckligt snabbt.
• Blod-plasma-trombocyter ges i förhållande 4:4:1

Handläggning
• Kontrollera att placentan är hel. Vid misstanke om partiell placentaretention görs manuell exploration av uteruskaviteten och/eller exeres.
• Kontrollera att cervix och vagina inte har några rifter. Använd gärna Bovin tänger för att kontrollera hela cervix.
• Behandla atoni

Farmakologisk behandling
• Methergin 0,2 mg= 1ml långsam i v, kan upprepas 1 gång efter 2 tim. OBS! Högt BT.
• Oxytocindropp med 49,8 µg i 500 ml NaCl som fritt kan rinna tills uterus kontraherats sig och sen sänkas till lämplig nivå.
• Prostinfenem 0,25 mg= 1 ml, ges intramuskulärt, kan upprepas efter 2 tim.
• T Cytotec 0,2 mg, 2 st sublingualt.
• Oxytocin och Methergin kan också ge direkt i uterusmuskulatur.
• Cyklokapron 1gram = 10 ml långsamt i.v.
• I samråd med narkosläkare övervägs Octostim 0,3 mikrogram/kg kroppsvikt. Ampullens lösning (1ml, 15mikrog/ml) späds i 100ml NaCl och infunderas under 1 timma
• Blod, plasma, trombocytkoncentrat, faktor VII ordineras av ansvarig obstetriker oftast i samråd med narkosläkare

Mekaniska/kirurgiska åtgärder för att minska livshotande blödning från uterus
• Uteruskompression bimanuellt.

                   

• Aortakompression
• Intrauterin ballongkateter
• Vid laparotomi: gummislang runt nedre uterussegmentet.
• Lynch-sutur.
Sutur: 0-ans Vicryl på stor nål
Assistenten komprimerar uterus med sina händer.
1. Ett djupt stygn sätts på tvären framtill i myometriet i isthmushöjd. Tråden läggs över fundus uteri till höger.
2. Andra stygnet sätts på uterus baksida på tvären från höger till vänster i isthmushöjd. Tråden läggs åter över fundus på vänster sida.
3. Ett tredje stygn sätts i myometriet till vänster på uterus framsida. Suturen dras åt och knyts.


• Vid behov tillkalla all tänkbar kirurgisk kompetens: allmänkirurg och/eller kärlkirurg
        
• Ligatur av a.iliaca interna eller proximala delen av a. uterina.

• Hysterectomi.


 

Revisionshistorik:
Reviderat 2008-04-02
Reviderat 2009-05-24
Reviderat 2011-03-01
Reviderat 2013-02-01
Reviderat 2014-02-24
Reviderat 2016-10-22
Reviderat 2018-08-02