Region Östergötland

Eklampsi/Mg-behandling (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Eklampsi/Mg-behandling (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2017-10-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2019-10-31
Framtagen av:
Agneta Werner överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-13
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Eklampsibehandling/profylax med Magnesium  

Åtgärder vid eklampsi
1. Lägg patienten i framstupa vänster sidoläge.
2. Kramperna varar oftast 60-90 sekunder och skall gå över spontant. Numera avråds från att ge Stesolid pga. av den ökade risken för andningsdepression, aspiration och apne´.
3. Starta behandlingen med magnesium-sulfat enligt nedan för att förhindra nya kramper.
4. Bedöm fostrets tillstånd med CTG.
5. Bedöm eventuell övrig organpåverkan (lever, njur-, lung-funktion och koagulationspåverkan).
6. Förlös patienten så snart tillståndet stabiliserats. Vaginal förlossning kan ofta uppnås. Urakut sectio skall inte utföras innan kvinnans tillstånd är stabilt. Fostret bör återhämta sig intrauterint.

Vid vaginal förlossning
• Täta BT-kontroller
• Undvik övervätskning, risk för lungödem
• Kontinuerlig CTG-övervakning
• Kontrollera diures (Syntocinondropp är anti-diuretiskt)
• Undvik utdraget utdrivningsskede
• Ej Methergin

Vid sectio
Vid generell anestesi bör dosering av depolariserande medel reduceras.

Magnesium-Sulfat behandling
Ges vid: 1. Krampanfall (för att bryta anfallet och förhindra nya)
2. Svår PE med cerebrala symtom och/eller fotklonus där förlossning planeras inom 1 dygn.

Bolusdos: 35 ml färdigberedd lösning Magnesium-sulfat 123mg/ml. Ges långsamt iv under 5 minuter.
Därefter infusion: Addex Magnesium 1mmol/ml. 5 x10 ml = 50ml blandas med 450 ml NaCl till en totalvolym av 500 ml. Starta med 40 ml/timme = 4mmol/timme = 1g Magnesiumsulfat/timme

Behandla till 24 h efter det senaste krampanfallet och åtminstone 24 h postpartum. Infusionslösningen är hållbar i 12 timmar.

Vid återkommande anfall under pågående infusion av magnesiumsulfat ges en ny bolusdos 25 ml i.v under 5 minuter (beredning av lösningen enligt ovan).

Kontroll av terapi:
1. Andningskontroll 1ggr/timme. Om andningsfrekvens < 12/minut avbryts infusionen av magnesiumsulfat. Vid uttalad andningsdepression ges antidot (se nedan).
Vid andningsstillestånd: intubera och ventilera omedelbart. Ge antidot.
2. Timdiures med urinproduktion <25 ml/h, om andra symtom på magnesiumintoxikation saknas, reduceras infusionshastigheten till 20ml/timme. Kontrollera vätskebalans och eventuell blodförlust.
3. Patellarreflexer kontrolleras 1ggr/timme. Avbryt infusionen om reflexerna bortfaller.
4. P- magnesium kontrolleras efter 6 timmar och därefter var 6:e timme.
Terapeutisk nivå = P-Mg 2-4 mmol/L.
OM ej terapeutisk nivå öka underhållsinfusionen till 60 ml/h

Antidot: 10 ml Calciumgluconat innehållande 940 mg (2,26 mmol Calcium) skall finnas på rummet och ges som långsam intravenös injektion vid andningsdepression, muskelparalys eller hjärtstillestånd.

Tecken på intoxikation:
Bortfall av reflexer, svaghet, illamående, somnolens, dubbelseende kan förekomma vid P-Mg >5 mmol/L.
Muskelparalys, andningspåverkan kan förekomma vid P-Mg >6 mmol/L.
Hjärtstillestånd vid P-Mg >12 mmol/l.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2002-12-13
Reviderat 2005-09-12
Reviderat 2006-10-04
Reviderat 2007-12-13
Reviderat 2009-05-24
Reviderat 2011-05-16
Reviderat 2012-01-28
Reviderat 2014-04-10
Reviderat 2015-01-30
Reviderat 2017-10-30