Region Östergötland

Endometriecancer (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Endometriecancer (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2018-06-01
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin, överläkare, Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2010-106
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Corpuscancer (endometriecancer)

Corpuscancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen i Sverige och den 6:e vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Årligen insjuknar drygt 1 300 kvinnor i Sverige, med svagt ökande trend. Medianåldern vid insjuknande är 69 år och mycket få kvinnor drabbas före 50 års ålder. Den relativa femårsöverlevnaden är förhållandevis god, cirka 80 procent.

Corpuscancer ingår i ett standardiserat vårdförlopp, så kallad SVF, för snabbt och effektivt omhändertagande som startas från datumet för välgrundat misstanke till startdatum för första behandlingen, vanligast kirurgi.

 

Misstanke: ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

 • postmenopausal blödning
 • nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna som inte      svarar på sedvanlig behandling
 • pyometra/hematometra
 • avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna.

 

Välgrundat misstanke = start SVF

 • förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om      endometriecancer (hyperplasi med atypi).

 

Diagnosen ställs histopatologiskt via endera:

 • Endometriumbiopsi
 • Fraktionerad abrasio
 • Hysteroskopi med resektion      eller abrasio

 

Gärna med hydrosonografi vid vaginalt USG dessförinnan

 

Handläggning PAD verifierad corpuscancer inför behandling

 

 • Information till patient      på KK mott i närvaro av kontaktsjuksköterka
 • Förnyat vaginalt USG för bedömning av inväxt av tumören i myometriet (djupväxt) och evt nedväxt i cervix, cervikal stromainvasion, om denna bedömning inte är utförd vid tidigare mottagningsbesök
 • Vid tveksamheter vid denna USG bedömning skickas en röntgenremiss i ROS för MR bäcken med frågeställning djupväxt i myometriet, nedväxt i cervix
 • Remiss DT thorax/buk skickas i ROS för att utesluta fjärrmetastasering, patologiska lymfkörtlar
 • Intagningsremiss dikteras till avd 21, KK, US (kopia av bedömningen i mott journalen kan användas) , röntgensvaren behöver ej vara klara.
 • Röntgensvaret av planerade undersökningarna bevakas av operationsplaneringen på avd 21 men det åligger remittenten att informera patienten om rtg svaret.

 

 

Preoperativ riskbedömning inför
operationsmodalitet

 

Indelningen i högrisk eller lågrisk corpuscancer för närmare bestämning av operationsmodalitet görs av tumörkirurg i samband med remissbedömning på avd 21 när alla utredningssvar (rtg, PAD) har kommit in. Högriskgruppen har en högre risk för spridning och fynd av lymfkörtelmetastasering varför operationen i denna grupp behöver bli mer omfattande jämfört med lågriskgruppen.

 

Högriskgrupp: en av vardera

                        Icke-endometrioid histologi1

                        Endometrioid adenocarcinom grad 3

                        Djupväxt,  ≥ 50% myometrieinvasion på USG alt MR

                        Cervikal stromainvasion på USG alt MR(stadium II)

                        Makroskopiskt misstanke om spridning till cervix (stadium II)

Lågriskgrupp:

                        Ingen av ovanstående riskfaktorer

                        (1mucinös och adenoskvamös cancer räknas som endometrioid)

 

 

Primär behandling – kirurgi

Lågrisk corpuscancer: Total hysterektomi (TAH) + bilateral salpingoooforektomi (SOEB) + buksköljvätska för cytologi.

Högrisk corpuscancer: Total hysterektomi (TAH) + bilateral salpingoooforektomi (SOEB) + pelvin och paraaortal lymfadenektomi + omentresektion (vid icke-endometroid histologi) + buksköljvätska för cytologi.

Vid kontraindikationer mot kirurgi anmäles patienten i samråd med tumörkirurgkollega till vår multidisciplinära konferens (MDK) med gynonkologen varje torsdageftermiddag för bedömning av lämplig icke-kirurgisk behandling såsom extern strålbehandling, intracavitär brachybehandling eller högdos gestagenbehandling (MPA 200 mg 1x1). Dessa behandlings-alternativ är ffa fördelaktiga vid lågrisk endometriecancer.

 

Handläggning postoperativt PAD corpuscancer

 

Efter att patienten har opererats och slutoperationsPAD har kommit, informeras patienten på lämpligt sätt av operatören och dikteras en remiss till gynonkologen, Onkologiska kliniken US för slutbedömning om patienten är färdigbehandlad eller om patienten behöver adjuvant behandling i form av cytostatica med eller utan strålbehandling (enligt Nationell Vårdprogram Endometriecancer). När remissvar har kommit från gynonkologen och patienten bedöms som färdigbehandlad meddelas patienten, om detta inte skulle ha gjorts av gynonkologen, samt meddelas vårdadministratör på KK för att kalla patienter för cancerkontroller på KK mottagning med lämpligt intervall enligt PM Gynekologisk cancer - kontroll efter behandling.

Revisionshistorik:

Reviderat 2006-04-01
Reviderat 2007-09-18
Reviderat 2008-09-27
Reviderat 2010-08-26
Reviderat 2010-09-09
Reviderat 2012-05-09
Reviderat 2014-11-11
Reviderat 2015-01-06
Reviderat 2017-11-06
Reviderat 2018-06-01