Region Östergötland

Abort före graviditetsvecka 12

Dokumentnamn:
Abort före graviditetsvecka 12
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-01-24
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Jenny Varenhorst, specilaistläkare Kvinnokliniken Norrköping; Eva Uustal överläkare Kvinnoklinken Linköping, Jan Brynhildsen,överläkare Kvinnoklinken Linköping
Godkänd av:
Agneta Werner, överläkare Kvinnokliniken Norrköping; Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2014-51
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Abort före graviditetsvecka 12

Första kontakten med kliniken
Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska.
Det är då viktigt att ”känna av” hur många frågor patienten har.
Sköterskan - informerar kort om olika abortmetoder.
- informerar om hur läkar/barnmorskebesöket går till och erbjuder mannen att
vara med.
- erbjuder kuratorskontakt till alla och rekommenderar det till alla som är
18 år eller yngre.
-vid interkurrent sjukdom eller komplicerad anamnes bokas patienten till specialistläkare.

Läkar/barnmorskebesöket
Bör ske inom 5-10 dagar efter att patienten kontaktat gynekologisk mottagning och beställt tid.

Anamnes
Utförlig sjukhistoria både gynekologiskt och allmänt.
Samtal kring abortönskemålet.
Information om de abortmetoder som är tänkbara vid den aktuella graviditetslängden.
Preventivmedelsrådgivning.
Kuratorskontakt erbjudes.
Patient under 18 år: Uppmuntra starkt till att berätta för vårdnadshavare. Kuratorskontakt om patienten ej vill/vågar detta. I samråd med kurator görs sedan bedömning om det är aktuellt med anmälan till socialnämnden.
Relevant patientinformation utdelas.

Status
Gynekologisk undersökning.
Chlamydiaprov på alla.
Vid misstanke om bakteriell vaginos görs även snifftest och pH-bestämning. Om bakteriell vaginos föreligger ordineras patienten behandling.
Vaginalt USG för fastställande av intrauterin graviditet och datering.
CRL vid 8+6 är < 22 mm.
CRL vid 11+6 är < 52 mm. BPD är < 19mm.

Blodtryck samt hjärt/lungauskultation.
Kontroll av blodgruppering. Skall finnas vid medicinsk abort >v8+6 samt kir.ab.

Abortbeslutet
Beslutet om graviditetsavbrytande är patientens! Beslutet om abortmetoden fattas i samråd med patienten. Tom v7 är medicinskt avbrytande den mest effektiva metoden.
Benämn abortmetoderna korrekt:
1. Tidig medicinsk abort - upp till v 8+6.
2. Medicinsk abort - v 9+0 tom v 11+6.
3. Kirurgisk abort - upp till v 11+6.
4. Sen abort - från v 12+0 (från v 18+0 ansökan till Socialstyrelsen). Se separat PM Abort- from graviditetsvecka 12.

Tidig medicinsk abort (<9+0)

Utförs till och med 63 dagar. Ger komplett abort i 95 % av alla graviditeter < 63 dagar
Vid medicinsk abort används en kombination av mifepristone och prostaglandinet misoprostol Mifepristone är ett antiprogesteron, som dessutom ökar myometriets känslighet för prostaglandin. Den kombinerade dosen av mifepristone och misoprostone är avgörande för effekten.

Medabon® ( En tablett Mifepristone 200 mg  och 4 tabletter Misoprostol 0,2 mg)
Mifegyne® (Mifepristone = antiprogesteron)
Cytotec® (Misoprostol= prostaglandinanalog PGE1)
Medabon är registrerat på indikationen medicinsk abort och ska användas som grundpreparat.  Behövs mer Misoprostol ges Cytotectabletter.

När man använder mediciner med liknande  preparatnamn finns en förväxlingsrisk och de som ordinerar och delar medicin måste vara extra vaksamma.
En minnesregel för att minska förväxlingsrisken;
 ” prosten har alltid sällskap i misosoppan ”. Misoprostol ger man alltid flera tabletter av.
 ”MIF 1”  Mifepriston ges som 1 tablett, vid tidig abort.

Kontraindikationer
Känd överkänslighet mot Mifepristone
Misstanke om extrauterin graviditet.
Kronisk binjurebarksinsufficiens och/eller långvarig korticosteroidbehandling.
Koagulations/fibrinolysrubbning och/eller behandling med antikoagulantia.
Svår terapiresistent astma.
Ärftlig porfyri.

Försiktighet
Hjärtsjukdom. Hypertoni.
Njur- och leverinsufficiens
Amning. Pat bör helst pumpa och kasta bröstmjölk 24-36 timmar efter Mifepristone-intag. Därefter kan amningen återupptas.
Tidigare kejsarsnittade patienter
Vid tidig graviditet som inte kan dateras med ultraljud kan man påbörja medicinsk abort om ultraljudsbilden kan stämma med mensdata och inte någon misstanke om X/mola föreligger. Kontrollera då s-Hcg dagen före Mifepristone intag och ca 1 v därefter för att konstatera att det är i sjunkande. Patienten skall också informeras om att X inte kunnat uteslutas och vid vilka symtom hon skall söka sjukhus. Praktiska anvisningar som vid tidig medicinsk abort

Besök 1
Efter läkar/barnmorskebesöket får patienten besökstider av barnmorska/sjuksköterska på mottagningen.
Muntlig och skriftlig information ges med Telefonnummer dit patienten kan ringa om frågor uppstår.

Besök 2
Sker på respektive gynmottagning eller avdelning efter överenskommelse.
Patienten tillfrågas om hon fortfarande vill avbryta graviditeten.
I närvaro av sköterskan tar kvinnan 1 T. Mifepristone à 200 mg. Vid kräkning inom 2 timmar förnyat tablettintag!
OBS! Dokumentation i journalen och skriv läkemedelslista.

Besök 3
Sker på respektive mottagning eller avdelning 24-48 timmar efter intag av Mifegyne-tabletten.

• Enligt PM appliceras 4 st. T. Misoprostol  à 0,2 mg vaginalt i bakre fornix. Patienten ska vara sängliggande 30 minuter efter applikationen. Patienten uppmanas stanna 4-6 timmar för observation.
• För smärtlindring ges 2st T. Panocod /Citodon samt 2st T. Diklofenak à 50 mg alt Ibumetin 400 mg.

• Vid misstanke om ofullständig abort informeras patienten om att det kan blöda ytterligare hemma. Diskussion med läkare vid behov. Ultraljud är svårbedömt och ska inte användas rutinmässigt.

• Använd VAS el NRS. Ytterligare smärtlindring vid behov med Panocod eller T.Oxynorm 5mg eller Ketogan 5 mg iv . 0-para behöver ofta mer smärtlindring. Vid illamående ges supp Primperan 20mg, inj Dridol (5 mg/ml) 1,25 mg iv eller annat lämpligt antiemetikum.

• Hormonell antikonception kan påbörjas samma kväll eller dagen efter.

OBS! Dokumentation i journalen.

Besök 4
Uppföljning för kontroll av graviditetstest och att patienten har tillgång till fungerande preventivmedel. Kontrollen görs av sjuksköterska/barnmorska via bokad telefontid med patienten.
Graviditetstest har utförts i hemmet av patienten som meddelar svaret. Om positivt graviditetstest skall patienten till dagjouren samma eller nästa dag.
Kontrollera att preventivmedel är förskrivet och fungerande. Om inte – erbjud vidare rådgivning.
Patient som ej är anträffbar kontaktas igen.
Var frikostig med bokat återbesök till sjuksköterska/barnmorska på mottagningen till de patienter som ev har svårighet att utföra testet själva hemma, eller har svårighet att redogöra för resultatet vid telefonåterbesök.

Tidig Medicinsk abort i hemmet (<9+0)

Kan erbjudas i övrigt friska kvinnor som kan förstå instruktioner och göra sig förstådda per telefon samt som kan ha någon myndig närstående hos sig under aborten. Indikationer/kontraindikationer skiljer sig inte från medicinsk abort som genomförs på sjukhus.

Besök 1 och besök 2 sker på samma sätt som beskrivits ovan.
Dessutom:
• Patienten får informationsskrift som också innehåller telefonnummer dit hon kan vända sig vid olika tider på dygnet.

• Ca 2 dygn efter intag av Mifepriston-tabletten applicerar patienten själv 4 st T. Misoprostol 
0,2 mg vaginalt i bakre fornix. Patienten ska vara sängliggande 30 minuter efter applikationen.

• För smärtlindring ges 2 T. Panocod/Citodon samt 2 T. Diklofenak à 50 mg alt. Ibumetin 400 mg och vb 1 T. Oxynorm 5mg.

• Mot graviditetsillamående vb supp Primperan 20mg.

Samtliga mediciner ihop med instruktion utdelas i samband med besök 2.
• Patienten uppmanas stanna i hemmet 4-6 timmar.
• Patienten uppmanas att inte vara ensam.
• Patienten uppmanas att frikostigt kontakta kvinnokliniken vid frågor eller oklarheter.

Återbesök ("besök 4") sker på samma sätt som när medicinsk abort genomförs på sjukhus.

Medicinsk abort v 9+0 – 11+6

Bakgrund: Studier visar att medicinsk abort i v.9+0-11+6 är en säker metod med komplett abort i 88-95% av fallen. Detta är ett bra alternativ för patienter som vill undvika operation och sövning och ger kvinnan större valfrihet. Metoden ska inte utföras som hemabort. För kontraindikationer och försiktighet var god se tidig medicinsk abort.

Besök 1 och besök 2 sker på samma sätt som beskrivits ovan.
Blodgruppering skall finnas.

Besök 3.
• Patienten kommer till avdelning på morgonen. Journalanteckning ska finnas skriven.

Pat skall ha iv-nål. Patienten får inta flytande kost.

• Kvinnan får 4 st T. Misoprostol 0,2 mg vaginalt och ska vara sängliggande 30 min efter applicering. Därefter 2 st T. Misoprostol 0,2 mg vaginalt var fjärde timme tills kvinnan aborterat. Maximal dygnsdos är 2 mg. Om blödningen är stor kan Cytotec ges oralt.


• För smärtlindring ges 2 st T. Diklofenak à 50 mg alt Ibumetin 400 mg samt 2 st T. Panocod . Använd VAS el NRS. Ytterligare smärtlindring vid behov med Panocod eller T.Oxynorm 5mg eller Ketogan 5 mg iv . 0-para behöver ofta mer smärtlindring. Vid illamående ges supp Primperan 20mg , inj Dridol (5 mg/ml) 1,25 mg iv eller annat lämpligt antiemetikum

• Efter komplett abort kvarstannar kvinnan 2 timmar för observation på avdelning. Om barnmorska/Ssk ej inspekterar kompletta abortprodukter skall ultraljudsundersökning utföras av läkare före hemgång. Ultraljud kan vara svårbedömt och korrelationen mellan ultraljudsfynd och utfall är dålig. Individuell bedömning. Om ”rester” kan misstänkas men patienten är besvärsfri och utan intakt graviditet kan man i flertalet fall expektera.

• Rh-negativa kvinnor ska ha Rh-profylax. Anti-D ges inom 72 timmar efter Misoprostoladministration. Var god se separat PM.

• Patienten ska ha preventivmedel när hon lämnar avdelningen.

• Graviditetsrester skickas för destruktion.

Återbesök ("besök 4") sker på samma sätt som efter tidig medicinsk abort.

Kirurgisk abort

Kan göras upp till v 11+6 eller efter enskilt övervägande upp till v 12+6. I de senare fallen omhändertas patienten på den ort där bedömningen gjorts.

Besök 1
Efter läkar/barnmorskebesöket får patienten tid för operation. Läkare ska göra bedömningen om operabilitet och fylla i perioperativ journal/operationsanmälan.
Blodgruppering skall finnas.
Alla kvinnor ges 2st T Misoprostol à 0,2 mg som skall tas per os på morgonen, minst 3 timmar före ingreppet.
Ordination på läkemedelslista
Muntlig och skriftlig information ges

Besök 2
Samtal med operatör.
Poliklinisk operation i PCB, sedering eller narkos. Det åligger operatören att på ett adekvat sätt försäkra sig om utbytet. Dokumentation i abortmall.
Insättning av eventuell spiral eller P-stav i med fördel i samband med operationen.
Hormonell antikonception kan påbörjas samma kväll eller dagen efter.
Återbesök erbjuds, bokas om det bedöms indicerat.
Rh-profylax skall ges vid Rh-negativ oavsett graviditetslängd, var god se separat pm.

 


 
Lathund för diagnossättning 

Revisionshistorik:

Reviderat 2015-07-03
Reviderat 2016-01-24