Region Östergötland

Hygienrutiner

Dokumentnamn:
Hygienrutiner
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Hygienrutiner, hygien
Giltig fr o m:
2016-01-01
Utfärdande enhet:
Dagkirurgiska Enheten Finspång
Målgrupp:
Personal DKE
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Annelie Ljungblad Moberg, enhetschef
Godkänd av:
Pether Carlsson, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-00145
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

HYGIENREGLER
på Dagkirurgiska enheten i Finspång


Reglerna utgår från dokumenten Hygienregler för Region Östergötland 2016-02-04,
Att förebygga vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen 2006), Socialstyrelsens föreskrifter om Basal hygien i vård- och omsorg SOSFS 2015:10 (M), Vårdhandboken 2016.

Syftet är att förhindra smitta:
• Från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaksmitta)
• Mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaksmitta)

Ansvar
Dessa hygienregler gäller alla som arbetar och vistas i operationsavdelningens lokaler. Ansvaret för att dessa hygienregler är möjliga att följa åligger enligt arbetsmiljölagen arbetsledningen på alla nivåer. Medarbetare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter samt använda den personaliga skyddsutrustning som behövs. Alla som arbetar i vården ska känna till och följa basala hygienrutiner.

Arbetskläder
När du vistas på Dagkirurgiska enheten skall du bära blå operationskläder, avdelningsspecifika skor och mössa. Mössan skall täcka allt hår för att hindra hårstrån från att falla ner i operationssåret. Av samma anledning skall skägg och mustasch täckas med munskydd vid salsarbete. Observera att arbetsdräkten alltid skall vara kortärmad i patientnära arbete om man inte är sterilklädd. Undantagna från reglerna gällande operationsklädsel är servicepersonal som inte är eller varit i patientkontakt någonstans på sjukhuset. Dock måste avdelningsspecifika skyddskläder användas av servicepersonal i form av engångsrock, skor/tossor och mössa. Arbetskläderna skall bytas dagligen samt alltid om de blivit förorenade eller våta. Frysplagg/värmejackor ska inte användas vid patientnära arbete.

Handhygien
Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård. Handdesinfektion utförs för att avdöda mikroorganismer och därmed bryta smittvägar. För att uppnå fullgod handdesinfektion ska naglar vara kortklippta. Konstmaterial till exempel lack, geler, konstgjorda/uppbyggda naglar och nagelsmycken är inte tillåtna. Ringar, armband, armbandsur, ortoser ska heller inte användas. Hel och frisk hud är mycket bra barriär mot smittämnen. Var rädd om dina händer och förebygg torra och nariga händer med mjukgörande medel efter arbetspassets slut.

Handdesinfektion
Handtvätt med tvål och vatten skall föregå handdesinfektion om händerna är synligt smutsiga.
Desinfektera händerna (vid behov även underarmarna) med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel:
• Före patientnära vårdarbete
• Före rent arbete
• Före användning av handskar
• Efter patientnära arbete
• Efter smutsigt arbete
• Efter användning av handskar


Handskar
Använd alltid handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret, likvor samt vid smutsigt arbete. Kasta handskarna direkt efter användning. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar. Handdesinfektion före handskanvändning garanterar patienten en ren handske på utsidan, bibehåller handskarnas renhetsgrad i förpackningen samt om handsken går sönder minimeras smittöverföringen från personalens hand. Tänk på att handskar blir förorenade utanpå och då sprider smitta på samma sätt som den obehandskade handen. Byt handskar mellan rena och orena vårdmoment hos samma patient.

Skyddskläder
Plastförkläde skall användas av all personal vid moment som innebär risk för kontaminering av arbetsdräkt, t ex vid uppläggning av patient på operationsbord, avlägsnande av KAD osv. eller vid hantering av smutsiga föremål. Plastförklädet skall tas av och kastas när man inte längre har patientnära arbete. Stänkskydd i form av munskydd med visir alternativt munskydd med separata skyddsglasögon ska användas vid arbete som medför risk för stänk mot ansikte och vid blodsmitta.

Skor
Skor skall hållas rena. Om de blir smutsiga kan de rengöras i sköljrum.                                                                                                                                                                                                                               

Munskydd
Skall användas
• av sterilklädd personal vid uppdukning och under pågående operation
• av den som passar på salen vid uppdukning och under pågående operation
• av den som har skägg
• av de som vistas inom armlängds avstånd från sterilzonen (op.sår, assistensbord eller annat sterilt område)
• vid uppdukning till och anläggande av spinalanestesi.
• av all personal med hosta, nysningar eller munsår om de undantagsvis måste vara på operationssalen
Avlägsna munskyddet efter avslutad operation. Använt munskydd skall kastas och får inte hänga under hakan.

Klädsel utanför operationsavdelningen
Blå kläder får endast användas på Operationsavdelningen och uppvakningsavdelning! Vid all annan vistelse utanför enheten som t ex kioskbesök, avdelningsbesök osv ska vit knäppt rock och vita byxor bäras samt skor bytas.

Förberedelser/uppdukning
Vid operationer där implantat inte används kan uppdukning, patientförberedelser och sövning ske samtidigt inne på operationssalen. Patienten skall med fördel tas in på salen innan uppdukning, men kan även tas in under påbörjad uppdukning. Förberedelser och sövning av patienten skall genomföras stillsamt.

Operation pågår
Operation pågår från det att patienten steriltvättas tills förbandet är lagt. Alla dörrar till operationssalen skall vara stängda. Mängden bakterier i luften ökar kraftigt i samband med att personer passerar genom dörrar till och från operationssalen. Det är viktigt att så få personer som möjligt vistas på salen och att de har ett lugnt rörelsemönster. Den personal som är på salen när operationen börjar skall om möjligt vara kvar tills operationen avslutats. Använd telefon för kommunikation med salen. Serva salen om möjligt via genomräckningsskåp. I möjligaste mån ska förband hunnit fästas över operationssår innan operatör lämnar sal. Operationsrocken får inte tas av på operationssalen under pågående operation - detta görs i sköljrummet om inte förband hunnit fästas. Operationssköterskan ansvarar för att de sterila rutinerna efterföljs.


Raster
Personalbyten under pågående operation undviks så långt det är möjligt.

Avslut
Operationen är klar när förbandet är lagt. Nedräkning av instrument får påbörjas
innan förbandet är lagt, men föremål på golvet skall ej röras.

Infekterad patient
Vid omhändertagande av infekterad patient ska plastförkläde bäras utanpå operationsklädsel vid patientnära vård. Efter avslutad patientvård kastas förkläde, mössa och munskydd, därefter desinficeras händer och underarmar. Följa föreskrifterna för ”infekterad patient” på LISA. Ytterligare information finns att inhämta http://vardgivarwebb.lio.se/pages/222076/MRSA%20Riktlinjer.pdf ESBL - handläggning av patient - LIO

Infekterade sår hos medarbetare
Medarbetare med infekterade sår och/eller eksem på händer och underarmar, i ansikte, på huvud och hals ska inte arbeta med direkt patientvård eller hantera rent eller sterilt gods. Om något av ovanstående föreligger ska ansvarig chef kontaktas, innan arbetspasset påbörjats, för en individuell bedömning.

Personal/studerande som arbetat/vårdats på sjukhus utanför Sverige (t ex Norge) skall screenodlas för MRSA vid återkomst till Operations-avdelningen. Ytterligare information finns att inhämta på Vårdhygiens hemsida på LISA.

Patientkläder
Patienter skall vara omklädda i rena sjukhuskläder.

Patienttransport
I första hand går om möjligt patienten själv in till operationssalen. I andra hand får en renbäddad patientsäng köras in på operationssal.

Antal personer på sal
Grundbemanning på sal: 1 operatörer, 1 anestesisköterska, 1 operationssköterska, 1 undersköterska.
Vid all kirurgi gäller följande: Max 8 personer där det utöver grundbemanningen finns utrymme för  ca 4 personer beroende på antalet operatörer (ST-läkare, vub inom resp kategori, representant från företag).

 

Tillägg till hygienregler vid implantatkirurgi
(särskilt infektionskänslig kirurgi)

Definition av infektionskänslig kirurgi

All ortopedisk och kirurgisk implantationskirurgi. Målsättningen är att minimera antalet luftburna partiklar på operationssalarna och dess spridning. Partiklar avges från människor i en takt av 10.000 partiklar/min. Cirka 10 % av partiklarna medför smittförande bakterier, som vanligen är lågvirulenta. Mängden bakterier i luften ökar kraftigt i samband med att personer passerar genom dörrar till och från operationssalar.

Munskydd
Skall bäras av alla på salen från det att instrumenten avtäcks tills förband är påsatt vid följande ingrepp: all ortopedisk implantationskirurgi och all nätkirurgi.

Mössa
Dok används av all personal vid all ortopedisk implantationskirurgi och all nätkirurgi. När dok används av ej sterilklädd personal skall den vara nerstoppad i halslinningen.

Förberedelse/uppdukning
Bedövning, förtvätt och uppläggning av patienten skall ske i förberedelserummet eller på sal om uppdukningen är övertäckt. Endast operationssköterskan och den som passar skall vara inne på operationssalen under uppdukning.

Dörrarna skall vara stängda tills instrumentborden är färdigdukade och övertäckta. Operationspersonalen säger till när det är klart för patienten att komma in från förberedelserummet, alt kör in sina övertäckta bord från annan operationssal där uppdukning skett. Täckningen av borden bibehålls tills den preoperativa huddesinfektionen är genomförd och patienten är sterilklädd. Innan instrumentborden avtäcks skall salens personal finnas innanför dörrarna och operatören/operatörerna/assistenten vara sterilklädda och stå vid operationsbordet. I möjligaste mån ska förband hunnit fästas över operationssår innan operatör lämnar sal. Operationsrocken får inte tas av på operationssalen under pågående operation - detta görs i sköljrummet om inte förband hunnit fästas.

Raster
Rastavbyten sker enligt normala rutiner, dvs personalbyte under pågående operation undviks så långt det är möjligt.

Operation pågår
Tillträde till salen bör i möjligaste mån undvikas under pågående operation. Skylt”IMPLANTAT” används.  Använd telefon för kontakt med salen.