Region Östergötland

Ledningssystem för medicinska gaser

Dokumentnamn:
Ledningssystem för medicinska gaser
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
gas, medicinsk gas
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Medarbetare Region Östergötland
Giltig t o m:
2017-06-30
Framtagen av:
Fredrik Nordenberg och Magnus Stridsman
Godkänd av:
Barbro Naroskyin RD
Diarienummer:
LiÖ 2014-415
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Uppdragsbeskrivning för hanteringen av medicinska gasanläggningar inom Region Östergötland

 
Tillverkaransvar för Region Östergötlands medicinska gasanläggningar
Vårdgivaren ansvarar för medicinska gasanläggningar och att anläggningen uppfyller kraven för egentillverkad medicinsk produkt.
Detta ansvar innebär att:

 • kvalitetssäkring av den medicinska gashanteringen sker inom ramen för ordinarie egenkontrollsystem
 • det finns en tydlig beskrivning av hur systemet är uppbyggt
 • det finns en beskrivning över ansvarsförhållande beträffande de medicinska gasanläggningarna och uppgift om vilka som har i uppdrag att se till att anläggningarna är lämpliga och säkra
 • det finns en beskrivning av hur egenkontrollen av medicinska gasanläggningar sker och med vilka intervall
 • arbeta för att minska förbrukning och utsläpp av lustgas och halogenerade narkosgaser samt upprätta och uppdatera ett åtgärdsprogram för detta

Utifrån ovanstående beslutas om följande ansvarsfördelning:

Tillverkaransvar
Chefen för Centrum för medicinsk teknik och IT, CMIT har det övergripande samordnings- och uppföljningsansvaret för medicinska gasanläggningar inom Region Östergötland.
Tillverkaransvar innebär att:
 • följa upp egenkontroller för medicinska gasanläggningar
 • utföra internrevisioner och utgöra stödfunktion för verksamheten och FM centrum
 • ansvara för att utbildningar genomförs så att berörd personal inom verksamheten får nödvändig utbildning i medicinsk gashantering
 • verifiera att gasanläggningarna uppfyller legala krav på egentillverkad medicinteknisk produkt

Anläggningsansvar
Chefen för FM centrum har anläggningsansvar för medicinska gasanläggningar inom Region Östergötland. Anläggningsansvaret sträcker sig fram till och med det fasta vägguttaget på kliniken.
Anläggningsansvar innebär att:

 • ansvara för projektering, byggnation och drift av gasanläggningar enligt gällande lagstiftning och styrdokument inom Region Östergötland
 • ställa kunskapskrav på konsulter, byggentreprenörer och driftentreprenörer
 • ansvara för upphandling av driftentreprenör
 • godkänna driftansvarig och gassakkunnig hos driftentreprenör
 • utfärda arbetstillåtelse och användningstillåtelse genom driftentreprenör
 • ansvara för att säkerhetsbesiktning utförs efter arbete på medicinsk gasanläggning
 • ansvara för att årlig driftkontroll utförs
 • ansvara för att årlig kvalitetsanalys av gaser genomförs och sedan bedöms av farmaceutiskt kompetens
 • ansvara för att årligt underhåll av anläggningarnas delar ut till gasuttagspaneler/pendel och tryckvakter/tryckövervakare utförs
 • att det finns en förteckning över befintliga medicinska gasanläggningar inom Region Östergötland
 • att det finns en förteckning över hur systemen är uppbyggda
 • arbeta för att minska utsläpp av lustgas från centrala system, samt upprätta och uppdatera ett åtgärdsprogram för detta

Lokalt samordningsansvar medicinsk gas
Vårddirektör/motsvarande husansvarig för respektive sjukhus (inkl. Finspång) utser lokalt samordningsansvar medicinsk gas för respektive medicinska gasanläggningar inom sitt husansvarsområde.
Lokalt samordningsansvarig medicinsk gas företräder alla användare av en specifik medicinsk gasanläggning i drift där bortfall i gasförsörjning har eller kan ha en medicinsk påverkan (Exempel: planerade/oplanerade driftstopp, uppföljning driftkontroll, påskrifter, reservrutiner). Lokalt samordningsansvarig medicinsk gas samordnar utvecklingsfrågor (byggfrågor, lustgasdestruktion)
Lokalt samordningsansvar medicinsk gas innebär att:

 • samordna krav och behov
 • samordna utvecklingsfrågor och driva utveckling tillsammans med tillverkaransvarig och anläggningsansvarig
 • företräda kliniker vid förändringar i anläggningen
 • företräda kliniker vid förhöjt beredskapsläge
 • medverka i det övergripande gasarbetet inom Region Östergötland
 • godkänna att gasanläggningen får användas för medicinskt bruk

Verksamhetsansvar (klinik)
Verksamhetschefen är övergripande ansvarig för hanteringen av medicinska gaser inom klinik/enheten. Verksamhetsansvaret gäller för all utrustning som kopplas till fasta vägg-/pendeluttag för gas på respektive klinik.
Verksamhetsansvaret innebär att:

 • ha medicinskt ansvar för gasanvändning inom sin verksamhet
 • ansvara för att berörd personal får nödvändig utbildning i medicinsk gashantering
 • det finns rutiner medicinsk gashantering inom respektive klink
 • det finns rutiner för bortfall av gas (kontinuitetshantering)
 • att de gasflaskor som finns på kliniken regelbundet kontrolleras så att dessa följer gällande regelverk

Fördelning av kostnader
Fördelningen av kostnader för tillverkaransvaret av gasanläggningar inom Region Östergötland fördelas per sjukhus enligt nedanstående fördelningsnyckel:

 • Universitetssjukhuset i Linköping  40%
 • Vrinnevisjukhuset  30%
 • Lassaretet i Motala  20%
 • Finspång   10%

Inom respektive sjukhus rekommenderas fördelningsnyckeln antal gasuttag per centrum.
 
Under första året kommer tillverkaransvaret innebära ett större arbete för att bland annat verifiera samtliga gasanläggningar, arbeta fram rutiner, genomgång av besiktningar och arbeta fram checklistor och genomföra utbildningar med berörd personal. Därefter kommer tillverkaransvaret att till största del innebär förvaltning av de aktuella gasanläggningarna.

Revisionshistorik:

20160205 Justering av dokumentet, grundat på beslutat underlag från Barbro Naroskyin och Mats Persson  Oskar Andersson
20161219 Giltighetstiden förlängd med sex månader Fredrik Nordenberg