Region Östergötland

Parkeringsplatser vid Region Östergötland - Generella riktlinjer

Dokumentnamn:
Parkeringsplatser vid Region Östergötland - Generella riktlinjer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
FM-centrum i Östergötland (FC)
Sökord:
Parkering, P-plats, Böter,
Giltig fr o m:
2015-12-22
Utfärdande enhet:
Fastighetsförvaltning
Målgrupp:
Medarbetare Region Östergötland, Universitetsanställda vid Campus US
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Carl Melin
Godkänd av:
Reine Sundell
Diarienummer:
FC 2013-385
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Syfte och målsättning


FM-centrum har i uppdrag att sköta drift och förvaltning av parkeringsplatser i anslutning till Region Östergötlands fastigheter. FM-centrum ansvarar också för planering och dimensionering av parkeringsanläggningar med målsättning att lokal trafikföreskrifter skall kunna efterlevas. Parkering längs gator och liknande strider mot lokala trafikföreskrifter och bör motverkas.
 
Region Östergötland skall tillhandahålla parkeringsplatser enligt följande prioritering:

  1. Patienter och besökande
  2. Bilar som används i tjänsten
  3. Region Östergötlands personal/universitetsanställda vid Campus US

FM-centrum ansvarar även för att parkeringsövervakning sker. Parkeringsövervakning kan bedrivas av extern utförare. Övervakningen skall ske så att de generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning av fordon efterlevs.
 
Parkeringsövervakning ska ske i förebyggande syfte, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
Parkeringsövervakningens inriktning skall vara att utfärda kontrollavgifter när så är nödvändigt, inte så många som möjligt.
 

Typer av parkeringsplatser

 
Besöksparkering
Besöksparkeringen är avsedd för patienter och besökare till verksamheter inom Region Östergötlands lokaler. Avgiftstaxan ska inte överstiga taxa i aktuell kommun och ska i största möjliga utsträckning vara enhetlig över länet.
 
Patienter/besökare med speciella skäl (t ex långvarig och/eller frekvent behandling) kan tilldelas tillfälliga parkeringstillstånd till Region Östergötlands parkeringar. Detta avgörs på kliniknivå och administreras av FM centrum. Generellt skall en restriktiv hållning gälla beträffande utfärdande av parkeringstillstånd. Tillståndens giltighetstid skall definieras och bör minimeras.
 
Personalparkering
Personalparkering tillhandahålls av Region Östergötland där så är möjligt. För Region Östergötlands parkeringsplatser i länet skall p-kort utfärdas. Detta gäller ej US där e-tjänstekort/Liu-kort ger behörighet till parkeringen. Varje anställd kan erhålla max ett parkeringskort. Parkeringskortet är enhetligt och ska äga giltighet på sjukhusen inom länet (förutom US).
 
Personalparkering vid US
Vid US har alla regionanställda/universitetsanställda vid Campus US behörighet till parkeringen genom sitt e-tjänstekort eller LiU-kort.
 
Volontärer, personal från kyrkan, Röda korset och liknande grupper kan i detta avseende jämställas med regionanställda och dessa grupper kan ansöka om behörighet till personalparkeringen. Ansökan hanteras av FM centrum.
 
Frågor rörande behörighet till parkering för universitetets räkning hanteras av LiU-kortansvarig på institutionen.
  
Vare sig e-tjänstekort, LiU-kort eller p-kort garanterar innehavaren parkeringsplats utan gäller i mån av plats.
 
Förhyrda platser
De förhyrda platserna är till i första hand för personer som använder bil i tjänsten, eller har en mycket kort inställelsetid till sin arbetsplats t.ex. bakjourer.
 
Då det finns personal som är handikappade kan kliniken hyra en specifik plats för att inte belasta de handikappsplatser som finns avsedda för besökande. I de fall det råder brist på platser för uthyrning skall det medicinska perspektivet prioriteras. Nyttjandet kräver giltigt p-kort.
 
Serviceplatser
Denna typ av platser är till för entreprenörer som har korta uppdrag inom landstingets fastigheter. Parkeringstiden på dessa platser ska med något undantag vara max två timmar.
Nyttjandet kräver giltigt p-kort.
 
Serviceplatser vid US
Entreprenörer ska i första hand hänvisas att parkera på område C, på södra sidan av Garnisonsvägen. Entreprenörer betalar samma taxa som övriga besökare till sjukhuset.
 

Kontrollavgifter – P-böter


Nivåer för kontrollavgifter följer (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering).
 
Kontrollavgift/P-bot avskrivs om:

  • Patient har blivit försenad vid besök på klinik/mottagning. I dessa situationer krävs att besökande klinik/mottagning intygar förseningen.
  • Patienten eller anhörig har parkerat fel vid ”stressande” lägen. Då ska kliniken/mottagningen intyga att vederbörande varit där vid det aktuella tillfället.
  • Personal kallats in akut till sitt arbete. Skall intygas av klinikledning. Gäller ej otillåten parkering på handikapplatser.
  • Nattarbetande personal som dröjt kvar på morgonen p.g.a. arbetssituationen
  • Bakjourer/operationspersonal inte kan flytta sin bil i tid. Detta ska intygas av klinikledning.

Förutom dessa riktlinjer finns lokala anpassningar avseende tillfälliga p-kort m.m., dessa hanteras vid FM-centrum.

Revisionshistorik:

2014-01-07. Ett par småjusteringar (felstavning mm)
2014-01-23. Information för LiU-anställda vid Campus US har tillförts.
2015-12-22. Ansvarig på FM centrum har justerats. Giltighetsdatum har förnyats. Landstinget har bytts ut till Region Östergötland