Region Östergötland

Förebygga Ventilator Associerad Pneumoni

Dokumentnamn:
Förebygga Ventilator Associerad Pneumoni
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
kufftrycksmätning, munvård, VAP
Giltig fr o m:
2017-12-07
Utfärdande enhet:
Brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare på Brännskadecentrum
Giltig t o m:
2021-12-06
Framtagen av:
Lena-Karin Sonesson och Henrik Tomsson
Godkänd av:
Robert Larsen, specialistläkare anestesi och intensivvård
Diarienummer:
SC-2017-00232
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Intensivvårdspatienter, särskilt de som vårdas i respirator, har en ökad risk att utveckla lunginflammation. Det har lett till att begreppet Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) har införts. Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) skiljer på misstänkt och verifierad VAP där begreppet även ingår som en nationell kvalitetsindikator.  

Inom intensivvården är VAP den vanligaste formen av vårdrelaterade infektioner (VRI) och orsakas oftast av mikroaspiration av bakterieinnehållande sekret som dras ner i lungorna. VAP ger ökad vårdtid samt är den sjukhusförvärvade infektion som orsakar flest dödsfall.

Förebyggande åtgärder mot VAP på Brännskadecentrum

1. Basala hygienrutiner

http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/Basala-hygienrutiner/

2. Höjd huvudände minst 30°.

Sängens huvudände skall vara höjd minst 30° om patientens medicinska tillstånd tillåter. Minskar regurgitationsrisken från GI-kanalen och är mer fysiologiskt gynnsamt för lungfunktionen. Gradskiva finns inbyggd i varje säng. Ingår i statuskontroll av IVA patient.

3. Munvård.

Att utföra enligt föreskrifter. Se nedan.

4. Sugning.

Minimera antalet sugningar. Sugning endast av sekret som hindrar luftpassage. Använd rätt sugteknik. Undvik kontaminering av sugkateter före nedförande.

5. Luftväg.

Intubation görs när luftvägen är hotad. Brännskadeödemet når maximal svullnad 24h – 48h efter skadetillfället.
Tracheostomi används vid förlängt respiratorbehov.  Underlättar urträning ur ventilator. Underlättar effektiv munvård samt minskar sederingsbehov.
  
6. Byte av luftväg.

Byte från trachealtub till tracheostomi är ett riskmoment :
”läckage av kontaminerat sekret till nedre luftvägarna”. Noggrann munvård och sugning ovan cuffen före urcuffning skall utföras.

7. För lågt cufftryck ökar markant risken för läckage till nedre luftvägen av kontaminerat sekret från munhåla och svalg, detta skall undvikas även kortare stunder. Ett adekvat cufftryck skall bibehållas kontinuerligt. Vid avsvullnadsfasen hos brännskador är det vanligt att cufftrycket behöver justeras. 

8. Sugning ovan cuffen vid trachealtub/trach med suction aid.
Subglottisaspiration med 10 ml spruta i separat sugkanal efter munvård och minst en gång per arbetspass och/eller vid behov.
Rensugning ovan cuff inför tillfällen av urcuffning t.ex. talventil, extubering/dekanylering och byte av luftväg.
  
9. Vid oral trachealtub skiftas mungipa en gång/dygn (fm-pass) för att undvika tryckskador. Cufftrycket bibehålls vid läges ändring.


9. Vid oral trachealtub skiftas mungipa en gång/dygn (fm-pass) för att undvika tryckskador. Cufftrycket bibehålls vid läges ändring.
    
10. Rätt sederingsdjup. Låg sederingsnivå eftersträvas. Sänkt medvetandegrad ger nedsatt hostreflex med ökad risk för aspiration. 

11. Moblilisering-, host- och andnings-teknik. Viktigt med tidig mobilisering för att motverka atelektaser och sekretstagnation. För att möjliggöra detta krävs adekvat smärtlindring.

Se gärna regionsövergripande Pm ” Trakeostomi på vårdavdelning”

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=14700&proxydirect=true

 Referenser:
J Muscedere et al. Comprehensive evidence-based clinical practice guidelines for ventilator-associated pneumonia: Prevention.   Journal of Critical Care 2008;23, 126-137

A Torres et al. Defining, treating and preventing hospital acquired pneumonia: European perspective.  Intensive Care Med. 2009;35, 9-29

Munvård

Studier visar att dental plack fungerar som en reservoar för patogener som orsakar Ventilator Associerad Pneumoni (VAP). Placken kan avlägsnas mekaniskt och farmakologiskt. Regelbunden munvård på den respiratorbehandlade patienten har betydelse för att förhindra uppkomsten av VAP. Förutom att munvården är en förebyggande åtgärd mot VAP är det också en omvårdnadsåtgärd som genomförs för att upprätthålla patientens hygien och bidra till välbefinnande(1,2,3).

Utrustning för munvård
• Upphandlat munvårds set
• Sammanbindningsrör ”nippel”
• Handskar
• Förkläde
• Spatel
• Ficklampa
• Munfuktare
• Protesmugg

Munvård av intuberad patient
• Kl 08 och 20 tandborstning
• Kl 12, 16 , 24 och 04 munvård med sugmunsvabb

Tandborstning:
• Använd munvårds set alternativt mjuk tandborste. Läppar smörjs med vaselin.

Munvård:
• Munvård utförs enligt instruktion för befintligt munvårds set.

Övrigt
• Proteser som inte används läggs i protesmugg med vatten. Vattnet byts en gång per dygn.
• I samband med munvård inspektera munslemhinna, tänder och tandkött. Dokumentera avvikelser i Cosmic.
• Tubfixering, trachkompress och trachband ska bytas en gång per dygn. • Munvård, Lägesändring av trachelatub och byte av trachkompress dokumenteras på övervakningskurvan.

Referenser
1. Munro, CL., and Grap, MJ. ”Oral health and care in the intensive care unit: state of the science.” American Journal of Critical Care 13 (2004): 25-34.

2. Coyer, FM., et al. ”Nursing care of the mechanically ventilated patient: What does the evidence say? Part two.” Intensive and Critical Care Nursing 23 (2007): 71-80.

3. Techno Medica AB. ” Q-Care Munhygien: Allt din patient behöver för 24 timmars vård.”

Cuffmätning Brännskadecentrum

Mätning med cuffmätare VBM som mäter i cm H2O. (Bild 1)
Cuffmätaren ansluts med konektorslang för cuffmätning.(Bild 2)


Bild 2Cufftrycket bör vara mellan 25 – 30 cm H2O. Cufftrycket ska kontrolleras en gång per arbestspass och vid misstanke om cuffläckage.
Cuffläckage kan identifieras via snarkande ljud eller bubbel från patientens luftväg. Cuffläckage kan misstänkas hos ventilatorbehandlad patient där differens mellan inspiratorisk/expiratorisk tidalvolym uppmärksammas. Cuffläckage kan leda till autotriggning i slangsystemet hos ventilatorbehandlad patient med inställning flödestrigg.

Cuffmätaren ska inte vara kontinuerligt ansluten till trach eller trachealtub om inte det finns en läkarordination.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Revisionshistorik:

 

Senast reviderat datum

Reviderat av Godkänt av
180627 Lena-Karin Sonesson Robert Larsen