Region Östergötland

Multiresistenta bakterier och acinetobacter på Brännskadecentrum- Lokal hygienrutin

Dokumentnamn:
Multiresistenta bakterier och acinetobacter på Brännskadecentrum- Lokal hygienrutin
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Hygienföreskrifter, hygienrutin, multiresistenta bakterier
Giltig fr o m:
2014-08-31
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Brännskadecentrum
Giltig t o m:
2021-12-29
Framtagen av:
Susanne Blomberg, undersköterska, Brännskadecentrum. Magnus Burström Hygien ssk Vårdhygien
Godkänd av:
Thomas Hansson, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2014-00281
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Bakgrund

Brännskadecentrum och Vårdhygien har ett nära samarbete i problematiken kring hygienfrågor, en förstärkt hygienrutin har utarbetats och den är beskriven nedan. Rutinen gäller samtlig personal verksam på salen under vårdtiden. Läkare som signerar provsvar som indikerar att ”isolatet är multiresistent” eller vid bakterier av sorten acietobacter skall meddela ansvarig sjuksköterska för att påbörja dessa förstärkta hygienrutiner. Personalens följsamhet till hygienföreskrifter ligger till grund för förhindrandet av bakteriespridning till andra patienter och vårdlokaler. Den yttre slussdörren gulmarkeras, vaken och kontaktbar patient skall ge sitt medgivande. I de fall, där patienten ej ger sitt medgivande, skall muntlig information ges till de som besöker rummet, såsom lokalvårdare, konsulter etc.

Basala hygienrutiner

De basala hygienrutinerna ligger till grund för att minska all smittspridning. I detta fall är noggrann följsamhet ytterst viktigt. Sprita alltid händer innan handskar tas ur sin förpackning, efter handskanvändning, innan patientkontakt, innan rent arbete och efter smutsigt arbete. Handskar ska endast användas då risk föreligger för kontakt av kroppsvätskor i patientarbetet.

Allt som lämnar rummet skall desinficeras

Ta endast in det absolut nödvändigaste på salen. Det som behöver tas ut från salen måste detaljspritas mekaniskt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid t.ex. ytsprit, innan det lämnar rummet. Pappersdokument som tas in/ut på salen måste hanteras rent och förvaras på desinfekterad yta på höger pendel. Obs! Denna yta är endast ämnad för” kontorsmaterial”.

Skyddskläder

Förkläde utan ärm ska användas, förutom då risk för kontaminering av kroppsvätskor föreligger. I dessa fall används långärmad engångsrock av papper eller plast. Arbetsdräkt
ska bytas dagligen, även när den har blivit kontaminerad eller blöt av vätskor
eller svett. Vid omläggningar eller då sårytorna är blottade skall skyddskläder
som mössa och munskydd användas.

Tvätt

Tvätt slängs i tvättsäck med upplösningsbar plastsäck innerst. I slussen placeras
tvättsäcken i en ren plastsäck märkt med gul tejp och tas därefter direkt ut
till tvättnedkastet. Ställ den inte på golvet i slussen utan transportera ut
den direkt.

Avfall

Avfall slängs i gul tunna. Den gula tunnan spritas av på utsidans alla sidor inne på
rummet och tas därefter direkt ut till miljörummet. Ställ aldrig tunnan på
golvet i slussen utan bär ut den direkt eller placera den på spritat rullbord.
Avhämtning av de gula tunnorna görs på sedvanligt sätt av vaktmästare.

Laboratoriet

Sedvanligt aseptiskt handhavande vid analys av blodprover i Brivas laboratorium. Blodprover som skickas till labb skall inte märkas på något speciellt sätt.

 Glas

Skärande glasavfall (tex brutna ampuller) läggs i stickande/skärande avfall på salen. Icke skärande glasavfall (tex albuminflaskor) slängs ihop med vanligt avfall i gul tunna.

Disk

Matbricka från köket tas in till patienten på sedvanligt vis. När patienten ätit färdigt slängs allt som inte ska tillbaka till matvagnen i soporna på salen. Brickan med porslin tas därefter ut från salen och direkt in i matvagnen utan att passera några andra ytor. Avspritning är EJ nödvändigt i detta fall. Övrig disk och bricka sköljs av på salen och tas därefter direkt till diskmaskin i avdelningspentryt utan att passera några andra ytor. Avspritning är EJ nödvändigt i detta fall. Badomläggningslådan skall direkt till diskmaskin för diskning i desinfektionsrummet.

Städning av sal och sluss

Städpersonal städar enligt gängse rutin (vårdrum hos patient med multiresistenta bakterier städas sist). Vårdpersonal städar enligt checklista ”Daglig städning vid multiresistenta bakterier och acinetobacter”. Dock är det av största vikt att vara mycket noggrann och gnugga extra hårt. Vid spill av kroppsvätskor på golv eller andra ytor skall detta tas bort snarast med trasa indränkt i alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid t.ex. ytsprit.

Anhörig till patient

Anhörig får röra sig fritt på avdelning enligt sedvanliga rutiner för anhöriga. Anhöriga oavsett ålder ska följa de basala hygienrutinerna. I slussen skall händer spritas och plastförkläde tas på. Observera att även anhöriga ska ha underarmar och händer fria från smycken och klockor. I de fall anhöriga har långärmat, ska plastförkläde med ärm användas.

Mobilisering och aktivitet

Allmänna utrymmen ska i möjligaste mån undvikas. Kravet för att vistas i allmänna utrymmen, exempelvis dagrum och rehabrum, är att patientens sår är bandagerade och att inget läckage från förbanden förekommer. Kan detta ej garanteras måste patienten vara rumsbunden. Medpatienter skall ej vistas i träningslokalen samtidigt som patienten.
Då torra förband ej kan säkerställas får patienten lämna rummet och passera genom avdelningen för utevistelse. All utrustning som används av patienten måste alltid noggrant rengöras mekaniskt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel innehållande tensid t.ex. ytsprit efter användning. Endast toaletten på patientens vårdrum får användas av patienten.

 


 

 

 

Revisionshistorik:

Senast reviderat, datum:

Reviderat av:

Godkänt revideringen:

tillägg gällande bakgrund, städning och skyddskläder,
2015-09-23
Hygiengrupp Thomas Hansson

Omarbetat ang städning efter flytt

2016-02-22

Hygiengrupp Thomas Hansson

 2018-05-15

Hygiengrupp Thomas Hansson

 2018-06-20

Vårdhygien Thomas H