Region Östergötland

Vätskebalans på Brännskadecentrum

Dokumentnamn:
Vätskebalans på Brännskadecentrum
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
vätskebalans, beräkning
Giltig fr o m:
2016-11-29
Utfärdande enhet:
Brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare på Brännskadecentrum
Giltig t o m:
2021-12-29
Framtagen av:
Jenny Lagerström, kompetenssamordnare
Godkänd av:
Thomas Hansson
Diarienummer:
SC-2016-00271
ICD-10 kod:
(I00-I99) Cirkulationsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Bakgrund
Basalt vätskebehov kan generellt beräknas 30-40 ml/kg/dygn. Den nödvändiga vätskeersättningen för en brännskadad patient det första dygnet kan beräknas enligt Parkland-formeln. Volymen vätska i antal milliliter som ska ges = 4 ml x brännskadeutbredningen (% brännskadad yta) x kroppsvikt (kg). Vätskeersättningen ges som enbart varm Ringer-Acetat, hälften av den beräknade volymen ges under de första 8 timmarna efter skadan, resten under de påföljande 16 timmarna.

I tidig fas är det en hjälp att använda buktrycksmätning för att tidigt kunna upptäcka risk för bukcompartment.
Tidiga tecken på hypovolemi är takykardi och nedsatt perifer cirkulation. Sedan även sjunkande blodtryck som även kan ses på ABP-tryckkurvan som flacka kurvor och nedsatt diures. Tecken på korrekt vätsketillförsel är en urinproduktion på 0,5-1 ml/timme/kg hos vuxna. Sårläckage är ofta svårt att beräkna och skall därför inte räknas med i vätskebalansen. Viktförändringen står ofta i proportion till aktuella förändringar i kroppens vätskemängd.

För information om barn- se Pm ”Brännskadade barn”.

BRIVA/IVA patienter; Vätskebalans räknas då det förligger ett behov eller då detta ordinerats. Den kumulativa balansen skall spegla den totala förändringen i vätskebalansen dag för dag. Nattsjuksköterskan sammanställer den totala mängden plus eller minusbalans, vilket dokumenteras i Cosmic under omvårdnad kirurgi, cirkulation. Dag- och kvällssjuksköterskan räknar ut en vätskebalans för att få ett mått på hur vätskebalansen ser ut just nu och/eller få fram vilken mängd diures i ml som patienten behöver kissa per timme för att nå önskad vätskebalans. Detta görs genom att ta med beräknad mängd vätsketillförsel för hela dygnet.
Daglig morgonvikt skall tas och vikten läses av på sängen under fältet ”Secondary indicator”. Beakta om sängen behöver nollas eller inte.


BRAVA patienter; Vätskebalans räknas om detta ordinerats t.ex. vid dryckes- och urinmätning. Nattsjuksköterskan sammanställer den totala mängden plus eller minusbalans, vilket dokumenteras i Cosmic under omvårdnad kirurgi, cirkulation. Som rutin skall morgonvikt tas varje måndag och torsdag om inget annat ordineras. Ange hur vikten tagits (ståvåg, sittvåg etc).


Vätskebalansberäkning
Vätskebalansen räknas över dygnet (00-24). Nollning av pumpar och dygnets vätskebalans utförs vid midnatt.


Tillförsel
Allt parenteralt/intravenöst och enteralt. Den sammanlagda vätskemängden från sprut/volymspumpar.  Då blodtransfusion givits beräknas blod och plasma som 280 ml. Exakt mängd skall beräknas gällande trombocyttillförsel, vilket står angivet på påsen. 

 
Förluster
Urin, avföringsmängd via tarmsond, kräkning, basalperspiratio och dränage. Vid respiratorbehandling reducera med 50 %. Behandling med Clinitronsäng ger extra förlust på 1000 ml/dygn.


Basalperspiratio beräknas på ett dygn. 15 ml * dagens vikt i kg. Öka med 25 % per grad Celsius som kroppstemperaturen avviker från 37 grader.

37°       38°      39°       40°
1,00    1,25      1,50     1,75