Region Östergötland

Antikoagulantia och operationsförberedelser

Dokumentnamn:
Antikoagulantia och operationsförberedelser
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
operation, förberedelser, antikoagulantia
Giltig fr o m:
2007-12-19
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på HPK
Giltig t o m:
2021-12-30
Framtagen av:
Hans Nettelblad, överläkare HPK
Godkänd av:
Thomas Hansson, verksamhetschef HPK
Diarienummer:
RC-2007-00329
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Antikoagulantia och operationsförberedelser

Följ ”Riktlinjer för AVK-behandling i Östergötland” och ”Riktlinjer – Anti-vitaminK-behandling (Waran) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp”.


Sammanfattning och en avkortad version för HPK:
Operationer på patienter som behandlas med Waran® och trombocythämmare (Trombyl®, Plavix®, Persantin@® m fl) kräver ett särskilt övervägande av hur denna behandling skall handläggas. Om möjligt skall detta ske när operationsanmälan skrivs och övervägandet härvid skrivas på anmälan i rutan "Meddelanden till vårdplaneringen". Givetvis kan utsättning av behandlingen också diskuteras med behandlande läkare! Observera dock att epiduralbedövning och plexusbedövning kräver INR mindre är 1,4!

 1. Waran®-behandlad patient, litet till måttligt sårområde (<100 cm2), enstaka finger vid senskideklyvning. Utsättning ej nödvändig, sårytan kan behandlas med trombinlösning som lokalt normaliserar koagulationen. 
  Skriv: "behåll Waran" på op-anmälan!

 2. Waran®-behandlad patient, större sår (>100 cm2), carpaltunnelklyvning, beningrepp och senkirurgi. Här kan man välja: 

  a)   sätta ut Waran i god tid före op (>4 dygn), sätta in LMH (lågmolekylärt heparin) i stället.
  Innohep 4500 E eller Fragmin 5000 E vid normal intensitet i Waran-behandlingen kan användas ( venös tromboembolism, förmaksflimmer, mekanisk aortaklaff utan andra riskfaktorer)) men senast 12 timmar innan operation.
  Arixtra är till för instabil angina och ordineras av kardiolog, thoraxkirurg eller anestesiolog.
  Vid hög intensitet i Waran-behandlingen (mekanisk mitralklaff, flera indikationer för AVK-behandling) ges Innohep 4500 E x 2 eller Fragmin 5000 E x 2.

  Skriv: "Waran utsättes, Innohep eller Fragmin" på op-anmälan och skicka remiss före och efter op. till AK-mottagningen för åtgärd. De ordnar recept och INR-värden. Om pat. inte bor i Östergötland skickas remiss till behandlande enhet som sköter Waran-behandlingen och ange önskat målvärde vid operation.


  Rekommenderad PK-nivå PK
  Regional anestesi * 1,4
  Större operationer 1,4
  Endoskopi med biopsi 1,5
  Bronkoskopi 1,5
  Punktion av parenkymatösa organ, tumörer eller abscesser 1,5
  Lumbalpunktion 1,5
  Ledpunktion 1,8
  Dränage/punktion av bukhåla, brösthåla, subkutan vävnad och muskulatur   1,8
  Mindre hudingrepp 2,0
  Tandextraktion (kombineras med tranexamsyra lokalt, se PM) 3,0
  *) Ryggbedövning ges tidigast 10 timmar efter injektion med lågmolekylärt heparin (LMH)


  b)    behålla Waran oförändrat, men använda trombinlösning på alla sårytor. Skriv: "behåll Waran; trombinlösning" på op-anmälan!

  c)    behålla Waran® oförändrat, men ge Ocplex® i lämplig dos iv precis före op-start. Skriv: "behåll Waran, beställ Ocplex" på op-anmälan! (Endast specialfall)


 3. NOAK-antikoagulatia (Xarelto, Eliqius, Pradaxa) Alla dessa ger kraftig koagulationshämning Samtliga kan hos personer med normal njurfunktion 24 timmar efter senaste tablett  anses normalkoagulerande. = ingen morgontablett op-dagen!
  Vid nedsatt njurfunktion bedöms utsättningstid enl FASS. För Xarelto och Eliquis (faktor Xa-hämmare) kan trombinlösning ge lokal normalisering. Detta fungerar EJ för Pradaxa som är en trombin-hämmare!!!

 4. Clopidogrel (=Plavix m fl,Tikagrelor) Detta preparat har INGEN antidot, men kan ge allvarliga blödningar. Nyare studier säger att 5 dygns utsättning kraftigt reducerar blödningsrisken.
  OBS! Plavixutsättning bör diskuteras av behandlande läkare/enhet.

 5. Trombyl® -behandlad patient, litet sårområde. Utsättning ej nödvändig; om patienten blöder diffust under operation, ge Octostim® 15 mikrogram/ml i dosen 0,1 ml/5kg kroppsvikt s.c. alternativt kan man ge Cyklokapron lokalt i såret. Detta kan även användas om patienten EJ har Trombyl.
  Skriv:behåll Trombyl” på op-anmälan.

 6. Trombyl®-behandlad patient, större särområde. Välj:
  a)      behålla Trombyl® oförändrat, ge Octostim® 15 mikrogram/ml i dosen 0,l ml/5kg kroppsvikt s.c. strax före op-start.
  Skriv: "behåll Trombyl; Octostim på op" på op-anmälan! 
  b)      sätta ut Trombyl® i mycket god tid före op (>8 dygn).
  Skriv: "Sätt ut Trombyl" på op-anmälan!

 7. Mer information: För Waran, Innohep, Trombyl och Octostim., se FASS-text och länk till AK-mottagningen från HPK:s hemsida. Trombin-lösning finns i Tisseel-kit eller Quixil se FASS-text. Ocplex dyrt preparat, se FASS.
Revisionshistorik:

Utgåva nr From. Kommentar Godkänd av
Nr 5 2015-11-24 Revidering Thomas Hansson, verksamhetschef Hpk
Nr 4 2012-09-19 Revidering Thomas Hansson, verksamhetschef Hpk
Nr 3 2008-07-01 Revidering Göran Nylander, verksamhetschef Hpk
Nr 2 2008-01-23 Revidering Göran Nylander, verksamhetschef Hpk