Region Östergötland

Inläggning av hudpatient- samarbetsavtal mellan Hudkliniken och Infektionskliniken

Dokumentnamn:
Inläggning av hudpatient- samarbetsavtal mellan Hudkliniken och Infektionskliniken
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-11-17
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare och chefer Hudkliniken och Infektionskliniken i Östergötland.
Giltig t o m:
2019-11-15
Framtagen av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef, Hudkliniken, Mari Berglind, mediciniskt ledningsansvarig, Hudkliniken, Gunilla Sköld, överläkare, Hudkliniken, Karin Sundelin, överläkare, Infektionskliniken, Lena Änghagen,överläkare Infektionskliniken
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef, Hudkliniken, Carola Skogwik, verksamhetschef, Infektionskliniken
Diarienummer:
HMC-2017-41
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Handläggning av hudpatient i behov av inläggning från hudkliniken-
samarbetsavtal mellan Hudkliniken och Infektionskliniken


Bedömning och planering på hudkliniken


• Hudläkaren bedömer och beslutar om inläggningsbehov föreligger.

• Hudläkaren gör en behandlings-/vårdplan för patientens dermatologiska behov. Vårdbehovet dokumenteras i journalen. Diktat med prioritet 1 på hudkliniken.

• Hudläkaren gör en allmän medicinsk bedömning i relevans för inläggningsbeslut. Enkel läkemedelsgenomgång. Ta prover (blodstatus/elstatus/CRP/övrigt). Hudläkare är svarsmottagare. Diktera inskrivningsanteckning.

Vårdplats

Mindre akut inläggning:

• Om patient kan läggas in ”mindre akut” (t.ex. inom ett par dagar) skickas en akutremiss till infektionsmottagningen US/VIN. Ta kontakt med dagbakjouren och aktualisera ärendet.

Akut inläggning:

• Ring dagbakjouren på infektion, US sökare 97078, ViN telefon 42449 för godkännande av vårdplats.

• Om behov av akut inläggning finns men vårdplats saknas på infektionskliniken ring vårdplatskoordinator på US telefon 34124 respektive ViN telefon 43647  Patienten kan då erbjudas plats på annan avdelning. Infektion ansvarar inte för hudpatient på annan avdelning än infektion. Hudläkare och respektive avdelning samarbetar kring patienten.
 
Inskrivning

• Sjuksköterska eller läkare på hudkliniken rapporterar till koordinatorn på vårdavdelningen telefon 43120 på ViN, sök 07089 på US. Meddela status och vårdplan mm. Bestäm tider och plats för ev. omläggning samt tid för ronder. Kom överens om hur patienten kommer till vårdavdelningen.

• Sjuksköterska på infektion har inskrivningssamtal och skapar vårdtillfälle i Cosmic.

• Ordinationslista aktiveras av avdelningsläkare på infektion.

Patientansvar

• Hudläkaren ansvarar för hudsjukdomen och är konsult för patienten under vårdtiden på infektion. Hudläkaren rondar dagligen patienten eller enligt överenskommelse med vårdavdelningen. Besök avdelningen eller ha telefonkontakt med avdelningsläkaren.  Behandling och omläggning enligt överenskommelse. Omläggning på infektion med stöd av personal från hud eller helt på hudmottagningen.

• Infektionskliniken har slutenvårdsansvar för patienten. T.ex. insulin och infusioner.

• Hudkliniken har ingen läkarjour bemannad på helgerna. När hudkliniken lägger in patient görs en överenskommelse med hudläkare att kunna vara kontaktperson under helgen om detta är nödvändigt. Stäm av mellan hud och infektion om nödvändigt. Meddela verksamhetschefen.

Utskrivning- hudläkaren gör en daganteckning gällande planering/status hudsjukdom och behandling i samband med utskrivning. Infektionsläkaren skriver epikris och hänvisar daganteckningen. Infektionsläkaren skriver det allmän medicinska i epikrisen.

På hudkliniken

PAL för patienten på hudkliniken ges utrymme för att kunna ronda patienten enligt överenskommelse med avdelningen. Tid för detta läggs in i tidboken. Om PAL ej tillgänglig blir annan specialist rondande läkare.