Region Östergötland

Hot och våld

Dokumentnamn:
Hot och våld
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Reservrutin, internt nödläge, hot och våld
Giltig fr o m:
2017-02-22
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Veronica Ångqvist, Paula Lundin, enhetschefer Hudkliniken
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef Hudkliniken
Diarienummer:
HMC-2017-47
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Handlingsplan vid hot/våldsituationer


Personal som arbetar inom vård och omsorg utsätts i högre risk för hot och våld än många andra yrkesgrupper. Därför är det viktigt att vara förberedd på att bemöta detta och på bästa sätt hantera hot, aggressions- eller våldsituationer.

Med hot menas hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Våld definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada.

Det är viktigt att alla hot och våldshandlingar tas på största allvar. Ingen ska behöva känna sig rädd eller hotad i sitt arbete. Det är individuellt vad en person upplever som en hot- eller våldsituation, men vissa situationer ökar risken för att det ska uppstå hot eller våld.


Att förebygga hot/våldsituationer

Identifierade riskområden:

• Vissa patientgrupper som p. g. a. sjukdom gör dem mer aggressiva och våldsbenägna

• Vårdsituationer där patienten känner sig maktlös, utan kontroll över sin situation

• Hög arbetsbelastning där patienten kan känna sig missnöjd med vården

• Otydliga eller motstridiga uppgifter till patient/anhörig kan skapa frustration och aggressivitet
• Personer som är påverkade av läkemedel, alkohol och narkotika

Arbetssituationer som kan medföra risk:

• Hantering av läkemedel
• Hantering av stöldbegärligt gods, t e x kanyler, sprutor, bärbara datorer
• Receptionsarbete
• Ensamarbete, t ex på patientsal eller mottagningsrum

Rutiner på hudmottagningen VIN för att minska risk för hot och våldssituationer:

• Vid uppenbar risk för hot och våld från patient/anhörig ska medarbetare aldrig arbeta/transportera ensam.
• Vid ensamarbete på patientrum ska närvaroknappen alltid vara påslagen.
• Läkemedelsrummet ska alltid vara låst.
• Bärbara datorer ska vara fastlåsta med vajer.
• Stickvagnar ska inte lämnas utan uppsikt.
• Utomstående personer ombes att informera om vad de gör på kliniken och visa legitimation.
• Alla medarbetare ska ha kunskap om handlingsplanen för hot och våld.

Om du utsätts för våld eller känner dig hotad ska du vidta åtgärder för att skydda dig. Det finns några saker som är viktiga att tänka på.

När hot/våldsituation inträffar

I det akuta skedet

• Försök behålla lugnet
• Lyssna aktivt
• Respektera det personliga reviret (vanligast är c:a 50 cm från kroppen)
• Ta personen på allvar
• Larma annan personal
• Försök komma undan eller sätta dig i säkerhet. Ta inga personliga risker!
• Försök komma den arbetskamrat som är utsatt till hjälp på alla sätt.
• Bedöm situationen och tillkalla vid behov polis eller väktare.
• Tillkalla jourhavande läkare (om patient är angripare) som bedömer om psykiatrisk jour ska kopplas in.

VID BEHOV AV POLIS – NÖDSITUATION
• Ring 112 och begär polisen.
• Ange varifrån du ringer och var hjälpen behövs.

 VID BEHOV AV VÄKTARE- US
 US-väktare dygnet runt mobil: 070-243 95 70,
• P-sökare från ank.telefon: 9 1029, via webben 1029.
 

VID BEHOV AV VÄKTARE- VIN
• ViN-väktare dygnet runt mobil: 070-547 06 75,
• p-sökare från ank.telefon slå 9 6899, via webben 6899.
  

Hot via telefon

• Lyssna noggrant
• Var lugn och vänlig, gå aldrig i försvar
• Håll dig till sakfrågan
• Identifiera vem som ringer eller kontrollera identitet och telefonnummer via Callme
• Bedöm om vidare åtgärder behövs. Kontakta säkerhetsenheten via växeln (09) för råd.

I direkt anslutning till händelsen:

• Vid kroppslig skada hjälp den drabbade ta kontakt med läkare. Se till att arbetskamrat följer med.
• Vid allvarlig händelse kontakta arbetsledningen, i första hand vårdenhetschef. Anmälan görs till arbetsmiljöverket vid allvarliga skador omgående inom 24 timmar.
• Det är viktigt med ett snabbt omhändertagande efter händelsen. Låt den/de drabbade prata om vad som hänt tillsammans med vårdenhetschef och arbetskamrater.
•  Bedöm om kurator och psykologisk uppföljningsgrupp ska kopplas in, detta bör då ske omgående.
• Se över den drabbades arbetssituation. Viktigt att alla hjälps åt för att underlätta arbetet. Se till att den drabbade slipper ha kontakt med angriparen.
• Om den drabbade inte orkar arbeta kontaktas anhörig som följer med hem. Om det inte går, låt en arbetskamrat följa med hem. Lämna inte den drabbade ensam.
• Samla hela personalstyrkan innan de går hem och ge dem tillfälle att prata.

I ett senare skede

• Ge saklig och korrekt information till övrig personal.
• Informera skyddsombud och verksamhetschef.
• Vårdenhetschefen följer upp händelsen dagen efter för att ta reda på hur den/de drabbade mår och om det behövs stöd från företagshälsovården eller Psykologisk uppföljningsgrupp (om de inte blivit inkopplade i det akuta skedet).
• Genomgång av rutiner för att se om det finns något som ska åtgärdas så att liknande händelse inte uppstår igen.
• Ta upp händelsen i Samverkansgrupp och på avdelningsmöte och diskutera hur man förebygger liknande händelser.
• Vid polisanmälan - Om situationen leder till rättegång – se till att den drabbade har stöd under hela processen.
• Vårdenhetschefen bör inom några månader ha uppföljande samtal för att se hur den/de drabbade mår och om det finns behov av ytterligare hjälp.

Anmäla hot och våld

Medarbetare som utsätts för hot eller våld i samband med arbetet ska alltid informera sin chef om detta. I samband med en hot- eller våldssituation kan följande anmälningar bli aktuella.

Avvikelserapportering/arbetsskada eller tillbud:
Hot- och våldshändelser är avvikelser i arbetet och ska därför alltid avvikelserapporteras av berörd medarbetare. Det är medarbetarens upplevelse av händelsen som avgör om det är en arbetsskada eller ett tillbud som ska rapporteras.

Försäkringskassan:
Om händelsen är att betrakta som en arbetsskada ansvarar närmaste chef för anmälan till Försäkringskassan.

Arbetsmiljöverket:
Om händelsen inneburit allvarlig fara för medarbetares liv eller hälsa, tex. knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing ansvarar närmaste chef för att anmälan görs till Arbetsmiljöverket.

Anmälan till Arbetsmiljöverket vid denna typ av händelser är lagstadgad och ska göras omgående.

Polisanmälan:
Vid alla hot- eller våldssituationer bör ansvarig chef ta ställning till om polisanmälan ska göras.
Rådgör gärna med säkerhetssamordnare eller HR vid tveksamheter om anmälningsskyldighet.

Handlingsplanen:
Ska vara väl känd av alla medarbetare och ingå i information till nyanställda, vikarier och studerande.