Region Östergötland

Botulinumtoxinbehandling vid hyperhidros i Östergötlands läns landsting

Dokumentnamn:
Botulinumtoxinbehandling vid hyperhidros i Östergötlands läns landsting
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Hyperhidros
Giltig fr o m:
2014-11-07
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Läkare, medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-11-07
Framtagen av:
Birgitta Stymne, överläkare
Godkänd av:
Birgitta Stymne, överläkare
Diarienummer:
HMC-2014-339
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Hyperhidros - uttalad, överdriven ökning av svettproduktionen från eccrina svettkörtlarna


Botulinumtoxin kan ges till svåra fall av primär lokaliserad hyperhidros (PLH)


Utredning:

Anamnes:
För primär hyperhidros talar lång anamnes, symetrisk utbredning, lokaliserade, fokala svettningar. Ofta hereditet. Inga svettningar nattetid. Axillär hyperhidros debuterar i samband med puberteten. Palmar-plantar hyperhidros (hand och fotsvett) debuterar oftast redan tidigt i småbarnsåren, 2-3 års ålder. Lokaliserad hyperhidros förekommer förutom i axiller, händer och fötter även i ljumskar, perianalt, i panna, ansikte och nacke.
Generaliserad hyperhidros kan också vara primär, dvs ingen speciell orsak kan hittas. Men generaliserad hyperhidros förekommer vid många infektioner, tyreotoxicos och adipositas, och är organismens fysiologiska svar på hypertermi. Nattsvettningar ses t.ex vid lymfom och tbc. Vissa läkemedel (viss psykofarmaka) kan också ge generell hyperhidros.
Vid misstankar om sekundär hyperhidros rekommenderas i oklara fall följande laboratorieutredning. Blodstatus inkl B-celler (lymfom), lleverstaus, SR, CRP (infektion); S-Glukos (diabetes), TSH, U-ketekolamin (feokromocytom), IGF-1 (akromegali), ev testosteron (”manlig menopaus”).


Svårighetsgrad:
1. Status – Fuktighet, droppar, rinner från aktuell lokal
2. HDSS – Frågeformulär, se nedan
3. DLQI – Dermatologi life quality index
4. VAS skala
5. Jodstärkelsetest – Jodsprit 5% + potatismjöl


HDSS (Hyperhidrosis Disease Severrity Scale)
”Hur skulle du uppskatta svårighetsgraden av dina svettningar?”
1. Svettningarna är aldrig märkbara och stör mig aldrig i mina dagliga aktiviteter
2. Svettningarna är uthärdliga men stör mig ibland i mina dagliga aktiviteter
3. Svettningarna är knappt uthärdliga och stör mig ofta i mina dagliga aktiviteter
4. Svettningarna är outhärdliga och stör mig alltid i mina dagliga aktiviteter
   • 1 och 2 – mild resp måttlig hyperhidros
   • 3 och 4 – svår hyperhidros


Behandlings riktlinjer:
• Behandling med botulinumtoxin är aktuell först sedan andra behandlingsalternativ prövats och funnits otillräckliga.
• Förutsättning för behandling med botulinumtoxin är att lokala medel med receptfria antiprespiranter, inkl preparat innehållande aluminiumklorid 20-25% i etanol (av typ ”Absolut Torr”) använts i minst 1 månad och om effekten varit otillräcklig eller biverkningar uttalade.
• Patienter med generell-, kompensatorisk- och plantar hyperhidros omfattas inte av riktlinjer för botulinumtoxinbehandling i Östergötlandsläns landsting.
• Den vanligaste behandlingen vid svår primär lokaliserad hyperhidros (PLH) är numera lokal injektion av botulinumtoxin. Behandlingen har endast begränsade biverkningar och de flesta patienter förbättras avsevärt.
• Östergötlands läns landsting erbjuder behandling med botulinumtoxin till patienter med lokaliserad primär hyperhidros (LPH) med svårighetsgrad HDSS 3 eller 4, i axiller och/eller handflator. I enstaka svåra fall kan behandling på annan lokal bli aktuell men ska då begränsas till en yta motsvarande två handflator (2% av kroppsytan) i t.ex. ljumskar, perianalt eller panna.
• Dessutom kan patienter med annan, ofta invalidiserande hudsjukdom såsom Epidermolysis bullosa, Hailey-Hailey´sjukdom, dyshidrotiskt handeksem, behandlas med botulinumtoxin
• Vid behandling används endast botulinumtoxin A (Dysport, Botox). Botulinumtoxin B (Neuroblock) är i dag inte godkänt och registrerat för behandling av hyperhidros.
• Innan ny behandling ges ska patienten hinna återfå sin hyperhidros. Patienten ska själv kontakta sjukvården för att beställa tid och ny behandling ges inte tätare än med 6 månaders intervall.
Remiss – Patienter med svår (HDSS 3 och 4) primär axillär och/eller plantar hyperhidros remitteras till hudkliniken för vidare ställningstagande
Uppföljning – för att utvärdera effekten av behandling med botulinumtoxin får patienterna vid första besöket fylla i DLQI- och VAS-enkät som följs upp med ny DLQI- och VAS-enkät efter 2 -3 veckor
• Utredning av generaliserad hyperhidros bör ske i primärvården för att utesluta sekundär orsak till hyperhidros (se ovan).

 

Behandlingsregim:
• Dysport används i första hand.
• Dysport blandas 200 IE/ml. Tag 2,5 ml NaCl till en flaska med 500 IE Dysport. Blandas varsamt – får ej skakas! Till barn kan svagare lösning användas som 100 IE/ml.
• Dysport ges med 4 IE intracutant med 1,5 cm mellanrum. Barn ev 2 IE/stick
• Botox blandas med 100 IE/ml. Tag 1 ml NaCl till en flaska med 100 IE Botox. Blandas varsamt – får ej skakas! Till barn kan styrkan halveras
• Botox ges med 2 IE intracutant med 1,5 cm mellanrum. Barn ev. 1 IE/stick
• Använd gärna mall vid behandlingen
• Till axiller ges 100 – 150 IE Dysport eller 50 -70 IE Botox (vuxna)
• Till handflator lägges först ledningsanestesi med Carbocain 10mg/ml 4 – 5 ml till vardera nervus Medianus och nervus Ulnaris. Avvakta 20 – 30 min innan behandling med botulinumtoxin ges. Dysport ges 250 – 350 IE/handflata och Botox 150 – 200 IE (vuxna)
• Om utebliven/otillräcklig effekt kan försök göras med ökad dos eller byte till annat preparat. Från Dysport till Botox t.ex.


• Plantarhyperhidros – Patienter med svår fotsvett kan erbjudas jontofores, en behandling som också kan ges till handflator. Behandlingen ges på Hudkliniken i Linköping. En behandling som behöver upprepas var eller varannan vecka.


• Generell hyperhidros - vetenskapligt underlag för behandling med botulinumtoxin saknas. Sedativa och beta-blockare kan vara av värde. Antikolinergika kan ha god effekt, men höga doser krävs oftast, Oxibuynin, Ditropan i doser på 1-3 (4) tabletter dagligen, Egazil duretter 2-3 tabletter 2-3 ggr dagl, vilket kan ge farmakologiska sidoeffekter.